Izby lekarsko-dentystyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.6.33

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 1949 r.

USTAWA
z dnia 11 stycznia 1938 r.
o izbach lekarsko - dentystycznych.

Przepisy ogólne.

Naczelna Izba Lekarsko - Dentystyczna i okręgowe izby lekarsko - dentystyczne stanowią samorząd zawodu lekarsko - dentystycznego i rządzą się przepisami zawartymi w ustawie niniejszej.

(1)
Działalność okręgowej izby lekarko - dentystycznej obejmuje obszar jednego lub więcej województw.
(2)
Okręgi działalności oraz siedziby poszczególnych okręgowych izb lekarsko - dentystycznych po raz pierwszy - ustala Minister Opieki Społecznej, a powstających po utworzeniu Naczelnej Izby Lekarsko - Dentystycznej - Minister Opieki Społecznej po zasięgnięciu jej opinii. Siedzibą Naczelnej Izby Lekarko - Dentystycznej jest m. st. Warszawa.
(1)
Każda izba lekarsko - dentystyczna ma osobowość prawną.
(2)
Językiem urzędowym izb lekarsko-dentystycznych jest język polski.

Do zakresu działania izb lekarsko-dentystycznych należy:

1)
współdziałanie z władzami rządowymi i samorządowymi w sprawach zdrowia publicznego;
2)
krzewienie i strzeżenie etyki, godności i sumienności zawodowej wśród członków;
3)
współdziałanie z władzami rządowymi w sprawach wykonywania nadzoru nad praktyką lekarsko-dentystyczną;
4)
przedstawicielstwo zawodu lekarsko-dentystycznego i obrona jego interesów;
5)
piecza nad stanem materialnym członków izby, a w szczególności zakładanie, za zgodą właściwej władzy, i prowadzenie przymusowych instytucyj ubezpieczeniowych oraz wzajemnej pomocy dla członków izb lekarsko-dentystycznych i ich rodzin;
6)
popieranie instytucyj naukowych oraz zakładanie, prowadzenie lub popieranie prac i instytucyj społecznych;
7)
sądownictwo dyscyplinarne;
8)
sądownictwo polubowne.

Izby lekarsko - dentystyczne korzystają z prawa używania pieczęci, której wzór zatwierdza Minister Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

(1)
Każda izba lekarsko - dentystyczna posiada własny regulamin. Regulaminy okręgowych izb lekarsko - dentystycznych zatwierdza Naczelna Izba Lekarsko - Dentystyczna, zaś Naczelnej Izby Lekarsko - Dentystycznej - Minister Opieki Społecznej.
(2)
Regulamin izby zawiera przepisy:
1)
o organizacji i trybie urzędowania organów, instytucyj oraz biur izby;
2)
o sposobie prowadzenia ewidencji członków izby;
3)
o sposobie uiszczania składek rocznych oraz innych opłat na rzecz izby;
4)
w sprawach zleconych przez Ministra Opieki Społecznej;
5)
w innych sprawach, przewidzianych ustawą niniejszą.
(3)
Regulamin izby może przekazywać wykonywanie niektórych czynności zarządu izby lekarsko - dentystycznej w miejscowościach oddalonych od siedziby izby ustanowionym w tym celu delegatom. Delegatów wyznacza zarząd izby lekarsko - dentystycznej spośród jej członków, zamieszkałych w danej miejscowości.
(1)
Izby lekarsko - dentystyczne są wolne od wszelkich państwowych podatków i opłat w tym samym zakresie i w tych samych przypadkach, w jakich obowiązujące przepisy przewidują to w stosunku do związków samorządu terytorialnego; nie dotyczy to opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
(2)
Składki członkowskie, opłaty na rzecz instytucyj prowadzonych przez izbę, koszty postępowania dyscyplinarnego oraz grzywny orzeczone prawomocnie są należnościami publicznoprawnymi i w razie niewpłacenia ich w terminie oznaczonym - po uprzednim bezskutecznym upomnieniu przez właściwą izbę lekarsko - dentystyczną - będą ściągane razem z ustawowymi odsetkami zwłoki w drodze, przewidzianej dla należności ściąganych w trybie egzekucji administracyjnej.

Okręgowe izby lekarsko - dentystyczne; obowiązki i prawa członków.

