Homologacja montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2001

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 września 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 12 września 2023 r.
w sprawie homologacji montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu 2

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurze homologacji dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu;
2)
szczegółowe czynności Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, zwanego dalej "Dyrektorem TDT", i służby technicznej w procedurze homologacji dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu;
3)
zakres i sposób przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu;
4)
wzory dokumentów związanych z homologacją dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu;
5)
sposób numeracji świadectw homologacji montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu;
6)
wzór tabliczki informacyjnej umieszczanej przez podmiot dokonujący montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu i wymagania, jakie powinna spełniać ta tabliczka, oraz sposób jej umieszczania.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia;
2)
Regulamin ONZ nr 49 - Regulamin nr 49 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące działań, jakie mają zostać podjęte przeciwko emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników o zapłonie samoczynnym oraz z silników o zapłonie iskrowym stosowanych w pojazdach (Dz. Urz. UE L 171 z 24.06.2013, str. 1);
3)
Regulamin ONZ nr 67 - Regulamin nr 67 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące I. Homologacji specjalnego wyposażenia pojazdów kategorii M i N wykorzystujących w układzie napędowym skroplony gaz ropopochodny (LPG); II. Homologacji pojazdów kategorii M i N wyposażonych w specjalny układ wykorzystujący w układach napędowych skroplony gaz ropopochodny w zakresie montażu tego wyposażenia [2016/1829] (Dz. Urz. UE L 285 z 20.10.2016, str. 1);
4)
Regulamin ONZ nr 83 - Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik (Dz. Urz. UE L 42 z 15.02.2012, str. 1);
5)
Regulamin ONZ nr 110 - Regulamin nr 110 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji I. Określonych elementów pojazdów silnikowych wykorzystujących w układach napędowych sprężony gaz ziemny (CNG); II. Pojazdów w odniesieniu do montażu homologowanych specjalnych elementów składowych służących do wykorzystywania w ich układzie napędowym sprężonego gazu ziemnego (CNG) w ich układach napędowych (Dz. Urz. UE L 120 z 07.05.2011, str. 1);
6)
Regulamin ONZ nr 115 - Regulamin nr 115 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. specjalnych dodatkowych układów zasilania LPG (skroplonym gazem węglowodorowym), które mają być instalowane w pojazdach silnikowych w celu wykorzystywania LPG w ich układzie napędowym, II. specjalnych dodatkowych układów zasilania CNG (sprężonym gazem ziemnym), które mają być instalowane w pojazdach silnikowych w celu wykorzystywania CNG w ich układzie napędowym (Dz. Urz. UE L 323 z 07.11.2014, str. 91);
7)
elementy instalacji - części instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, objęte obowiązkiem uzyskania oddzielnych świadectw homologacji typu zgodnie z Regulaminem ONZ nr 67 lub Regulaminem ONZ nr 110 dla homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem lub Regulaminem ONZ nr 115 dla homologacji montażu dodatkowej instalacji R115 - niezależnie od homologacji montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu;
8)
instalator - podmiot dokonujący montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu, o którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy.
1. 
Zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurze homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurze homologacji montażu dodatkowej instalacji R115 jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Służba techniczna przeprowadza badania homologacyjne w przypadku procedury homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem w zakresie i w sposób określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2. 
Służba techniczna przeprowadza badania homologacyjne w przypadku procedury homologacji montażu dodatkowej instalacji R115 w zakresie i w sposób określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
3. 
