[Warunki wypłaty środków zgromadzonych na IKZE] - Art. 34a. - Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta... - Dz.U.2022.1792 t.j. - OpenLEX

Art. 34a. - [Warunki wypłaty środków zgromadzonych na IKZE] - Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1792 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 sierpnia 2022 r.
Art.  34a.  [Warunki wypłaty środków zgromadzonych na IKZE]
1. 
Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie:
1)
na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych;
2)
w przypadku śmierci oszczędzającego - na wniosek osoby uprawnionej.
2. 
Wypłata może być, w zależności od wniosku oszczędzającego albo osoby uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo w ratach.
2a. 
Oszczędzający lub osoba uprawniona może w każdym czasie zmienić wniosek o dokonanie wypłaty w ratach i żądać wypłaty jednorazowej, o ile nie zostały wypłacone wszystkie środki zgromadzone na IKZE.
3. 
W przypadku wypłaty w ratach środki zgromadzone przez oszczędzającego na IKZE są wypłacane przez instytucje finansowe prowadzące IKZE zgodnie z regulacjami dotyczącymi działania tych instytucji.
4. 
Wypłata w ratach środków zgromadzonych przez oszczędzającego następuje przez co najmniej 10 lat. Jeżeli wpłaty na IKZE były dokonywane przez mniej niż 10 lat, wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty.
5. 
Wypłata jednorazowa oraz pierwsza rata, w przypadku wypłaty w ratach, powinny być, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2, dokonane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia:
1)
złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty,
2)
złożenia przez osobę uprawnioną, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wniosku o dokonanie wypłaty oraz przedłożenia:
a)
aktu zgonu oszczędzającego i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej albo
b)
prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez oszczędzającego bądź prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców

- chyba że oszczędzający albo osoby uprawnione zażądają wypłaty w terminie późniejszym.

6. 
W przypadku gdy fundusz inwestycyjny zawiesił odkupywanie jednostek uczestnictwa, a zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 5, wypłata następuje w terminie do 14 dni od dnia wznowienia umarzania przez fundusz jednostek uczestnictwa.
7. 
Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie rozpocząć gromadzenia oszczędności na IKZE.
8. 
Oszczędzający nie może dokonywać wpłat na IKZE, jeżeli została dokonana wypłata pierwszej raty.