Art. 27. - [Umowa o dopłatę] - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2464 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2022 r.
Art.  27.  [Umowa o dopłatę]
1. 
Dopłata jest udzielana po zawarciu przez organizatora umowy o dopłatę z właściwym wojewodą.
2. 
Umowa, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1)
linie komunikacyjne, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej;
2)
długość linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej;
3)
częstotliwość połączeń na liniach komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej;
4)
wielkość pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wozokilometrach wykonywaną na liniach komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej;
5)
maksymalną kwotę dopłaty w wysokości nie większej niż zawarta we wniosku o objęcie dofinansowaniem, o którym mowa w art. 6 pkt 1;
6)
termin i sposób rozliczenia dopłaty;
7)
termin i sposób przekazywania dopłaty;
8)
termin i zasady zwrotu dopłaty;
9)
zasady i termin składania wniosku o dopłatę oraz jego wzór.