Finansowe wsparcie udzielane na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych. - Dz.U.2022.2854 - OpenLEX

Finansowe wsparcie udzielane na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2854

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377, 1561 i 2456) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 3-5 i art. 5c ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, zwanej dalej "ustawą":
1)
szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 8 ust. 1a ustawy;
2)
szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 13b ust. 7, art. 13c ust. 7, art. 18 ust. 1b oraz art. 22a ust. 4 ustawy;
3)
wzór formularza, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy;
4)
sposób ustalania dopuszczalnej wysokości rekompensaty, o której mowa w art. 5 ust. 5 i art. 13d pkt 1 ustawy, oraz sposób i tryb weryfikowania zgodności jej przyznawania z przepisami prawa Unii Europejskiej dotyczącymi pomocy publicznej z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.

Zakres informacji, jakie zawiera wniosek o finansowe wsparcie, oraz wzór formularza, na którym dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia

§  2. 
Szczegółowy zakres informacji, jakie zawiera wniosek o finansowe wsparcie, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
Szczegółowy zakres informacji, jakie są dołączane do wniosku o grant MZG, wniosku o grant OZE oraz wniosku o finansowe wsparcie udzielane w ramach planu rozwojowego, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
Szczegółowy zakres informacji, jakie zawiera wniosek o finansowe wsparcie w zakresie aktualizacji, o której mowa w art. 13 ust. 8 ustawy, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
1. 
Wzór formularza, na którym dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2. 
Informacje dołączane do rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, w przypadku finansowego wsparcia udzielonego wraz z grantem MZG lub w ramach planu rozwojowego, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych

§  6. 
1. 
Rekompensata, o której mowa w art. 5 ust. 5 i art. 13d pkt 1 ustawy, stanowi ekwiwalent dotacji brutto finansowego wsparcia, wyliczany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "Bankiem", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r. poz. 461), na dzień zawarcia umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.
2. 
Rekompensata, o której mowa w art. 5 ust. 5 i art. 13d pkt 1 ustawy, nie może przekroczyć kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów netto inwestora wynikających ze świadczenia usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym, z uwzględnieniem rozsądnego zysku.
3. 
Koszty netto inwestora wynikające ze świadczenia usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym są obliczane według wzoru:

w którym poszczególne symbole oznaczają:

KN - koszty netto inwestora wynikające ze świadczenia usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym,

KUOIG - koszty inwestora związane z usługą publiczną świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w art. 5 ust. 7a i 7b ustawy,

PUOIG - przychody inwestora związane z usługą publiczną świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w art. 5 ust. 7c ustawy,

i - i-ty rok okresu, o którym mowa w art. 5 ust. 8 ustawy,

n - ostatni rok okresu, o którym mowa w art. 5 ust. 8 ustawy,

rb - stopa bazowa publikowana przez Komisję Europejską 2 , obowiązująca na dzień zawarcia umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.

4. 
W przypadku gdy inwestor prowadzi zarówno działalność wchodzącą w zakres usługi publicznej świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym, jak i działalność wykraczającą poza ten zakres, w księgach rachunkowych inwestora wykazuje się osobno koszty i przychody związane z usługą publiczną świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym oraz koszty i przychody związane z innymi usługami.
5. 
Rozsądny zysk inwestora związany ze świadczeniem usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym jest obliczany według wzoru:

w którym poszczególne symbole oznaczają:

RZ - rozsądny zysk inwestora,

iIRS - stopa swap dla 10-letniego okresu 3 , obowiązująca na dzień zawarcia umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy,

KIUOIG - koszty, o których mowa w art. 5 ust. 7a pkt 1 i 6 ustawy,

FW - kwota udzielonego finansowego wsparcia,

i - i-ty rok okresu, o którym mowa w art. 5 ust. 8 ustawy,

n - ostatni rok okresu, o którym mowa w art. 5 ust. 8 ustawy,

rb - stopa bazowa publikowana przez Komisję Europejską 4 , obowiązująca na dzień zawarcia umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.

6. 
W przypadku gdy w ramach przedsięwzięcia realizowane są lokale mieszkalne, których najem stanowi usługę publiczną rekompensowaną objęciem udziałów lub akcji społecznej inicjatywy mieszkaniowej, do kwoty finansowego wsparcia, o której mowa w ust. 5, dolicza się wsparcie, o którym mowa w art. 33l ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807, 1561 i 2456).
§  7. 
1. 
Bank w okresie, o którym mowa w art. 5 ust. 8 ustawy, weryfikuje co dwa lata obrachunkowe oraz na koniec tego okresu zgodność przyznanej rekompensaty z warunkami określonymi w decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2012, str. 3).
2. 
Pierwszą weryfikację poziomu przyznanej rekompensaty za świadczenie usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym Bank przeprowadza za okres od przekazania środków publicznych inwestorowi do końca roku obrachunkowego następującego po roku przekazania przez beneficjenta wsparcia oświadczenia inwestora o kosztach realizacji przedsięwzięcia.
3. 
Koszty przedsięwzięcia poniesione przed dniem przekazania środków beneficjentowi wsparcia nie podlegają waloryzacji.
4. 
Weryfikacja obejmuje okres od przekazania przez beneficjenta wsparcia środków publicznych inwestorowi do końca ostatniego roku obrachunkowego, za który przedstawiono dane, o których mowa w ust. 5.
5. 
Beneficjent wsparcia przedkłada w Banku, na podstawie zatwierdzonych sprawozdań finansowych inwestora, dane dotyczące kosztów i przychodów związanych ze świadczeniem usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym.
6. 
Bank przy wykorzystaniu danych, o których mowa w ust. 5, określa:
1)
wartość rekompensaty, obliczoną w sposób określony w § 6 ust. 1,
2)
poziom kosztów netto, obliczony w sposób określony w § 6 ust. 3,
3)
wartość rozsądnego zysku inwestora, obliczoną w sposób określony w § 6 ust. 5

- przypadające na okres, o którym mowa w ust. 4.

