[Tryb realizacji rządowych i resortowych programów finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego] - Art. 12. - Fundusz... - Dz.U.2020.1787 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Tryb realizacji rządowych i resortowych programów finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego] - Fundusz Solidarnościowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1787 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  12.  [Tryb realizacji rządowych i resortowych programów finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego]
1. 
Realizacja programów, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 5, następuje w trybie naboru wniosków lub otwartego konkursu ofert.
2. 
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, jeżeli jest to niezbędne ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny, może zlecać realizację zadań z zakresu wsparcia społecznego lub zawodowego osób niepełnosprawnych z pominięciem trybu naboru wniosków lub otwartego konkursu ofert. Przepisy art. 43, art. 47 oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.