(1)
Okręgowa izba lekarsko - dentystyczna składa się z osób, wpisanych na listę jej członków.
(2)
Na listę członków okręgowych izb lekarsko - dentystycznych będą wpisane zamieszkałe na ich obszarze działania osoby, które posiadają:
1)
dyplom, wydany lub uznany przez Akademię Stomatologiczną w Warszawie lub Państwowy Instytut Dentystyczny, i są uprawnione do wykonywania praktyki lekarsko - dentystycznej;
2)
prawo wykonywania praktyki lekarsko-dentystycznej na podstawie przepisów art. 2, pkt 2 - 7, art. 3 lub 28 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 4, poz. 32);
3)
prawo wykonywania praktyki lekarskiej w Polsce i zażądają wpisania ich na listę członków okręgowej izby lekarsko - dentystycznej.
(3)
Członek izby lekarsko - dentystycznej, wykonywający praktykę lekarsko - dentystyczną poza okręgiem izby, w którym stale zamieszkuje, powinien być wpisany na listę członków izby swego stałego miejsca zamieszkania.
(4)
Zarząd izby ma prawo zwalniania od obowiązku należenia do izby osób, wymienionych w ust. (2) pkt 1) i 2), nie wykonywających praktyki lekarsko - dentystycznej.

Okręgowa izba lekarsko - dentystyczna może wykreślić członka ze swej listy w razie jego wyjazdu za granicę na czas dłuższy niż dwa lata i zalegania przez ten okres czasu ze składkami członkowskimi lub innymi opłatami na rzecz izby.

(1)
Członkowie okręgowych izb lekarsko - dentystycznych są obowiązani przestrzegać zasad etyki, godnie zachowywać się i sumiennie wykonywać swoje obowiązki zawodowe.
(2)
Z chwilą utworzenia przymusowych instytucyj (art. 4 pkt 5)) członkowie okręgowej izby lekarsko - dentystycznej stają się członkami tych instytucyj.
(3)
Członkowie okręgowej izby lekarsko - dentystycznej płacą na jej potrzeby składki roczne oraz opłaty uchwalone przez radę izby na rzecz instytucyj przewidzianych w art. 4 pkt 5) i 6).
(4)
Osoby, wymienione w art. 8 ust. (2) pkt 3) są zwolnione od obowiązku należenia do przymusowych instytucyj (art. 4 pkt 5)) i od ponoszenia na ich rzecz opłat; ponadto zarząd okręgowej izby lekarsko - dentystycznej może zwolnić te osoby całkowicie lub częściowo od składek rocznych.
(5)
Członkowie okręgowej izby lekarsko-dentystycznej pobierający emeryturę z innych funduszów lub opłacający składki emerytalne oraz członkowie, którzy nie wykonywają praktyki lekarsko - dentystycznej, mogą być przez zarząd okręgowej izby lekarsko - dentystycznej zwolnieni od obowiązku należenia do instytucyj, wymienionych w art. 4 pkt 5). W przypadkach sporu rozstrzyga Naczelna Izba Lekarsko - Dentystyczna.
(6)
Szczegółowe przepisy, ustalające charakter prawny, organizację i sposób prowadzenia instytucyj ubezpieczeniowych, wzajemnej pomocy i innych, utworzonych przy izbach lekarsko - dentystycznych w myśl ustawy niniejszej, określają statuty tych instytucyj; statuty instytucyj ubezpieczeniowych mogą przewidzieć prawo przyznawania w wyjątkowych przypadkach pomocy materialnej rodzinom członków izby, skreślonych z jej listy.
(7)
Do przymusowych instytucyj, wymienionych w art. 4 pkt 5), stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 stycznia 1928 r. o kontroli ubezpieczeń (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 64); władze instytucyj, wymienionych w art. 4 pkt 5), oraz udział władz izby w administracji tych instytucyj ustalają ich statuty.
(8)
Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej zatwierdza statuty instytucyj przymusowych, wymienionych w art. 4 pkt 5).

Ustrój i działalność okręgowych izb lekarsko - dentystycznych.

Organami okręgowej izby lekarsko - dentystycznej są: rada, zarząd, komisja rewizyjna i sąd dyscyplinarny.