Po przeprowadzonym badaniu homologacyjnym protokół wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki z tego badania, podpisanym przez kierownika służby technicznej albo osobę przez niego upoważnioną, służba techniczna wydaje w minimum trzech egzemplarzach, z czego:
1)
jeden egzemplarz jest przechowywany w dokumentacji prowadzonej przez służbę techniczną;
2)
pozostałe egzemplarze wydaje instalatorowi.
1. 
W przypadku złożenia wniosku o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji montażu dodatkowej instalacji R115 lub świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, o których mowa odpowiednio w art. 2 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy, Dyrektor TDT sprawdza:
1)
kompletność złożonych dokumentów zgodnie z wykazem wymaganych dokumentów określonym w art. 32 lub art. 33 ustawy - odpowiednio do wnioskowanego zakresu;
2)
kompletność informacji zawartych w sprawozdaniu z badania homologacyjnego, o którym mowa w art. 34 lub art. 35 ustawy - odpowiednio do wnioskowanego zakresu;
3)
czy wniosek o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji został podpisany przez instalatora;
4)
zgodność informacji zawartych we wniosku o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji z załączonymi do niego dokumentami;
5)
czy dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań homologacyjnych zostały:
a)
wydane przez służbę techniczną,
b)
podpisane przez kierownika służby technicznej albo osobę przez niego upoważnioną.
2. 
Przy wydawaniu, zmianie, odmowie wydania albo cofnięciu:
1)
świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem Dyrektor TDT stosuje wzór świadectwa określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
2)
świadectwa homologacji montażu dodatkowej instalacji R115 Dyrektor TDT stosuje wzór świadectwa określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
Zakres i sposób przeprowadzania kontroli zgodności montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu przez Dyrektora TDT lub przez upoważnioną służbę techniczną, o której mowa w art. 52 ust. 5 ustawy, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
1. 
Wzór wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
2. 
Wzór wyciągu ze świadectwa homologacji montażu dodatkowej instalacji R115 jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
3. 
Wyciągi, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być sporządzone na papierze z zabezpieczeniem w postaci kolorowej grafiki lub znaku wodnego odpowiadającym znakowi identyfikującemu instalatora.
4. 
Duplikat wyciągów, o których mowa w ust. 1 i 2, powinien zawierać na górze pierwszej strony wyraz "duplikat".
5. 
Wzór:
1)
wniosku o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia;
2)
wykazu osób upoważnionych do podpisywania wyciągów ze świadectwa homologacji dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia;
3)
deklaracji o sposobie i metodach zapewnienia zgodności montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia;
4)
wykazu stosowanych elementów montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia;
5)
wykazu zakładów montujących instalacje przystosowujące dany typ pojazdu do zasilania gazem jest określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia;
6)
oświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, albo do odpowiedniego rejestru państwa właściwego dla siedziby podmiotu ubiegającego się o udzielenie homologacji jest określony w załączniku nr 15 do rozporządzenia.
1. 
Świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem posiada numer nadany w sposób określony w załączniku nr 16 do rozporządzenia.
2. 
Świadectwo homologacji montażu dodatkowej instalacji R115 posiada numer nadany w sposób określony w załączniku nr 17 do rozporządzenia.
Wzór tabliczki informacyjnej umieszczanej przez podmiot dokonujący montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu, wymagania, jakie powinna spełniać ta tabliczka, oraz sposób jej umieszczania określa załącznik nr 18 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 9 i załącznika nr 18 do rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 17 maja 2024 r. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAKRES WYMAGAŃ TECHNICZNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PROCEDURZE HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM

Lp.ZagadnieniePrzepisyZastosowanie do kategorii pojazdów
1Elementy instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem LPGRegulamin ONZ nr 67C, M1, M2, M3, N1, N2, N3, T
2Elementy instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem CNG/LNGRegulamin ONZ nr 110
3Sposób montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazemZałącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.)C, M1, M2, M3, N1, N2, N3, T
4Emisja zanieczyszczeń gazowychRegulamin ONZ nr 83*)C, M1, N1, T
5Emisja z silników o ZSRegulamin ONZ nr 49*)C, M2, M3, N1, N2, N3, T
*) - Stosuje się do pojazdów wyposażonych w układ ograniczania emisji spalin spełniających wymagania normy emisji powyżej EURO II / Euro 2.

- W przypadku poddania badaniom pojazdu, dla którego wydano świadectwo homologacji typu na poziomie normy emisji EURO IV / Euro 4 i wyższej, należy potwierdzić zgodność konstrukcji pojazdu, a także potwierdzić działanie wybranych funkcji nadzoru nad emisją w układzie OBD pojazdu przy zasilaniu pojazdu gazem.

- Zabrania się demontażu elementów wpływających na emisję spalin zamontowanych przez producenta pojazdu.

- W przypadku wyrażenia zgody przez Dyrektora TDT służba techniczna stosuje alternatywną metodę badawczą (metoda badań emisji gazowych limitowanych składników spalin w warunkach rzeczywistej eksploatacji pojazdu z użyciem mobilnych środków pomiaru emisji PEMS lub inne metody równoważne), zapewniającą przeprowadzenie oceny wpływu montażu instalacji gazowej na emisję zanieczyszczeń gazowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKRES WYMAGAŃ TECHNICZNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PROCEDURZE HOMOLOGACJI MONTAŻU DODATKOWEJ INSTALACJI R115

Lp.ZagadnieniePrzepisyZastosowanie do kategorii pojazdów
1Elementy instalacji R115 przystosowującej pojazd do zasilania gazem LPGRegulamin ONZ nr 67 cz. IM1, N1
2Elementy instalacji R115 przystosowującej pojazd do zasilania gazem CNG/LNGRegulamin ONZ nr 110 cz. I
3Sposób montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem1. Regulamin ONZ nr 115

2. Instrukcja montażu producenta instalacji R115

3. Załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.)

M1, N1

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH W PRZYPADKU PROCEDURY HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM

1. Przed przystąpieniem do badań pojazdu z zamontowaną instalacją przystosowującą dany typ pojazdu do zasilania gazem należy zapoznać się szczegółowo z dostarczoną przez wnioskującego dokumentacją techniczną dotyczącą montażu, uruchomienia oraz regulacji i zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami technicznymi.

2. Służba techniczna sprawdza, czy:

1) wszystkie elementy instalacji tworzące kompletację, przystosowującą dany typ pojazdu do zasilania gazem, posiadają wymagane świadectwa homologacji typu ONZ;

2) wszystkie świadectwa homologacji typu wydane na podstawie aktów prawnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia spełniają wymagania techniczne obowiązujące w procedurze homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;

3) sposób montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem został wykonany zgodnie z przepisami załącznika nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.) oraz z przepisami cz. II Regulaminu ONZ nr 67 lub Regulaminu ONZ nr 110;

4) podmiot dokonujący montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz jego zakłady montujące (o ile posiada takie zakłady) posiadają wyposażenie, o którym mowa w art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy, odpowiednio do zakresu uzyskanego uprawnienia.

3. Służba techniczna sprawdza szczelność zamontowanej instalacji oraz przeprowadza badanie poziomu emisji spalin.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH W PRZYPADKU PROCEDURY HOMOLOGACJI MONTAŻU DODATKOWEJ INSTALACJI R115

1. Przed przystąpieniem do badań pojazdu z zamontowaną dodatkową instalacją R115 przystosowującą pojazd do zasilania gazem należy zapoznać się szczegółowo z dostarczoną przez wnioskującego dokumentacją techniczną, a w szczególności instrukcją montażu producenta homologowanej instalacji R115 oraz opisem metodyki czynności montażowych i zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami technicznymi.

2. Służba techniczna sprawdza, czy:

1) wszystkie elementy zamontowanej instalacji R115 objęte procedurą homologacyjną posiadają wymagane świadectwa homologacji typu ONZ i są zgodne z zakresem świadectwa homologacji montażu zamontowanej dodatkowej instalacji R115;

2) wszystkie zgłaszane przez wnioskującego świadectwa homologacji typu R115 wydane na podstawie aktów prawnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia spełniają wymagania techniczne obowiązujące w procedurze homologacji montażu dodatkowej instalacji R115;

3) sposób montażu instalacji R115 przystosowującej pojazd do zasilania gazem został wykonany zgodnie z przepisami załącznika nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.) oraz z przepisami Regulaminu ONZ nr 67 lub Regulaminu ONZ nr 110 i Regulaminu ONZ nr 115;

4) podmiot dokonujący montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem posiada wyposażenie, o którym mowa w art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy, odpowiednio do zakresu uzyskanego uprawnienia.

3. Służba techniczna sprawdza szczelność zamontowanej instalacji oraz przeprowadza badanie poziomu emisji spalin.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI MONTAŻU DODATKOWEJ INSTALACJI R115

ZAŁĄCZNIK Nr  7

ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA KONTROLI ZGODNOŚCI MONTAŻU DODATKOWEJ INSTALACJI ZASILANIA GAZEM POJAZDU

1. Kontrola zgodności montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu, o której mowa w art. 52 ustawy, zwana dalej "kontrolą", przeprowadzana przez Dyrektora TDT, składa się z dwóch etapów:

1) oceny wstępnej;

2) weryfikacji przedsięwzięć i metod zapewniających zgodność montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu z wymaganiami dla zakresu, który uzyskał przez udzielenie świadectwa homologacji montażu tej instalacji.

2. W ramach oceny wstępnej Dyrektor TDT sprawdza, czy instalator ma system zarządzania jakością.

2.1. Przy określaniu zakresu oceny wstępnej Dyrektor TDT uwzględnia dokumentację instalatora potwierdzającą zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością - Wymagania lub z równoważną zharmonizowaną normą, która spełnia ogólne wymagania oceny wstępnej.

2.2. Przy uwzględnianiu przez Dyrektora TDT, na potrzeby oceny wstępnej, dokumentacji przedstawionej przez instalatora według normy, o której mowa w pkt 2.1, w toku kontroli Dyrektor TDT ustala z instalatorem sposób informowania o wszelkich zmianach zakresu i terminów ważności tej dokumentacji.

3. W ramach weryfikacji wprowadzonych przez instalatora przedsięwzięć i metod zapewniających zgodność montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu z wymaganiami dla typu i zakresu, który uzyskał świadectwo homologacji montażu tej instalacji, Dyrektor TDT sprawdza u instalatora posiadaną przez niego dokumentację wynikającą z deklaracji, o której mowa w art. 32 pkt 3 lub art. 33 pkt 3 ustawy, oraz istnienie systemu kontroli montażu instalacji przez zapewnienie:

1) dostępu do urządzeń badawczych w celu sprawdzenia zgodności montażu instalacji z wymaganiami dla typu, który uzyskał świadectwo homologacji montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu;

2) dokumentowania i udostępniania wyników badań;

3) prowadzenia analizy wyników badań pod kątem sprawdzania i zapewnienia przez instalatora zachowania na takim samym poziomie montażu instalacji, z jednoczesnym uwzględnieniem postępu w obszarze technicznym;

4) aktualizacji procedur montażu, rodzaju użytych elementów instalacji i metod weryfikacji zgodności montażu w celu uwzględnienia postępu w obszarze technicznym oraz monitorowania zmian przepisów regulujących montaż instalacji w zakresie wynikającym z zakresu udzielonej homologacji;

5) skutecznego procesu eliminowania niezgodności stwierdzonych w wyniku badań i przywrócenia zgodności montażu instalacji z wymaganiami, na podstawie których zostało wydane świadectwo homologacji montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu.

4. W ramach kontroli Dyrektor TDT może dokonać sprawdzenia zgodności systemu zarządzania jakością instalatora z deklaracją, o której mowa w art. 32 pkt 3 lub art. 33 pkt 3 ustawy, o czym Dyrektor TDT powiadamia kontrolowanego nie później niż w terminie 14 dni przed przystąpieniem do planowanych czynności kontrolnych.

5. Dyrektor TDT, nie później niż w terminie 14 dni przed terminem przystąpienia do planowanych czynności kontrolnych, powiadamia kontrolowanego o zakresie kontroli i przewidywanym czasie trwania kontroli.

6. Planowaną kontrolę przeprowadza się w obecności przedstawiciela kontrolowanego.

7. Po przeprowadzeniu kontroli Dyrektor TDT sporządza protokół, który zawiera:

1) nazwę i siedzibę kontrolowanego;

2) datę przeprowadzenia kontroli;

3) wykaz przedstawicieli kontrolowanego zawierający ich dane osobowe: imię, nazwisko oraz zajmowane stanowisko;

4) zakres kontroli;

5) wykaz skontrolowanych dokumentów/procedur/obiektów/pomieszczeń/wyposażenia;

6) opis spostrzeżeń;

7) stwierdzone niezgodności;

8) złożone przez kontrolowanego uwagi do kontroli oraz działania zapobiegawcze/korygujące proponowane przez kontrolowanego i przyjęte przez Dyrektora TDT;

9) termin wdrożenia działań zapobiegawczych/korygujących oraz ich sprawdzenia;

10) załączniki z ich nazwą, zawierające pisemne oświadczenia, wyjaśnienia, obliczenia i inne dokumenty przekazane przez kontrolowanego;

11) datę i miejsce sporządzenia protokołu kontroli oraz podpisy osób uczestniczących w kontroli.

8. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z czego:

1) jeden egzemplarz jest przeznaczony dla kontrolowanego;

2) jeden egzemplarz jest przeznaczony dla Dyrektora TDT;

3) jeden egzemplarz jest przeznaczony dla służby technicznej w ramach prowadzonej przez nią dokumentacji homologacyjnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR WYCIĄGU ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR WYCIĄGU ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI MONTAŻU DODATKOWEJ INSTALACJI R115