7. 
Bank weryfikuje, czy dla okresu, o którym mowa w ust. 4, jest spełniony warunek, o którym mowa w § 6 ust. 2, obliczany według wzoru:

RUOIG ≤ KN + RZ

w którym poszczególne symbole oznaczają:

RUOIG - rekompensata za świadczenie usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym; w przypadku gdy w ramach przedsięwzięcia są realizowane lokale mieszkalne, których najem stanowi usługę publiczną rekompensowaną objęciem udziałów lub akcji społecznej inicjatywy mieszkaniowej, do rekompensaty tej zalicza się również rekompensatę związaną ze wsparciem, o którym mowa w art. 33l ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, w zakresie dotyczącym lokali mieszkalnych realizowanych w ramach przedsięwzięcia z udziałem tego wsparcia,

KN - koszty netto inwestora wynikające ze świadczenia usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym,

RZ - rozsądny zysk inwestora.

8. 
W przypadku stwierdzenia, że warunek obliczony zgodnie z ust. 7 nie został spełniony, Bank weryfikuje, jaki odsetek kwoty średniej rocznej rekompensaty stanowi nadwyżka.
9. 
Jeżeli nadwyżka rekompensaty:
1)
nie przekracza 10% kwoty średniej rocznej rekompensaty - zostaje ona przeniesiona na kolejny okres i jest odliczana od kwoty rekompensaty należnej w tym okresie;
2)
przekracza 10% kwoty średniej rocznej rekompensaty - beneficjent wsparcia zwraca nadwyżkę do Funduszu Dopłat.
10. 
W przypadku gdy beneficjent wsparcia dokona zwrotu, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, kwota przyznanej rekompensaty jest pomniejszana o kwotę zwrotu.

Przepis przejściowy i końcowy

§  8. 
Do przedsięwzięć, których dotyczą wnioski:
1)
złożone i zakwalifikowane do udzielenia finansowego wsparcia przed dniem wejścia w życie rozporządzenia,
2)
złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia

- stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem § 2 i § 4, w którym to zakresie stosuje się przepisy dotychczasowe.

§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2022 r. 5

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI, JAKIE ZAWIERA WNIOSEK O FINANSOWE WSPARCIE

I. Dane wnioskodawcy

A. Beneficjent wsparcia (gmina, jednoosobowa spółka gminna, której gmina powierzyła realizację zadania własnego w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, z wyjątkiem społecznych inicjatyw mieszkaniowych, albo zadania związanego z infrastrukturą techniczną lub infrastrukturą społeczną, powiat, związek międzygminny, organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812), zwana dalej "organizacją pozarządową", podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

B. Nazwa.

C. Adres, w tym adres ePUAP.

D. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż w lit. C), w tym adres ePUAP.

E. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), a dla podmiotów innych niż gmina, powiat lub związek międzygminny numer KRS.

F. Imię i nazwisko, służbowy numer telefonu oraz służbowy adres poczty elektronicznej osoby bezpośrednio prowadzącej sprawę.

G. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377, 1561 i 2456), zwanej dalej "ustawą" - nazwa, adres, w tym adres ePUAP, numery NIP, REGON i KRS inwestora.

H. Numer rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową beneficjenta wsparcia, na który zostanie przekazane finansowe wsparcie.

II. Dane dotyczące realizowanego przedsięwzięcia

A. Wnioskowana kwota finansowego wsparcia (w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5c ustawy, również w podziale na poszczególne zadania własne gminy wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 2, 3, 4-6, 8-10 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) lub zadania publiczne powiatu, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-3, 6-8 i 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) (w zł).

B. Informacja, czy wniosek o finansowe wsparcie został złożony łącznie z wnioskiem o grant OZE, z wnioskiem o grant MZG lub wnioskiem o finansowe wsparcie w ramach planu rozwojowego.

C. Data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia lub przewidywana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia (miesiąc (słownie) i rok).

D. Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia lub przewidywana data zakończenia realizacji przedsięwzięcia, a w przypadku przedsięwzięcia obejmującego remont lub przebudowę części budynku w rozbiciu na poszczególne lokale mieszkalne (miesiąc (słownie) i rok).

E. Przewidywana struktura finansowania przedsięwzięcia, z podziałem na środki własne inwestora (w tym wartość gruntu stanowiącego własność inwestora albo prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego we władaniu inwestora, na którym jest realizowane przedsięwzięcie, w przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy) i środki własne beneficjenta wsparcia, finansowe wsparcie na podstawie ustawy, grant OZE, grant MZG i finansowe wsparcie w ramach planu rozwojowego, wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, o którym mowa w art. 33l ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807, 1561 i 2456) oraz inne źródła (kwoty netto i brutto oraz udział procentowy; kwota netto dla grantu OZE, grantu MZG i finansowego wsparcia w ramach planu rozwojowego).

F. W przypadku przedsięwzięć realizowanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 5c ustawy, informacje o dokumentach potwierdzających prawo do prowadzenia robót budowlanych:

a) jeżeli planowany zakres robót wymaga pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - informacje o organie, który wydał decyzję, dacie wydania decyzji i jej numerze, dacie ostateczności lub wykonalności decyzji;

b) jeżeli planowany zakres robót wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 lub w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206 i 2687) - informacje o dacie zgłoszenia, dacie i numerze zaświadczenia organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5aa i art. 71 ust. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, albo zaświadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o niewniesieniu w terminie sprzeciwu wobec zgłoszenia oraz informacja o organie, który to zaświadczenie wydał.

