Art. 24. - [Podział środków na dopłaty] - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2464 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2022 r.
Art.  24.  [Podział środków na dopłaty]
1. 
Dysponent Funduszu dokonuje podziału środków przewidzianych na dany rok budżetowy w planie finansowym Funduszu na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w art. 6 pkt 1, w poszczególnych województwach po uzgodnieniu planu finansowego Funduszu, o którym mowa w art. 8 ust. 4.
2. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób podziału środków Funduszu, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze:
1)
powierzchnię województwa;
2)
liczbę mieszkańców województwa;
3)
wartość produktu krajowego brutto województwa;
4)
zaspokojenie potrzeb przewozowych społeczności na obszarze województwa.
3. 
Dysponent Funduszu niezwłocznie przekazuje wojewodzie informację o kwocie środków, o których mowa w ust. 1, zaplanowanych na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w art. 6 pkt 1, w danym województwie.
4. 
Wojewoda zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu wojewódzkiego informację o kwocie środków Funduszu, o których mowa w ust. 1, przyznanych dla województwa i wskazuje termin na złożenie wniosku o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą.
5. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 4:
1)
doręczony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4,
2)
nieuzupełniony w terminie wyznaczonym przez wojewodę

- nie podlega rozpatrzeniu.

6. 
Organizator składa wniosek, o którym mowa w ust. 4, do właściwego wojewody, zawierający w szczególności:
1)
nazwę organizatora i numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2)
linie komunikacyjne, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej;
3)
planowaną wielkość pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wozokilometrach wykonywaną na każdej linii, o której mowa w pkt 2, w danym roku budżetowym;
4)
planowaną kwotę deficytu każdej linii, o której mowa w pkt 2, w danym roku budżetowym;
5)
planowaną łączną kwotę dopłaty w danym roku budżetowym.
7. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, organizator dołącza dokumenty potwierdzając dane i informacje zawarte we wniosku.