Art. 1. - Gospodarka paliwowo-energetyczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.32.150

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1981 r.
Art.  1.
1.
Gospodarką paliwowo-energetyczną w rozumieniu niniejszej ustawy jest:
1)
racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych,
2)
wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie, rozdzielanie, dostawa i użytkowanie paliw gazowych i energii,
3)
użytkowanie paliw stałych i ciekłych,
4)
eksploatacja urządzeń energetycznych.
2.
Realizacja zadań gospodarki paliwowo-energetycznej obejmuje również:
1)
ustalanie wymagań jakościowych paliw i energii oraz wskaźników ich zużycia,
2)
ustalanie warunków technicznych, którym ze względu na racjonalne i oszczędne użytkowanie paliw i energii powinny odpowiadać projektowanie i budowa urządzeń energetycznych,
3)
ustalanie kwalifikacji personelu zatrudnionego przy eksploatacji urządzeń energetycznych.
3.
Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi rodzaje urządzeń energetycznych, których eksploatacja, projektowanie lub budowa podlegają przepisom niniejszej ustawy.