Określenie rodzajów urządzeń energetycznych objętych przepisami ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej. - Dz.U.1963.3.16 - OpenLEX

Określenie rodzajów urządzeń energetycznych objętych przepisami ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.3.16

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 stycznia 1963 r.
w sprawie określenia rodzajów urządzeń energetycznych objętych przepisami ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. Nr 32, poz. 150) zarządza się, co następuje.
1.
Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń energetycznych podlegają przepisom ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. Nr 32, poz. 150), zwanej dalej "ustawą", w zakresie określonym w rozporządzeniu.
2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "urządzeniach energetycznych" - należy przez to rozumieć maszyny, aparaty i przewody, a także ich zespoły przeznaczone do wytwarzania, przesyłania, rozdzielania i użytkowania energii lub paliw gazowych, przez które w stanie pracy przepływa odpowiedni rodzaj energii lub paliw.
Przepisom ustawy podlega eksploatacja następujących urządzeń energetycznych użytkowanych w jednostkach gospodarki uspołecznionej:
1)
kotły parowe o wydajności 0,1 t/h i większej,
2)
kotły wodne o wydajności 0,05 Gcal/h i większej,
3)
turbiny parowe,
4)
parowe silniki tłokowe,
5)
prądnice (generatory),
6)
prostowniki,
7)
transformatory,
8)
urządzenia do elektrolizy,
9)
elektryczne piece, przetwornice, spawarki, zgrzewarki oraz urządzenia napędowe,
10)
kondensatory statyczne do poprawy współczynnika mocy,
11)
elektrofiltry,
12)
piece gazownicze, koksownicze, do półkoksowania, rozkładnie paliw ciekłych i gazowych oraz czadnice,
13)
odbiorniki gazu,
14)
odbiorniki paliw płynnych,
15)
wymienniki ciepła,
16)
odbiorniki pary o poborze nominalnym 1 t/h i większym,
17)
odbiorniki wody gorącej o poborze nominalnym 0,5 Gcal/h i większym,
18)
piece przemysłowe i suszarnie na paliwo stałe,
19)
urządzenia do odzysku ciepła,
20)
pompy, ssawy, wentylatory, dmuchawy, sprężarki i młyny,
21)
stacje elektroenergetyczne,
22)
stacje redukcyjno-schładzające dla pary,
23)
sieci cieplne parowe,
24)
sieci cieplne wodne,
25)
sieci gazowe,
26)
sieci elektroenergetyczne, z wyjątkiem sieci trakcji miejskiej,
27)
sieci sprężonego powietrza,
28)
instalacje do zmiękczania wody,
29)
aparatura kontrolno-pomiarowa dla urządzeń określonych w punktach 1-28.
Przepisom ustawy w zakresie warunków technicznych, którym ze względu na racjonalne i oszczędne użytkowanie paliw i energii powinny odpowiadać urządzenia energetyczne, podlega projektowanie i budowa:
1) 3
urządzeń energetycznych wymienionych w § 2, niezależnie od mocy lub wydajności poszczególnych urządzeń,
2)
pieców i trzonów kuchennych węglowych i koksowych produkowanych seryjnie lub masowo,
3)
produkowanych seryjnie lub masowo dla potrzeb gospodarstwa domowego:
a)
aparatów i urządzeń elektrycznych,
b)
pieców i odbiorników gazu.
Rozporządzenie nie ma zastosowania do urządzeń energetycznych:
1)
jednostek pływających morskich i śródlądowych,
2)
latarni morskich,
3)
znaków nawodnych,
4)
statków powietrznych,
5)
pojazdów mechanicznych,
6)
taboru trakcji miejskiej i kolejowej,
7)
telekomunikacyjnych.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz wszystkim ministrom.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1970 r. (Dz.U.70.21.173) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 1970 r.
2 § 3 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1970 r. (Dz.U.70.21.173) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 1970 r.
3 § 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1970 r. (Dz.U.70.21.173) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 1970 r.