(1)
Wszystkie mandaty z wyborów sprawowane są bezpłatnie; regulamin izby może przewidzieć przyznawanie zwrotu kosztów, poniesionych w związku z pełnieniem czynności w izbie.
(2)
Członkowie izby są obowiązani przyjąć mandaty, powierzone im z wyborów; wyjątki od tej zasady określa regulamin izby, który ustali jednocześnie warunki i sposób zrzeczenia się lub utraty mandatu oraz właściwość organów izby do orzekania w tych sprawach.
(3)
Prawo zrzeczenia się mandatu bez uzasadnienia służy członkom izby, którzy:
1)
ukończyli 60 lat życia,
2)
byli członkami rady izby w jej ostatniej kadencji.
(4)
Czas piastowania mandatu z wyboru trwa 5 lat; zasady ustępowania członków, zmiany lub ponownego wyboru organów izby określa regulamin izby.
(1)
Rada okręgowej izby lekarsko-dentystycznej jest organem uchwalającym i kontrolującym.
(2)
Do zakresu działania rady okręgowej izby lekarsko - dentystycznej należy w szczególności:
1)
uchwalanie budżetu izby oraz ustalanie wysokości składki wpisowej i rocznej na potrzeby izby;
2)
zatwierdzanie rocznego sprawozdania zarządu i zamknięcia rachunkowego;
3)
rozporządzanie majątkiem izby oraz rozstrzyganie w sprawach nabywania lub zbywania nieruchomości, ich obciążeń i regulacji hipotecznych;
4)
uchwalanie i zmiany regulaminu izby i statutów instytucyj, utworzonych przy izbie;
5)
sprawy, wymienione w art. 4 pkt 5) i 6);
6)
uchwalanie wniosków, regulujących warunki pracy i płacy lekarzy - dentystów celem przedłożenia tych wniosków właściwym władzom państwowym;
7)
wybór członków Naczelnej Izby Lekarsko - Dentystycznej;
8)
sprawy, przekazane radzie przez regulamin izby, Naczelną Izbę Lekarsko - Dentystyczną lub przez Ministra Opieki Społecznej.
(3)
Uchwały rady okręgowej izby w , wymienionych w art. 4 pkt 5), wymagają zatwierdzenia przez Naczelną Izbę Lekarsko - Dentystyczną.
(4)
Rada okręgowej izby ma prawo przekazywać zarządowi izby niektóre sprawy, wymienione w ust. (2) pkt 3) - 6) włącznie.
(1)
W okręgowych izbach lekarsko - dentystycznych, liczących do 500 członków, rada izby składa się z 20 członków; w izbach, liczących ponad 500 członków, liczba członków rady powiększa się o jednego od każdej pełnej lub rozpoczętej setki członków izby.
(2)
Członków rady okręgowej izby wybierają członkowie izby, wpisani na jej listę nie później, niż na 30 dni przed dniem ogłoszenia wyborów.
(3)
Na członka rady okręgowej izby może być wybrany tylko członek tej izby.
(4)
Kadencja rady trwa 5 lat.
(5)
Minister Opieki Społecznej wyda przepisy, zawierające ordynację wyborczą do rad okręgowych izb lekarsko - dentystycznych.
(1)
Rada izby wybiera na okres kadencji:
1)
spośród siebie:
a)
prezesa i wiceprezesa, którzy są prezesem i wiceprezesem izby, rady i zarządu,
b)
3 - 8 członków zarządu,
c)
2 - 4 zastępców członków zarządu,
2)
spośród wszystkich członków izby:
a)
komisję rewizyjną w liczbie 3 - 5 członków i 2 - 3 zastępców i
b)
sąd dyscyplinarny izby (art. 22).
(2)
Spośród członków zarządu i sądu dyscyplinarnego oraz ich zastępców przynajmniej połowa powinna stale mieszkać w siedzibie izby lub jej pobliżu. Rada izby może tworzyć poza siedzibą izby stałe zamiejscowe wydziały sądu dyscyplinarnego.
(3)
Rada lub zarząd izby mogą spośród wszystkich członków izby powoływać komisje i powierzać im wykonywanie ściśle określonych zadań.
(4)
Nie można łączyć w jednej osobie czynności członka zarządu, sądu dyscyplinarnego lub komisji rewizyjnej.
(1)
Zarząd okręgowej izby lekarsko - dentystycznej jest jej organem wykonawczym.
(2)
Zarząd izby wybiera spośród siebie sekretarza i skarbnika.
(3)
Zarząd izby nadto rozstrzyga wszystkie sprawy nie zastrzeżone radzie izby, składa radzie i Naczelnej Izbie Lekarsko - Dentystycznej sprawozdania roczne ze swej działalności oraz załatwia wszelkie sprawy, przekazane izbie przez władze państwowe, radę, lub Naczelną Izbę Lekarsko - Dentystyczną.
(4)
Prezes izby jest jej przedstawicielem na zewnątrz.
(1)
Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym działalność finansową i gospodarczą izby oraz prowadzonych przez nią instytucyj.
(2)
Komisja rewizyjna:
1)
przeprowadza kontrolę finansową i gospodarczą organów i instytucyj izby;
2)
opracowuje sprawozdanie ze swej działalności dla użytku Ministra Opieki Społecznej, Naczelnej Izby Lekarsko - Dentystycznej i rady okręgowej izby;
3)
zgłasza do właściwych organów izby wnioski co do ulepszenia gospodarki organów i instytucyj izby.
(3)
Komisja rewizyjna powinna wykonywać swe czynności co najmniej raz na rok przed rocznym zebraniem rady izby, a nadto, ilekroć uzna to za potrzebne Minister Opieki Społecznej, Naczelna Izba Lekarsko - Dentystyczna lub rada izby.