G. W przypadku przedsięwzięć realizowanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 5c ustawy, informacje o dacie rozpoczęcia przedsięwzięcia wynikającej z dziennika budowy i dacie ostatniego wpisu do dziennika budowy dokonanego przed złożeniem wniosku - jeżeli dla robót budowlanych wymagane jest prowadzenie dziennika budowy, a roboty budowlane zostały już rozpoczęte.

H. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, informacja o:

a) przewidywanej cenie sprzedaży, a jeżeli przedsięwzięcie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku - informacja o dacie sporządzenia umowy i cenie sprzedaży;

b) wartości gruntu, wynikającej z aktualnego operatu szacunkowego, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185).

I. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, jeżeli przedmiotem zakupu jest byłe mieszkanie zakładowe, budynek mieszkalny z byłymi mieszkaniami zakładowymi albo udział we współwłasności budynku mieszkalnego, w którym znajdują się byłe mieszkania zakładowe, informacja o:

a) wartości rynkowej nieruchomości, wynikającej z aktualnego operatu szacunkowego, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

b) wartości rynkowej gruntu, wynikającej z aktualnego operatu szacunkowego, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

J. W przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia realizowanego na gruncie stanowiącym własność inwestora lub wobec którego inwestor ma prawo użytkowania wieczystego jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, informacja o wartości gruntu stanowiącego własność lub prawo użytkowania wieczystego inwestora, na którym jest realizowane przedsięwzięcie, wynikająca z aktualnego operatu szacunkowego sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

K. W przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 5 ustawy, informacja o wpisie budynku lub obszaru, na którym się znajduje, do rejestru zabytków, w tym o dacie wydania decyzji, dacie prawomocności, numerze decyzji i organie, który wydał decyzję.

L. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5c ustawy, data oddania do użytkowania przedsięwzięcia lub inwestycji powiązanych z przedsięwzięciem, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1-5 i ust. 1a ustawy.

M. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5c ustawy, liczba przedsięwzięć lub inwestycji powiązanych z przedsięwzięciem, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1-5 i ust. 1a ustawy.

N. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5c ustawy, informacje o wysokości:

1) partycypacji gminy w kosztach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego - w przypadku, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy;

2) kosztów przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 3, art. 4 lub art. 6 ustawy - w przypadku, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 2 i ust. 1a pkt 1 ustawy;

3) udziału gminy, powiatu albo związku międzygminnego w kosztach przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lub art. 5a ust. 1 ustawy - w przypadku, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 3 ustawy;

4) iloczynu 20% średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2021 r. poz. 2158 oraz z 2022 r. poz. 1561), obliczonego dla danej gminy według stanu na dzień złożenia wniosku o finansowe wsparcie na realizację przedsięwzięcia infrastrukturalnego, oraz powierzchni użytkowej mieszkań w rozumieniu art. 2 pkt 8 tej ustawy - w przypadku, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy;

5) ceny nieruchomości zbytej przez gminę na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" (Dz. U. z 2021 r. poz. 223 oraz z 2022 r. poz. 1561) - w przypadku, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 5 i ust. 1a pkt 2 ustawy.

III. Rodzaj przedsięwzięcia (należy wskazać właściwe)

A. Budowa budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu, organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadającego status organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa (art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 6 ustawy), w wyniku której zostaną utworzone lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione.

B. Budowa budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu, organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadającego status organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa (art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 6 ustawy), w wyniku której zostaną utworzone lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione, w przypadku, o którym mowa w art. 22a ustawy.

C. Remont lub przebudowa budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu, organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadającego status organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa, albo części takiego budynku (art. 3 ust. 1 pkt 2 i art. 6 ustawy), w wyniku których zostaną utworzone lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione.

D. Remont lub przebudowa budynku mieszkalnego będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu, organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadającego status organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa, albo części takiego budynku, jeżeli ten remont lub ta przebudowa nie dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu (art. 3 ust. 1 pkt 3 i art. 6 ustawy), w wyniku których zostaną zmodernizowane lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione.

E. Remont lub przebudowa budynku mieszkalnego będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu, organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadającego status organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa, albo części takiego budynku, gdy remont lub przebudowa dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu, jeżeli beneficjent wsparcia uzyskał premię, o której mowa w art. 11g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456) z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego w budynku, w którym znajdują się te lokale mieszkalne, i realizuje to przedsięwzięcie łącznie z remontem lub przebudową tego lokalu.

F. Remont lub przebudowa budynku mieszkalnego będącego własnością gminy albo jednoosobowej spółki gminnej, albo części takiego budynku, gdy remont lub przebudowa dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu, jeżeli beneficjent wsparcia otrzymał prawo do grantu, o którym mowa w art. 11h ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego w budynku, w którym znajdują się te lokale mieszkalne, i realizuje to przedsięwzięcie łącznie z remontem lub przebudową tego lokalu (art. 3 ust. 4 i art. 6 ustawy), w wyniku których zostaną zmodernizowane lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione, oraz ubiega się jednocześnie o grant MZG.

G. Zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu, organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadającego status organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa, albo części takiego budynku, wymagająca dokonania remontu lub przebudowy (art. 3 ust. 1 pkt 4 i art. 6 ustawy), w wyniku której zostaną utworzone lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione.

H. Zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy lub jednoosobowej spółki gminnej, albo części takiego budynku, wymagająca dokonania remontu lub przebudowy (art. 3 ust. 2 ustawy), w wyniku której powstaną tymczasowe pomieszczenia.

I. Kupno lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego (art. 3 ust. 1 pkt 5 i art. 6 ustawy), w wyniku którego zostaną utworzone lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione.

J. Kupno lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego, połączone z remontem tych lokali lub budynku mieszkalnego (art. 3 ust. 1 pkt 6 i art. 6 ustawy), w wyniku którego zostaną utworzone lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione.

K. Budowa budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego, organizacji pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy), w wyniku której powstaną noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych lub nastąpi zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń noclegowych w istniejącej noclegowni lub pomieszczeń mieszkalnych w istniejącym schronisku dla osób bezdomnych, albo powstanie ogrzewalnia, z zastrzeżeniem że w tym samym budynku powstanie również noclegownia lub schronisko dla osób bezdomnych.

L. Remont lub przebudowa budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi, będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego, organizacji pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo części takiego budynku (art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy), w wyniku których powstaną noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych lub ogrzewalnia lub nastąpi zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń noclegowych w istniejącej noclegowni lub pomieszczeń mieszkalnych w istniejącym schronisku dla osób bezdomnych.

M. Remont lub przebudowa budynku mieszkalnego będącego własnością gminy lub jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego, organizacji pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo części takiego budynku, jeżeli budynek mieszkalny albo jego część nie są zamieszkane (art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy), w wyniku których powstaną noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych lub ogrzewalnia lub nastąpi zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń noclegowych w istniejącej noclegowni lub pomieszczeń mieszkalnych w istniejącym schronisku dla osób bezdomnych.

N. Zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego, organizacji pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo części takiego budynku, wymagająca dokonania remontu lub przebudowy (art. 4 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy), w wyniku której powstaną noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych lub ogrzewalnia lub nastąpi zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń noclegowych w istniejącej noclegowni lub pomieszczeń mieszkalnych w istniejącym schronisku dla osób bezdomnych.

O. Remont, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa istniejącej noclegowni, istniejącego schroniska dla osób bezdomnych lub istniejącej ogrzewalni, w wyniku których nastąpi dostosowanie noclegowni, schroniska dla osób bezdomnych lub ogrzewalni do standardów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm. 6 ) (art. 4 ust. 2 ustawy).

P. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny budowy budynku (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.

Q. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny budowy budynku (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku gdy beneficjent wsparcia ubiega się jednocześnie o grant OZE.

R. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny budowy budynku (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 22a ustawy.

S. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny remontu lub przebudowy budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.

T. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny zmiany sposobu użytkowania budynku albo części takiego budynku, wymagającej dokonania remontu lub przebudowy (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy) na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.

U. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny remontu lub przebudowy całości albo części budynku mieszkalnego będącego własnością społecznej inicjatywy mieszkaniowej, której jedynym albo większościowym właścicielem jest gmina, jeżeli ten remont lub ta przebudowa nie dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.

W. Tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez społeczną inicjatywę mieszkaniową albo spółkę gminną budowy budynku (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy) na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy.

X. Tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez społeczną inicjatywę mieszkaniową albo spółkę gminną budowy budynku (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy) na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy, w przypadku gdy beneficjent wsparcia ubiega się jednocześnie o grant OZE.

Y. Tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez społeczną inicjatywę mieszkaniową albo spółkę gminną budowy budynku (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy) na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 22a ustawy.

Z. Tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez społeczną inicjatywę mieszkaniową albo spółkę gminną remontu lub przebudowy budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy.

ZA. Tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez społeczną inicjatywę mieszkaniową albo spółkę gminną zmiany sposobu użytkowania budynku albo części takiego budynku, wymagającej dokonania remontu lub przebudowy (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy.

ZB. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez społeczną inicjatywę mieszkaniową albo spółkę gminną remontu lub przebudowy całości albo części budynku mieszkalnego, będącego własnością społecznej inicjatywy mieszkaniowej, której jedynym albo większościowym właścicielem jest gmina, jeżeli ten remont lub ta przebudowa nie dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy.

ZC. Budowa lub przebudowa infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej (art. 5c ust. 1 i 1a ustawy).

ZD. Budowa lub przebudowa infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej przez inwestora, który realizuje przedsięwzięcie albo inwestycję powiązane z przedsięwzięciem infrastrukturalnym, o których mowa w art. 5c ust. 1 i 1a ustawy, lub jednoosobową spółkę gminną, której gmina przekazała realizację jednego z zadań własnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, 3, 4-6, 8-10 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 5c ust. 2 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5c ust. 3 ustawy.

IV. Rodzaj i wielkość zasobu powstającego lub zmodernizowanego w wyniku przedsięwzięcia

A. Liczba lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym liczba lokali, które zostaną utworzone, liczba lokali, które zostaną zmodernizowane, i liczba lokali przeznaczonych dla osób, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 379 oraz z 2022 r. poz. 1561).

B. Liczba mieszkań chronionych.

C. Liczba tymczasowych pomieszczeń.

D. Liczba mieszkań pozyskiwanych w wyniku realizacji inwestycji przez społeczną inicjatywę mieszkaniową albo spółkę gminną, gdy z realizacją przedsięwzięcia jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy:

1) mieszkania przeznaczone do podnajmowania osobom spełniającym warunki otrzymania lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

2) mieszkania chronione.

E. Liczba lokali mieszkalnych na wynajem tworzonych z udziałem gminy albo związku międzygminnego w wyniku realizacji inwestycji przez inwestora, w przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.

F. Liczba miejsc w noclegowniach.

G. Liczba miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych.

H. Liczba miejsc w ogrzewalniach.

I. Wskazanie, które z zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, 3, 4-6, 8-10 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, lub zadań publicznych powiatu, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-3, 6-8 i 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, jest realizowane w ramach przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 5c ust. 1 lub 2 ustawy.

J. Liczba lokali mieszkalnych realizowanych w ramach programu "Za życiem".

K. Liczba lokali mieszkalnych dla osób starszych, o których mowa w art. 5b ustawy.

V. A. Charakterystyka przedsięwzięciaokreślonego w art. 3 i art. 5 ustawy

A. Budowa budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu, organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadającego status organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa:

1) adres/adresy nieruchomości;

2) łączna powierzchnia użytkowa tworzonych w ramach przedsięwzięcia lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkań chronionych oraz tymczasowych pomieszczeń 7 ;

3) łączna powierzchnia użytkowa lokali znajdujących się lub powstających w budynku, nieobjętych finansowym wsparciem 8 ;

4) dodatkowa powierzchnia użytkowa przeznaczona na zaspokajanie potrzeb osób starszych nieobejmująca powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych dla seniorów 9 ;

B. Budowa budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu, organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadającego status organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa, w przypadku, o którym mowa w art. 22a ustawy - zakres informacji taki jak w lit. A.

C. Remont lub przebudowa budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi, będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu, organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadającego status organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa, albo części takiego budynku - zakres informacji taki jak w lit. A.

D. Remont lub przebudowa budynku mieszkalnego będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu, organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadającego status organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa, albo części takiego budynku, jeżeli ten remont lub ta przebudowa nie dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu - zakres informacji taki jak w lit. A, a w przypadku przedsięwzięcia obejmującego remont lub przebudowę części kilku budynków - uzupełniony o adres każdego z budynków oraz powierzchnię użytkową w rozbiciu na poszczególne lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach objętych wnioskiem, w ujęciu tabelarycznym.

E. Remont lub przebudowa budynku mieszkalnego będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu, organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadającego status organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa, albo części takiego budynku, gdy remont lub przebudowa dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu, jeżeli beneficjent wsparcia uzyskał premię, o której mowa w art. 11g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego w budynku, w którym znajdują się te lokale mieszkalne, i realizuje to przedsięwzięcie łącznie z remontem lub przebudową tego lokalu - zakres informacji taki jak w lit. D.

F. Remont lub przebudowa budynku mieszkalnego, będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu, organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadającego status organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa, albo części takiego budynku, gdy remont lub przebudowa dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu, jeżeli beneficjent wsparcia otrzymał prawo do grantu, o którym mowa w art. 11h ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego w budynku, w którym znajdują się te lokale mieszkalne, i realizuje to przedsięwzięcie łącznie z remontem lub przebudową tego lokalu oraz ubiega się jednocześnie o grant MZG - zakres informacji taki jak w lit. D.

G. Zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu, organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadającego status organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa, albo części takiego budynku, wymagająca dokonania remontu lub przebudowy - zakres informacji taki jak w lit. A.

H. Kupno lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego:

1) adresy nabywanych lokali lub budynków;

2) liczba nabywanych lokali mieszkalnych;

3) łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych nabywanych w ramach przedsięwzięcia 10 ;

4) łączna powierzchnia użytkowa przeznaczona na zaspokajanie potrzeb osób starszych, nieobejmująca powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych dla seniorów 11 .

I. Kupno lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego, połączone z remontem tych lokali lub budynku mieszkalnego - zakres informacji taki jak w lit. H oraz informacja o łącznej powierzchni użytkowej remontowanych lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi oraz innych pomieszczeń znajdujących się w budynku lub powstających w budynku, nieobjętych finansowym wsparciem.

J. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny budowy budynku:

1) adres nieruchomości;

2) liczba lokali mieszkalnych na wynajem w budynku tworzonych z udziałem gminy albo związku międzygminnego;

3) liczba tworzonych mieszkań chronionych w budynku;

4) liczba wszystkich lokali mieszkalnych w budynku;

5) łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, tworzonych w ramach przedsięwzięcia 12 ;

6) łączna powierzchnia użytkowa przeznaczona na zaspokajanie potrzeb osób starszych, nieobejmująca powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych dla seniorów 13 ;

7) łączna powierzchnia użytkowa lokali znajdujących się lub powstających w budynku, nieobjętych finansowym wsparciem.

K. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny budowy budynku, w przypadku gdy beneficjent wsparcia ubiega się jednocześnie o grant OZE, o którym mowa w art. 13c ustawy - zakres informacji taki jak w lit. J.

L. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny budowy budynku, w przypadku, o którym mowa w art. 22a ustawy - zakres informacji taki jak w lit. J.

M. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny remontu lub przebudowy budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku - zakres informacji taki jak w lit. J.

N. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny zmiany sposobu użytkowania budynku albo części takiego budynku, jeżeli taka zmiana wymaga dokonania remontu lub przebudowy - zakres informacji taki jak w lit. J.

O. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny, remontu lub przebudowy całości albo części budynku mieszkalnego, będącego własnością społecznej inicjatywy mieszkaniowej, której jedynym albo większościowym właścicielem jest gmina, jeżeli ten remont lub ta przebudowa nie dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu - zakres informacji taki jak w lit. J, a w przypadku przedsięwzięcia obejmującego remont lub przebudowę części kilku budynków - uzupełniony o adres każdego z budynków, koszt przedsięwzięcia i powierzchnię w rozbiciu na poszczególne lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach objętych wnioskiem, w ujęciu tabelarycznym.

