Art. 55. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. - Dz.U.2017.624 - OpenLEX

Art. 55. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.624

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2017 r.
Art.  55. 

Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o:

1)
"Agencji Rynku Rolnego", "Agencji Nieruchomości Rolnych" albo "Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa", należy przez to rozumieć "Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa";
2)
"Prezesie Agencji Rynku Rolnego", "Prezesie Agencji Nieruchomości Rolnych" albo "Prezesie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa", należy przez to rozumieć "Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa".