[Postępowania likwidacyjne wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy] - Art. 53. - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi... - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 53. - [Postępowania likwidacyjne wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  53.  [Postępowania likwidacyjne wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy]

Postępowania likwidacyjne wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie odrębnych przepisów są prowadzone na ich podstawie, chyba że organ założycielski przekaże Agencji 19  za jej zgodą majątek likwidowanego przedsiębiorstwa. Art. 14 ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.

19 Obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na podstawie art. 45, art. 46 i art. 55 pkt 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U.2017.624), która weszła w życie z dniem 1 września 2017 r.