V. B. Charakterystyka przedsięwzięcia określonego w art. 4 ustawy

A. Budowa budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego, organizacji pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1. Noclegownia:

1) adres nieruchomości;

2) nowa powierzchnia użytkowa noclegowni w m2, w tym w pomieszczeniach noclegowych w m2;

3) nowa powierzchnia użytkowa niestanowiąca noclegowni;

4) nowa liczba miejsc w pomieszczeniach noclegowych;

5) dotychczasowa powierzchnia użytkowa noclegowni w m2, w tym w pomieszczeniach noclegowych w m2;

6) całkowita liczba miejsc w pomieszczeniach noclegowych, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, w podziale na poszczególne pomieszczenia noclegowe.

2. Schronisko dla osób bezdomnych:

1) adres nieruchomości;

2) nowa powierzchnia użytkowa schroniska dla osób bezdomnych w m2, w tym powierzchnia mieszkalna w m2, w tym w pomieszczeniach mieszkalnych w m2;

3) nowa powierzchnia użytkowa niestanowiąca schroniska dla osób bezdomnych;

4) nowa liczba miejsc w pomieszczeniach mieszkalnych;

5) dotychczasowa powierzchnia użytkowa schroniska dla osób bezdomnych w m2, w tym powierzchnia mieszkalna w m2, w tym w pomieszczeniach mieszkalnych w m2;

6) całkowita liczba miejsc w pomieszczeniach mieszkalnych, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, w podziale na poszczególne pomieszczenia mieszkalne.

3. Ogrzewalnia:

1) adres nieruchomości;

2) nowa powierzchnia użytkowa ogrzewalni w m2;

3) nowa powierzchnia użytkowa niestanowiąca ogrzewalni;

4) nowa liczba miejsc w ogrzewalni;

5) dotychczasowa powierzchnia użytkowa ogrzewalni w m2;

6) całkowita liczba miejsc w ogrzewalni, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

4. Dostosowanie do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) (podjazdy lub platformy dla wózków, ciągi komunikacyjne w budynku wolne od barier poziomych i pionowych zapewniające dostęp na wszystkie kondygnacje użytkowe, w tym windy lub inne rozwiązania architektoniczne zwiększające dostępność architektoniczną budynku).

B. Remont lub przebudowa budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi, będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego, organizacji pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo części takiego budynku - zakres informacji taki jak w lit. A.

C. Remont lub przebudowa budynku mieszkalnego, będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego, organizacji pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo części takiego budynku, jeżeli budynek mieszkalny albo jego część nie są zamieszkane - zakres informacji taki jak w lit. A.

D. Zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego, organizacji pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo części takiego budynku, wymagająca dokonania remontu lub przebudowy - zakres informacji taki jak w lit. A.

E. Remont, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa istniejącej noclegowni, istniejącego schroniska dla osób bezdomnych lub istniejącej ogrzewalni, w wyniku których nastąpi dostosowanie noclegowni, schroniska dla osób bezdomnych lub ogrzewalni do standardów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zakres informacji taki jak w lit. A.

V. C. Charakterystyka przedsięwzięcia określonego w art. 5c ustawy

Budowa lub przebudowa infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej:

1) adres nieruchomości;

2) łączna powierzchnia użytkowa tworzonej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej;

3) przewidywany koszt przedsięwzięcia;

4) informacje o przedsięwzięciu lub inwestycji, z którymi powiązana jest realizacja przedsięwzięcia infrastrukturalnego, o którym mowa w art. 5c ustawy, w tym numer księgi wieczystej i adres nieruchomości, na której znajduje się albo będzie realizowane przedsięwzięcie lub inwestycja, z którymi powiązana jest realizacja przedsięwzięcia infrastrukturalnego.

VI. Dodatkowe informacje o przedsięwzięciu

A. Informacja, czy przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 ustawy.

B. Informacja, czy przedsięwzięcie nie jest realizowane przy udziale finansowania zwrotnego, o którym mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa - w przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy.

C. Informacja, czy przedsięwzięcie jest realizowane przy udziale finansowania zwrotnego, o którym mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, i czy wysokość środków publicznych przekazanych inwestorowi na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem z udziałem gminy albo związku międzygminnego z tytułu finansowego wsparcia udzielanego na zasadach określonych w ustawie oraz finansowania zwrotnego nie przekracza dopuszczalnej wysokości rekompensaty, o której mowa w art. 5 ust 5 ustawy - w przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.

D. Informacja, czy w lokalach mieszkalnych pozyskanych przy udziale finansowego wsparcia na podstawie ustawy zostanie zainstalowane wyposażenie, o którym mowa w art. 6b ustawy (z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy), ze wskazaniem przyczyny braku jego instalacji.

E. Informacja, czy przedsięwzięcie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy (z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy).

F. Informacja o planowanych kosztach przedsięwzięcia, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wartości netto i brutto oraz ze wskazaniem wysokości przyjętej stawki podatku od towarów i usług, a także ze wskazaniem dokumentów, na podstawie których ten koszt określono (w przypadku przedsięwzięcia obejmującego remont lub przebudowę części kilku budynków w rozbiciu na poszczególne lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach objętych wnioskiem ze wskazaniem ich adresu).

