Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Finansowe wsparcie udzielane na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2854

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2022 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 3-5 i art. 5c ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, zwanej dalej "ustawą":
1)
szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 8 ust. 1a ustawy;
2)
szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 13b ust. 7, art. 13c ust. 7, art. 18 ust. 1b oraz art. 22a ust. 4 ustawy;
3)
wzór formularza, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy;
4)
sposób ustalania dopuszczalnej wysokości rekompensaty, o której mowa w art. 5 ust. 5 i art. 13d pkt 1 ustawy, oraz sposób i tryb weryfikowania zgodności jej przyznawania z przepisami prawa Unii Europejskiej dotyczącymi pomocy publicznej z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.