[Okresowa kontrola instytutu] - Art. 36. - Instytuty badawcze. - Dz.U.2022.498 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Okresowa kontrola instytutu] - Instytuty badawcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.498 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 marca 2022 r.
Art.  36.  [Okresowa kontrola instytutu]
1. 
Minister nadzorujący, nie rzadziej niż raz na 3 lata, przeprowadza kontrolę instytutu.
2. 
Kontrola instytutu jest przeprowadzana w celu dokonania oceny:
1)
działalności finansowej instytutu;
2)
organizacji i jakości pracy instytutu;
3)
jakości zarządzania instytutem.
3. 
(uchylony).
4. 
Na podstawie wyników kontroli minister nadzorujący może podjąć czynności określone w art. 7 ust. 1 lub art. 9 ust. 2. Minister nadzorujący może także zlecić dyrektorowi instytutu dokonanie czynności naprawczych lub usprawniających działalność instytutu.
5. 
(uchylony).
6. 
(uchylony).