Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1383 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2020 r.
Art.  36.  [Okresowa kontrola instytutu]
1.  Minister nadzorujący, nie rzadziej niż raz na 3 lata, przeprowadza kontrolę instytutu.
2.  Kontrola instytutu jest przeprowadzana w celu dokonania oceny:
1) działalności finansowej instytutu;
2) organizacji i jakości pracy instytutu;
3) jakości zarządzania instytutem.
3.  (uchylony).
4.  Na podstawie wyników kontroli minister nadzorujący może podjąć czynności określone w art. 7 ust. 1 lub art. 9 ust. 2. Minister nadzorujący może także zlecić dyrektorowi instytutu dokonanie czynności naprawczych lub usprawniających działalność instytutu.
5.  (uchylony).
6.  (uchylony).