Naczelna Izba Lekarsko - Dentystyczna.

(1)
Naczelną Izbę Lekarsko - Dentystyczną tworzą przedstawiciele okręgowych izb lekarsko - dentystycznych i to w tym stosunku, że na każdą rozpoczętą liczbę 200 członków izba okręgowa wybiera po jednym przedstawicielu i zastępcy spośród swych członków na okres 5 lat.
(2)
Naczelna Izba Lekarsko - Dentystyczna, jako przedstawicielka zawodu lekarsko - dentystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej i władza nadzorcza okręgowych izb lekarsko - dentystycznych, powołana jest, poza uprawnieniami przewidzianymi w art. 4, do:
1)
uzgadniania działalności okręgowych izb lekarsko - dentystycznych,
2)
zatwierdzania budżetów okręgowych izb lekarsko - dentystycznych,
3)
rozstrzygania odwołań od postanowień okręgowych izb lekarsko - dentystycznych,
4)
rozstrzygania sporów, powstałych między poszczególnymi izbami okręgowymi lub między izbami, a ich członkami,
5)
opracowania ramowych regulaminów izb lekarsko - dentystycznych i sądów dyscyplinarnych oraz ramowych statutów instytucyj, powoływanych przez izby,
6)
ustalania ogólnych zasad etyki lekarsko-dentystycznej, które nie mogą być sprzeczne z zasadami etyki lekarskiej, ustalonymi przez Naczelną Izbę Lekarską,
7)
wydawania dziennika urzędowego izb lekarsko - dentystycznych.
(3)
Naczelna Izba Lekarsko - Dentystyczna może nakładać przymusowe instytucje ubezpieczeniowe oraz wzajemnej pomocy, wspólne dla kilku lub wszystkich okręgowych izb lekarsko - dentystycznych.
(4)
Zarządzenia i uchwały Naczelnej Izby Lekarsko - Dentystycznej obowiązują okręgowe izby lekarsko - dentystyczne i ich członków.
(5)
Koszty utrzymania Naczelnej Izby Lekarsko - Dentystycznej i jej organów ponoszą okręgowe izby lekarsko - dentystyczne; wysokość tych kosztów oraz zasady i sposób ich rozdziału pomiędzy poszczególne okręgowe izby lekarsko - dentystyczne ustala Naczelna Izba Lekarsko - Dentystyczna przy uchwalaniu budżetu.
(6)
Postanowienia art. 11 - 17 stosuje się odpowiednio do Naczelnej Izby Lekarsko - Dentystycznej i jej organów z tą zmianą, że czynności rad w okręgowych izbach lekarsko-dentystycznych spełnia w Naczelnej Izbie Lekarsko - Dentystycznej walne zebranie przedstawicieli okręgowych izb lekarsko - dentystycznych (ust. 1).

Odpowiedzialność dyscyplinarna.

