[Powierzanie realizacji zadań z zakresu informatyzacji sektora publicznego, innowacji cyfrowych i rozwoju społeczeństwa... - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 10c. - [Powierzanie realizacji zadań z zakresu informatyzacji sektora publicznego, innowacji cyfrowych i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  10c.  [Powierzanie realizacji zadań z zakresu informatyzacji sektora publicznego, innowacji cyfrowych i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu]
1. 
Prezes Rady Ministrów może powierzać podmiotom zobowiązanym do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, o których mowa w przepisach o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, zwanym dalej "zleceniobiorcami", realizację zadań z zakresu informatyzacji sektora publicznego, innowacji cyfrowych i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, zwanych dalej "projektami", w tym:
1)
budowę, rozwój i utrzymanie systemów teleinformatycznych;
2)
świadczenie usług towarzyszących i doradztwa specjalistycznego;
3)
prowadzenie działań informacyjnych;
4)
zwiększanie lub poszerzanie zakresu oddziaływania innych wykonywanych przez zleceniobiorców zadań na sektor publiczny;
5)
zwiększanie lub utrzymanie zdolności zleceniobiorców do realizacji zlecanych zadań;
6)
wspieranie podmiotów wykonujących zadania publiczne w ich realizacji.
2. 
Powierzenie realizacji projektu następuje w drodze decyzji Prezesa Rady Ministrów w sprawie powierzenia realizacji projektu, zwanej dalej "decyzją". Do decyzji nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052).
3. 
Zleceniobiorcami nie mogą być: Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunał Konstytucyjny, Najwyższa Izba Kontroli, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, wojewódzkie sądy administracyjne, Krajowa Rada Sądownictwa, sądy powszechne, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowe Biuro Wyborcze, Państwowa Inspekcja Pracy, Narodowy Bank Polski i jednostki samorządu terytorialnego.
4. 
Przed powierzeniem realizacji projektu Prezes Rady Ministrów:
1)
uzyskuje akceptację:
a)
zleceniobiorcy - dla realizacji projektu, a w przypadku gdy jego realizacja jest powierzana więcej niż jednemu zleceniobiorcy, również dla wspólnej realizacji projektu przez wszystkich zleceniobiorców,
b)
podmiotu zapewniającego, w zakresie swoich zadań, finansowanie realizacji projektu, zwanego dalej "zleceniodawcą" - dla zapewnienia tego finansowania ze środków będących w jego dyspozycji, a w przypadku gdy realizacja projektu ma być finansowana przez więcej niż jednego zleceniodawcę, również dla wspólnego finansowania projektu przez wszystkich zleceniodawców;
2)
może wystąpić do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o wydanie opinii o projekcie decyzji lub o wyznaczenie osób, które będą udzielać wsparcia merytorycznego podczas realizacji projektu;
3)
udziela zleceniobiorcy, zleceniodawcy i ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji dotyczących warunków realizacji projektu niezbędnych odpowiednio do oceny możliwości akceptacji jego realizacji albo finansowania albo do wydania opinii o projekcie decyzji.
5. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji wydaje opinię o projekcie decyzji lub wskazuje osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 2, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii lub wyznaczenie tych osób.
6. 
Decyzja zawiera w szczególności:
1)
oznaczenie:
a)
zleceniobiorcy, a w przypadku gdy realizacja projektu jest powierzana więcej niż jednemu zleceniobiorcy - zleceniobiorców,
b)
zleceniodawcy, a w przypadku gdy realizacja projektu jest finansowana przez więcej niż jednego zleceniodawcę - zleceniodawców;
2)
wskazanie źródła finansowania realizacji projektu lub sposobu jego określenia;
3)
określenie:
a)
czasu realizacji projektu, w tym najpóźniejszego możliwego terminu rozpoczęcia jego realizacji,
b)
ramowego zakresu projektu i sposobu jego realizacji,
c)
podziału działań w ramach realizacji projektu pomiędzy zleceniobiorcami albo sposobu dokonania takiego podziału - w przypadku gdy realizacja projektu jest powierzana więcej niż jednemu zleceniobiorcy,
d)
zakresu i sposobu finansowania realizacji projektu przez każdego ze zleceniodawców - w przypadku gdy realizacja projektu jest finansowana przez więcej niż jednego zleceniodawcę,
e)
kosztu realizacji projektu, a jeżeli projekt jest realizowany w formule wariantowej - maksymalnego kosztu realizacji projektu, albo sposobu wyliczenia odpowiednio kosztu albo maksymalnego kosztu realizacji projektu.
7. 
Powierzenie realizacji projektu zleceniobiorcy może nastąpić w każdym czasie. Przepisy dotyczące zmian w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych stosuje się odpowiednio.
8. 
Zleceniodawca zapewnia zleceniobiorcy środki na realizację projektu ze środków będących w jego dyspozycji.
9. 
Na realizację projektu zleceniobiorca może otrzymać dotację celową. Tryb oraz zasady udzielenia i rozliczenia dotacji celowej określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm. 1 ).
10. 
Termin wykorzystania dotacji celowej, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, i sposób rozliczenia dotacji celowej określony jest w umowie, z uwzględnieniem elementów określonych w ust. 14. Art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.
11. 
Do finansowania projektu ze środków dotacji celowej, o której mowa w ust. 9, nie stosuje się art. 24 ust. 5 zdanie pierwsze oraz art. 29 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w zakresie dotyczącym zwiększenia dotacji z budżetu państwa.
12. 
Koszty realizacji projektu:
1)
nie mogą przewyższać koniecznych i rzeczywistych kosztów bezpośrednich i pośrednich, które poniósł zleceniobiorca;
2)
nie mogą obejmować finansowania albo dofinansowania działalności gospodarczej zleceniobiorcy;
3)
mogą być ustalane w formule zakładającej realizację elementów projektu na określonych warunkach w miarę pojawiających się udokumentowanych potrzeb.
13. 
Zleceniobiorca prowadzi odrębną ewidencję środków otrzymanych na realizację projektu, w tym jest obowiązany do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie metod mających obiektywne uzasadnienie.
14. 
Podstawą finansowania projektu jest umowa zawarta, w formie pisemnej, przez zleceniodawcę albo zleceniodawców ze zleceniobiorcą, a w przypadku gdy realizacja projektu została powierzona więcej niż jednemu zleceniobiorcy - ze zleceniobiorcami. Umowa zawiera w szczególności:
1)
ramowy harmonogram realizacji projektu;
2)
zasady odbiorów i wzajemnych rozliczeń projektu, z uwzględnieniem - w przypadkach, w których jest to możliwe - odbiorów częściowych;
3)
przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach realizacji projektu lub zasady korzystania z utworów wytworzonych w ramach realizacji projektu, o ile takie utwory powstaną;
4)
zasady komunikacji w ramach realizacji projektu, z uwzględnieniem że podstawowym kanałem komunikacji są środki komunikacji elektronicznej;
5)
zasady ponoszenia odpowiedzialności za funkcjonowanie, utrzymanie oraz rozwój wytworzonych w toku realizacji projektu narzędzi cyfrowych, o ile takie powstaną;
6)
metodykę pracy, w tym wykonywania nadzoru nad realizacją projektu;
7)
tryb wprowadzania zmian do umowy.
15. 
Strony umowy współpracują ze sobą, w szczególności przez wzajemne udostępnianie - w przypadkach, w których jest to możliwe - informacji, danych oraz innych zasobów pomocnych przy realizacji projektu.
16. 
O zawarciu umowy zleceniodawca albo zleceniodawcy niezwłocznie zawiadamiają Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw informatyzacji.
17. 
Stroną umowy może być także podmiot pełniący funkcję organu założycielskiego lub podmiotu kontrolującego zleceniobiorcy lub w inny sposób sprawujący nadzór lub kontrolę nad działalnością zleceniobiorcy.
18. 
W celu realizacji projektu Prezes Rady Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.
19. 
W przypadku gdy zleceniobiorcą i zleceniodawcą jest ten sam podmiot, nie stosuje się przepisów ust. 4 pkt 1 lit. a, ust. 9-11 i 14-17.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.