Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1383 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2020 r.

Rozdział  7

Nadzór nad działalnością instytutu

Art.  34.  [Kompetencje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki]
1.  Do kompetencji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki należy ocena poziomu działalności naukowej instytutu oraz zgodności działalności instytutu z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 i 2.
2.  Podstawą oceny jest ewaluacja jakości działalności naukowej przeprowadzana przez Komisję, w trybie określonym w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Art.  35.  [Kompetencje ministra nadzorującego]
1.  Minister nadzorujący sprawuje nadzór nad:
1) zgodnością działań instytutu z przepisami prawa i statutem;
2) realizacją przez instytut podstawowych zadań instytutu określonych w art. 2 ust. 1;
3) prawidłowością wydatkowania środków publicznych.
2.  Kontrolę w ramach nadzoru przeprowadza się na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.
3.  Dyrektor i przewodniczący rady naukowej są zobowiązani do realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez ministra nadzorującego.
4.  (uchylony).
Art.  35a.  [Kontrola uchwał rady naukowej]
1.  Przewodniczący rady naukowej przekazuje ministrowi nadzorującemu uchwały rady w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 5-11 i 17-19, w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.
2.  Minister nadzorujący może uchylić w całości albo w części uchwałę, o której mowa w ust. 1, w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa lub statutem instytutu. Uchylenie uchwały następuje w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały.
3.  Minister nadzorujący, wszczynając postępowanie, o którym mowa w ust. 2, może wstrzymać wykonanie uchwały.
Art.  36.  [Okresowa kontrola instytutu]
1.  Minister nadzorujący, nie rzadziej niż raz na 3 lata, przeprowadza kontrolę instytutu.
2.  Kontrola instytutu jest przeprowadzana w celu dokonania oceny:
1) działalności finansowej instytutu;
2) organizacji i jakości pracy instytutu;
3) jakości zarządzania instytutem.
3.  (uchylony).
4.  Na podstawie wyników kontroli minister nadzorujący może podjąć czynności określone w art. 7 ust. 1 lub art. 9 ust. 2. Minister nadzorujący może także zlecić dyrektorowi instytutu dokonanie czynności naprawczych lub usprawniających działalność instytutu.
5.  (uchylony).
6.  (uchylony).
Art.  37.  [Nałożenie określonych obowiązków na instytut przez ministra nadzorującego]
1.  Minister nadzorujący może nałożyć na instytut obowiązek wprowadzenia do jego planu zadania lub wyznaczyć zadanie poza planem, zgodnie z zakresem działania określonym w statucie instytutu, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa publicznego, w przypadku stanu klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych.
2.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1, minister nadzorujący zapewnia instytutowi środki do wykonania zadania, chyba że wykonanie zadania następuje odpłatnie na podstawie umowy ze stroną finansującą wykonanie zadania.
3.  Roczne sprawozdanie finansowe oraz informacje o zarządzaniu składnikami mienia trwałego instytutu dyrektor podaje do informacji publicznej na stronie podmiotowej ministra nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po zatwierdzeniu sprawozdania przez tego ministra.
Art.  37a. 

(uchylony).