[Jednostki mogące otrzymać nieruchomości Zasobu w trwały zarząd] - Art. 34. - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu... - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Jednostki mogące otrzymać nieruchomości Zasobu w trwały zarząd] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  34.  [Jednostki mogące otrzymać nieruchomości Zasobu w trwały zarząd]
1. 
Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być przekazane państwowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w trwały zarząd, zwany dalej "zarządem".
2. 
Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do jednostek organizacyjnych samorządu województwa, realizujących zadania związane z melioracjami wodnymi, jako zadania z zakresu administracji rządowej, w zakresie niezbędnym do wykonywania tych zadań.