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE LUB ZMIANĘ ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI MONTAŻU DODATKOWEJ INSTALACJI ZASILANIA GAZEM POJAZDU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR WYKAZU OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PODPISYWANIA WYCIĄGÓW ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI DODATKOWEJ INSTALACJI ZASILANIA GAZEM POJAZDU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR DEKLARACJI O SPOSOBIE I METODACH ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI MONTAŻU DODATKOWEJ INSTALACJI ZASILANIA GAZEM POJAZDU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WZÓR WYKAZU STOSOWANYCH ELEMENTÓW MONTAŻU DODATKOWEJ INSTALACJI ZASILANIA GAZEM POJAZDU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  14

WZÓR WYKAZU ZAKŁADÓW MONTUJĄCYCH INSTALACJE PRZYSTOSOWUJĄCE DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  15

WZÓR OŚWIADCZENIA O WPISIE DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ALBO DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, ALBO DO ODPOWIEDNIEGO REJESTRU PAŃSTWA WŁAŚCIWEGO DLA SIEDZIBY PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE HOMOLOGACJI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  16

SPOSÓB NUMERACJI ŚWIADECTW HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM

1. Numer świadectwa homologacji składa się z trzech sekcji oddzielonych znakiem "*":

1) sekcja 1 zawiera symbol "PL";

2) sekcja 2 zawiera czterocyfrowy numer homologacji;

3) sekcja 3 zawiera trzycyfrowy kolejny numer, po którym wpisuje się ukośnik (/) oraz literę "G".

2. Zmiany w numerze zawartym w sekcji 3 stosuje się w przypadku, gdy w ramach procedury homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem:

1) były wymagane dalsze kontrole lub badania;

2) uległy zmianie dane albo informacje zawarte w świadectwie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz w załącznikach do tego świadectwa;

3) weszły w życie nowe wymagania obowiązujące w procedurze homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;

4) uległ zmianie wykaz zakładów montujących wpisanych do świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;

5) uległ zmianie wykaz elementów instalacji stosowanych na potrzeby homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

(np. PL *0004*002/G - druga zmiana homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem o numerze 4)

ZAŁĄCZNIK Nr  17

SPOSÓB NUMERACJI ŚWIADECTW HOMOLOGACJI MONTAŻU DODATKOWEJ INSTALACJI R115

1. Numer świadectwa homologacji składa się z czterech sekcji oddzielonych znakiem "*":

1) sekcja 1 zawiera symbol "PL-R115";

2) sekcja 2 zawiera czterocyfrowy numer homologacji;

3) sekcja 3 zawiera trzycyfrowy kolejny numer zmiany, po którym wpisuje się ukośnik (/) oraz literę "G".

2. Sekcję 3 stosuje się w przypadku, gdy w ramach procedury homologacji montażu dodatkowej instalacji R115:

1) były wymagane dalsze kontrole lub badania;

2) uległy zmianie dane albo informacje zawarte w świadectwie homologacji montażu dodatkowej instalacji R115 oraz w załącznikach do tego świadectwa;

3) weszły w życie nowe wymagania obowiązujące w procedurze homologacji montażu dodatkowej instalacji R115;

4) uległ zmianie wykaz instalacji R115 stosowanych na potrzeby danej homologacji montażu dodatkowej instalacji R115.

(np. PL-R115*0004*002/G - druga zmiana świadectwa homologacji montażu dodatkowej instalacji R115 o numerze 4)

ZAŁĄCZNIK Nr  18

TABLICZKA INFORMACYJNA UMIESZCZANA PRZEZ PODMIOT DOKONUJĄCY MONTAŻU DODATKOWEJ INSTALACJI ZASILANIA GAZEM POJAZDU, WYMAGANIA, JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ TA TABLICZKA, ORAZ SPOSÓB JEJ UMIESZCZANIA

Tabliczkę informacyjną należy umieścić w sposób trwały i łatwo dostępny w miejscu widocznym na ramie drzwi albo pod pokrywą komory silnika.

Tabliczka informacyjna powinna być wykonana z materiału odpornego na czynniki zewnętrzne (takie jak np. warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne) i w taki sposób, aby możliwe było odczytanie danych na niej zawartych.

WZÓR TABLICZKI INFORMACYJNEJ W PRZYPADKU POJAZDU OBJĘTEGO ŚWIADECTWEM HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM

wzór

WZÓR TABLICZKI INFORMACYJNEJ W PRZYPADKU POJAZDU OBJĘTEGO ŚWIADECTWEM HOMOLOGACJI MONTAŻU DODATKOWEJ INSTALACJI R115

wzór

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 2 czerwca 2023 r. pod numerem 2023/338/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz. U. z 2014 r. poz. 1813), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919).