Przepisy przejściowe i końcowe - Rozdział 3 - Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe. - Dz.U.2020.1135 t.j. - OpenLEX

Rozdział 3 - Przepisy przejściowe i końcowe - Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1135 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.

Rozdział  3

Przepisy przejściowe i końcowe

1. 
Do umów zawieranych w zakresie uregulowanym niniejszą ustawą nie stosuje się przepisów:
1)
art. 807 § 1, art. 810 oraz art. 811 Kodeksu cywilnego;
2)
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1206, 1273 i 1348) 3 .
2. 
Do firmy Korporacji nie stosuje się art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.
1. 
Ustala się limit ubezpieczenia kontraktów eksportowych na rok 1994 w wysokości 2 miliardy 500 mln złotych 4 .
2. 
Środki uzyskane z tytułu dotychczas prowadzonej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, działalności w zakresie ubezpieczania kontraktów eksportowych od ryzyka niehandlowego Korporacja przekaże na rachunek, o którym mowa w art. 10 ust. 1.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może przekazać Korporacji środki będące w jego dyspozycji z tytułu umów dwustronnych, zawartych z państwami - uczestnikami Polskiego Funduszu Stabilizacyjnego.

1. 
Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej może przekazać Korporacji, na wydzielone rachunki, środki uzyskane z Unii Europejskiej lub z innych źródeł na wspieranie eksportu do krajów nienależących do OECD, z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć eksportowych.
2. 
Rada Ministrów może zlecić właściwym ministrom przekazanie Korporacji na rachunki, o których mowa w ust. 1, środków będących w ich dyspozycji w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstw.
3. 
Środki, wykazane na wydzielonych rachunkach z tytułów wymienionych w ust. 1 i 2, nie stanowią przychodu Korporacji w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

3 Ustawa utraciła moc na podstawie art. 503 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2019.381), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
4 Po denominacji zgodnie z art. 4 ust. 6a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U.1994.84.386).