[Wykaz nieruchomości Zasobu przeznaczonych do sprzedaży] - Art. 28. - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 28. - [Wykaz nieruchomości Zasobu przeznaczonych do sprzedaży] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  28.  [Wykaz nieruchomości Zasobu przeznaczonych do sprzedaży]
1. 
Krajowy Ośrodek sporządza wykaz nieruchomości Zasobu przeznaczonych do sprzedaży i ogłasza go na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka, w siedzibie właściwej miejscowo izby rolniczej oraz właściwym miejscowo urzędzie gminy przez okres 14 dni przed dniem ogłoszenia przetargu lub planowanym terminem sprzedaży w innym trybie niż przetarg. Dodatkowo wykaz może być ogłoszony w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości znajdującej się w obrębie geodezyjnym, w którym położona jest nieruchomość.
2. 
Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
oznaczenie i powierzchnię nieruchomości według danych z ewidencji gruntów;
2)
rodzaj użytków i ich klasy;
3)
oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
4)
opis budynków i innych składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży;
5)
cenę nieruchomości określoną na podstawie art. 30;
6)
przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu - w ustaleniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla nieruchomości.
3. 
Informację o zamiarze sprzedaży nieruchomości, której wartość szacunkowa przekracza równowartość dziesięciu tysięcy kwintali żyta, ustaloną stosownie do przepisów o podatku rolnym, Krajowy Ośrodek ogłasza w prasie o zasięgu co najmniej wojewódzkim.