(1)
Członkowie izby za naruszenie swych obowiązków, wymienionych w art. 10 ust. (1), podlegają karze dyscyplinarnej.
(2)
Członkowie izby, jeżeli są członkami izby lekarskiej, nie podlegają właściwości sądów dyscyplinarnych izb lekarsko - dentystycznych.
(3)
Kary, orzeczone przez sądy dyscyplinarne izb lekarskich na swoich członków, będących jednocześnie członkami izb lekarsko - dentystycznych, pociągają z mocy samego prawa te same skutki również na terenie izb lekarsko - dentystycznych.
(1)
Osoby, wymienione w art. 8 ust. (2) pkt 1) i 2), zatrudnione w instytucjach rządowych, samorządowych, przedsiębiorstwach państwowych i instytucjach ubezpieczeń społecznych, nie mogą być pociągane bez zgody Ministra Opieki Społecznej, a zatrudnione w instytucjach wojskowych bez zgody Ministra Spraw Wojskowych - do odpowiedzialności dyscyplinarnej przez sądy dyscyplinarne izb lekarsko - dentystycznych za swe czynności służbowe.
(2)
Uprawnienia swe z mocy ust. (1) Minister Opieki Społecznej może przekazywać wojewodom bądź Komisarzowi Rządu na m. st. Warszawę, a Minister Spraw Wojskowych - właściwym Dowódcom Okręgów Korpusowych, bądź Dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza i Szefowi Kierownictwa Marynarki Wojennej.
(1)
Kary dyscyplinarne są następujące:
1)
upomnienie,
2)
nagana,
3)
zawieszenie w prawach członka izby na ściśle określony przeciąg czasu,
4)
skreślenie z listy członków izby lekarsko - dentystycznej.
(2) 1
Kary, wymienione w ust. (1), sąd dyscyplinarny może obostrzyć przez ogłoszenie ich w dzienniku urzędowym izb na koszt skazanych, bądź też przez nałożenie grzywny do 500.000 zł. Grzywny wpływają do Skarbu Państwa z przeznaczeniem na stypendia bezzwrotne dla młodzieży, studiującej na wydziałach (oddziałach i studiach) stomatologicznych szkół akademickich.
(3)
Kara nagany pociąga za sobą utratę prawa wybieralności przy najbliższych wyborach.
(4)
Kara zawieszenia w prawach członka izby pociąga za sobą utratę prawa wykonywania praktyki lekarsko - dentystycznej w Państwie na czas zawieszenia, a także utratę prawa wybieralności i wybierania na okres zawieszenia oraz na przeciąg dalszych 5 lat; nie powoduje natomiast utraty uprawnień, nabytych wskutek należenia członka izby do instytucyj ubezpieczeniowych na wypadek śmierci.
(5)
Skreślenie z listy członków izby lekarsko - dentystycznej pociąga za sobą utratę prawa wykonywania praktyki lekarsko - dentystycznej oraz wszelkich praw, wynikających z należenia do izb lekarsko - dentystycznych, z zastrzeżeniem wymienionym w art. 10 ust. (6).

Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych powołane są:

1)
jako instancja pierwsza - sądy dyscyplinarne okręgowych izb lekarsko - dentystycznych, złożone z 8 - 12 członków, wybieranych przez rady tych izb;
2)
jako instancja odwoławcza - sąd dyscyplinarny Naczelnej Izby Lekarsko - Dentystycznej, złożony z 9 członków, wybranych przez walne zebranie tej izby, 5 członków, mianowanych spośród członków wszystkich izb lekarsko - dentystycznych przez Ministra Opieki Społecznej, i 4 członków, mianowanych przez Ministra Sprawiedliwości spośród sędziów.
(1)
Sądy dyscyplinarne okręgowych izb lekarsko - dentystycznych orzekają w składzie 3 członków.
(2)
Sąd dyscyplinarny Naczelnej Izby Lekarsko - Dentystycznej orzeka w składzie 5 członków, w skład którego wchodzą 2 członkowie spośród wybranych przez walne zebranie Naczelnej Izby Lekarsko - Dentystycznej, 2 spośród mianowanych przez Ministra Opieki Społecznej i 1 spośród sędziów, mianowanych Przez Ministra Sprawiedliwości.

Sądy dyscyplinarne są w zakresie orzecznictwa niezawisłe.

Minister Opieki Społecznej ustali w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości szczegółowe przepisy o organizacji sądów dyscyplinarnych izb lekarsko - dentystycznych, ich właściwości i trybie postępowania dyscyplinarnego, o rzecznikach dyscyplinarnych i obrońcach oraz o kosztach postępowania dyscyplinarnego.

Sąd polubowny.

(1)
Spory między członkami izb lekarsko - dentystycznych oraz spory członków tych izb z pacjentami mogą być za pisemną zgodą stron przekazane do rozstrzygnięcia sądowi dyscyplinarnemu izby, jako sądowi polubownemu.
(2)
Przy rozpoznawaniu spraw przez sądy polubowne stosuje się odpowiednie przepisy księgi trzeciej części pierwszej kodeksu postępowania cywilnego, o ile przepisy ustawy niniejszej inaczej nie stanowią.

Nadzór państwowy nad izbami lekarsko - dentystycznymi.

Minister Opieki Społecznej sprawuje nadzór zwierzchni nad działalnością Naczelnej Izby Lekarsko -Dentystycznej i okręgowych izb lekarsko - dentystycznych oraz ich organów.

Naczelna Izba Lekarsko - Dentystyczna przesyła do wiadomości Ministra Opieki Społecznej bezpośrednio, a okręgowe izby lekarsko - dentystyczne za pośrednictwem Naczelnej Izby Lekarsko -Dentystycznej sprawozdanie roczne zarządu i komisji rewizyjnej, zamknięcia rachunkowe zaś niezwłocznie po zatwierdzeniu ich przez właściwe organa izb.

(1)
Minister Opieki Społecznej może uchwały organów izb lekarsko - dentystycznych zawiesić lub uchylić, jeżeli uchwały te są sprzeczne z obowiązującymi przepisami albo naruszają lub mogą naruszyć porządek lub interes publiczny. Niezależnie od tego Minister Opieki Społecznej władny jest rozwiązać organ, który taką uchwałę powziął.
(2)
W razie rozwiązania organu na podstawie ust. (1) Minister Opieki Społecznej mianuje spośród członków wszystkich izb lekarsko - dentystycznych komisarza, który pełni obowiązki rozwiązanego organu i najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia rozwiązania przeprowadzi nowe wybory. Minister Opieki Społecznej ustala w drodze zarządzenia szczegółowe przepisy o zakresie działania komisarza i trybie postępowania.

Minister Opieki Społecznej może w granicach ustawy niniejszej wydawać zarządzenia, regulujące działalność izb lekarsko - dentystycznych, ich organów oraz instytucyj przy nich utworzonych.

Przepisy przejściowe i końcowe.

Utworzenie pierwszych okręgowych izb lekarsko - dentystycznych i Naczelnej Izby Lekarsko - Dentystycznej porucza się Ministrowi Opieki Społecznej, który w tym celu wyznaczy komisarza rządowego.

Utworzenie okręgowych izb lekarsko - dentystycznych i Naczelnej Izby Lekarsko - Dentystycznej powinno być dokonane w ciągu 9 miesięcy po wejściu w życie ustawy niniejszej.

Regulaminy i statuty okręgowych izb lekarsko - dentystycznych powinny być przedłożone Naczelnej Izbie Lekarsko - Dentystycznej do zatwierdzenia najdalej w ciągu 6 miesięcy po jej ukonstytuowaniu, regulamin i statut naczelnej Izby Lekarsko - Dentystycznej - w tym samym terminie Ministrowi Opieki Społecznej. Termin ten może być przez Ministra Opieki Społecznej przedłużony.

Przepisy art. 21 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 września 1932 r. o wykonywaniu praktyki lekarskiej (Dz. U. R. P. Nr 81, poz. 712) stosuje się odpowiednio do praktyki lekarsko - dentystycznej.

Przepisy ustawy niniejszej nie naruszają specjalnych postanowień lub uprawnień, przewidzianych w umowach międzynarodowych.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Opieki Społecznej w porozumieniu z właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na całym obszarze Państwa.

1 Art. 21 ust. (2) zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o podwyższeniu i zmianie przeznaczenia grzywien nakładanych przez sądy dyscyplinarne izb lekarskich, lekarsko-dentystycznych i aptekarskich (Dz.U.49.25.176) z dniem 29 kwietnia 1949 r.