G. Informacja o sposobie wyodrębnienia kosztów przedsięwzięcia, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, z kosztów dotyczących budynku lub części budynku, z podaniem procentowego ich udziału w całości kosztów, w przypadku gdy:

a) w budynku lub części budynku, w których w wyniku realizacji przedsięwzięcia powstaną lokale mieszkalne, o których mowa w art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 5a ust. 1 i 22a ust. 1 ustawy znajdują się lub powstaną również lokale nieobjęte finansowym wsparciem;

b) w budynku lub części budynku, w których w wyniku realizacji przedsięwzięcia powstaną noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych lub nastąpi zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń noclegowych w istniejącej noclegowni lub pomieszczeń mieszkalnych w istniejącym schronisku dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, znajdują się lub powstaną również miejsca nieobjęte finansowym wsparciem.

H. Informacja, czy beneficjentowi wsparcia lub inwestorowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z tym przedsięwzięciem lub zwrot tego podatku (z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy).

I. Informacja, czy gmina została dotknięta skutkami powodzi - w przypadku ubiegania się wnioskodawcy o podwyższenie finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

J. Informacja o liczbie lokali mieszkalnych uszkodzonych lub zniszczonych na terenie gminy w wyniku powodzi - w przypadku ubiegania się wnioskodawcy o podwyższenie finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

K. Informacja o liczbie wszystkich lokali mieszkalnych istniejących na terenie gminy w dniu poprzedzającym wystąpienie powodzi - w przypadku ubiegania się wnioskodawcy o podwyższenie finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

L. Informacja o procentowym udziale łącznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych tworzonych w ramach przedsięwzięcia, przeznaczonych dla osób, które utraciły lokal lub budynek mieszkalny na skutek powodzi, bez pomieszczeń przynależnych, w łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali tworzonych w ramach przedsięwzięcia, bez pomieszczeń przynależnych - w przypadku ubiegania się wnioskodawcy o podwyższenie finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi 14 .

M. Wykaz lokali mieszkalnych, których uszkodzenie lub zniszczenie w wyniku powodzi powoduje ubieganie się gminy lub jednoosobowej spółki gminnej o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia osobom, które utraciły lokal lub budynek mieszkalny na skutek powodzi - w przypadku ubiegania się wnioskodawcy o podwyższenie finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

N. Informacja, czy beneficjent wsparcia ubiega się o finansowe wsparcie na przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, którego przedmiotem zakupu są byłe mieszkania zakładowe, wraz z ich wykazem, których lokatorami są:

1) osoby, które przed dniem 7 lutego 2001 r. były pracownikami przedsiębiorstwa państwowego lub spółki handlowej, w których Skarb Państwa był podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554);

2) zstępni, wstępni, małżonek lokatora, osoby przysposabiające lokatora i przysposobione przez niego oraz osoby, które pozostawały z lokatorem w faktycznym wspólnym pożyciu, zamieszkujące z lokatorem w chwili jego śmierci, którzy wstąpili w stosunek najmu po śmierci osób wskazanych w pkt 1.

O. Informacja, czy przedsięwzięcie jest objęte gminnym programem rewitalizacji w rozumieniu przepisu art. 15 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485).

P. Informacja, czy tworzone lokale mieszkalne na wynajem będą wynajmowane i użytkowane na zasadach wskazanych w art. 7a-7f ustawy - w przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.

Q. Informacja, czy inwestor, któremu powierzy się świadczenie usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym, świadczyć będzie usługę polegającą na najmie lokali mieszkalnych na warunkach określonych w art. 7a-7e ustawy - w przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.

R. Informacja, czy część lokali będzie przeznaczona dla rodzin z dziećmi posiadającymi zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 oraz z 2022 r. poz. 2140).

S. Informacja, czy:

1) przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (Dz. U. poz. 457) albo

2) wobec przedsięwzięcia nie stosuje się standardów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1, zgodnie z § 2 pkt 1 lub 2 lub 3 lub 4 15  tego rozporządzenia.

T. Informacja, czy przedsięwzięcie spełnia standardy, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 4 ustawy.

U. Informacja, czy finansowe wsparcie, o którym mowa w art. 3, art. 5 i art. 5a ustawy, jest udzielane na przedsięwzięcie, w wyniku którego powstaną lokale mieszkalne, których docelową grupę najemców będą stanowić również osoby starsze, o których mowa w art. 5b ustawy - w przypadku gdy finansowe wsparcie ma być udzielone także na utworzenie dodatkowych powierzchni użytkowych przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb osób starszych.

W. Informacja, czy w ramach przedsięwzięcia występuje pomoc publiczna - w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5c ustawy.

X. Informacja, czy beneficjent wsparcia będący jednoosobową spółką gminną jest spółką, której gmina powierzyła realizację zadania własnego w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 5a lit. b ustawy - w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 albo art. 4 ustawy.

Y. W przypadku przedsięwzięć realizowanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 5c ustawy informacja o numerze księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Z. Informacja, czy beneficjent wsparcia lub inwestor posiada prawo własności lub użytkowania wieczystego lub dzierżawy lub użyczenia gruntu, na którym realizowane jest przedsięwzięcie, albo prawo własności budynku lub części budynku (w tym lokali), w którym realizowane jest przedsięwzięcie, albo o posiadanym prawie własności lub użytkowania wieczystego gruntu (dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1, art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 5c ustawy).

