[Stosowanie przepisów k.p.a.; organ pierwszej instancji i organ odwoławczy] - Art. 43. - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja... - Dz.U.2021.177 t.j. - OpenLEX

Art. 43. - [Stosowanie przepisów k.p.a.; organ pierwszej instancji i organ odwoławczy] - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.177 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2022 r.
Art.  43.  [Stosowanie przepisów k.p.a.; organ pierwszej instancji i organ odwoławczy]
1. 
Postępowanie w sprawach uregulowanych w ustawie prowadzi się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
2. 
W sprawach rozstrzyganych decyzją administracyjną, w myśl przepisów niniejszej ustawy, organem pierwszej instancji jest dyrektor oddziału Instytutu Pamięci. Organem odwoławczym jest Prezes Instytutu Pamięci.