ZA. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 5c ustawy, informacje o:

1) numerze działek ewidencyjnych, na których będą budowane budynki wraz ze związanymi z nimi obiektami i urządzeniami w ramach przedsięwzięcia;

2) liczbie budynków, przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięcia;

3) liczbie kondygnacji naziemnych w budynkach przewidzianych w ramach przedsięwzięcia, w tym kondygnacji naziemnych i podziemnych (w przypadku różnej liczby kondygnacji, należy wskazać je dla każdego budynku osobno);

4) tym, czy w każdym budynku oraz każdej wydzielonej w pionie odrębnej części budynku zaprojektowano dźwig przystosowany do przewozu mebli, chorych na noszach i osób niepełnosprawnych (jeżeli nie w każdym - należy wskazać, w których budynkach zostały zaprojektowane i w jakiej ilości);

5) łącznej liczbie realizowanych stanowisk postojowych lub garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych i wielopoziomowych, w tym przypadających na lokale mieszkalne objęte wnioskiem;

6) minimalnej liczbie stanowisk i garaży, o których mowa w pkt 5, wynikającej z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy, w tym przypadających na lokale mieszkalne objęte wnioskiem.

VII. Zgoda na przekazywanie informacji

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego wszelkich informacji o realizowanym przedsięwzięciu oraz na udostępnianie i przekazywanie dokumentacji fotograficznej przedsięwzięcia ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

VIII. Informacje o prawdziwości danych zawartych we wniosku, podpisane przez:

1) w przypadku gminy - wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

2) w przypadku związku międzygminnego - zarząd związku;

3) w przypadku powiatu - starostę;

4) w przypadku jednoosobowej spółki gminnej, organizacji pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki i organizacji (należy dołączyć aktualny dokument potwierdzający uprawnienia).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI, JAKIE SĄ DOŁĄCZANE DO WNIOSKU O GRANT MZG, WNIOSKU O GRANT OZE ORAZ WNIOSKU O FINANSOWE WSPARCIE UDZIELANE W RAMACH PLANU ROZWOJOWEGO

I. Dane wnioskodawcy

A. Beneficjent wsparcia (gmina, jednoosobowa spółka gminna, której gmina powierzyła realizację zadania własnego w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, z wyjątkiem społecznych inicjatyw mieszkaniowych albo zadania związanego z infrastrukturą techniczną lub infrastrukturą społeczną, powiat, związek międzygminny, organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812), zwana dalej "organizacją pozarządową", podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

B. Nazwa.

C. Adres, w tym adres ePUAP.

D. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż w lit. C), w tym adres ePUAP.

E. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), a dla podmiotów innych niż gmina, powiat lub związek międzygminny numer KRS.

F. Imię i nazwisko, służbowy numer telefonu oraz służbowy adres poczty elektronicznej osoby bezpośrednio prowadzącej sprawę.

G. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377, 1561 i 2456), zwanej dalej "ustawą" - nazwa, adres, w tym adres ePUAP, numery REGON, NIP i KRS inwestora.

H. Numer rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową beneficjenta wsparcia, na który zostanie przekazany grant MZG, grant OZE lub finansowe wsparcie udzielane w ramach planu rozwojowego.

II. Dodatkowe informacje dołączane do wniosku o grant MZG

A. Wnioskowana kwota grantu MZG (w zł).

B. Koszt netto i brutto przedsięwzięcia (w zł).

C. Informacja, czy:

1) przedsięwzięcie spełnia warunki określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającym Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 17, z późn. zm. 16 );

2) przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych;

3) dla inwestycji został określony scenariusz według normy PN-EN 15978;

4) w projekcie uwzględniono konieczność weryfikacji spełnienia przez urządzenia zainstalowane poza lokalami mieszkalnymi parametrów określonych w ust. 7.1. pkt 3 załącznika I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (Dz. Urz. UE L 442 z 09.12.2021, str. 1, z późn. zm. 17 ), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 2021/2139";

5) projekty budynków i techniki konstrukcyjne wspomagają obieg zamknięty, w tym wskazują, w jaki sposób zapewniono wyższy poziom zasobooszczędności, możliwości dostosowania, elastyczności i możliwości demontażu w celu umożliwienia ponownego użycia i recyklingu;

6) elementy budynków i materiały budowlane wykorzystane przy budowie, z którymi mieszkańcy mogą mieć kontakt, spełniają warunki, o których mowa w ust. 7.1. pkt 4 zdanie trzecie załącznika I do rozporządzenia nr 2021/2139;

7) beneficjent wsparcia nie otrzymał już finansowania na realizację zakresu prac zakładanego w ramach realizacji przedsięwzięcia w ramach planu rozwojowego lub innych unijnych programów, instrumentów, funduszy w ramach budżetu Unii Europejskiej;

8) beneficjent wsparcia w ramach realizacji przedsięwzięcia przestrzega zasady niedyskryminacji i równości szans ze względu na płeć;

9) beneficjent wsparcia nie jest wykluczony z dofinansowania na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414).

III. Dodatkowe informacje dołączane do wniosku o grant OZE

A. Wnioskowana kwota grantu OZE (w zł).

B. Koszt netto i brutto zakupu, montażu lub budowy instalacji odnawialnego źródła energii (w zł).

C. Informacja, czy:

1) przedsięwzięcie spełnia warunki określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającym Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności;

2) przedsięwzięcie obejmuje zakup i montaż instalacji odnawialnego źródła energii, o którym mowa w art. 2 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, 1383, 2370 i 2687), z wyłączeniem magazynu biogazu rolniczego, przyłączonej do sieci dystrybucyjnej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji;

3) przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych;

4) dla inwestycji został określony scenariusz według normy PN-EN 15978;

5) beneficjent wsparcia nie otrzymał już finansowania na realizację zakresu prac zakładanego w ramach realizacji przedsięwzięcia w ramach planu rozwojowego lub innych unijnych programów, instrumentów, funduszy w ramach budżetu Unii Europejskiej;

6) beneficjent wsparcia w ramach realizacji przedsięwzięcia przestrzega zasady niedyskryminacji i równości szans ze względu na płeć;

7) beneficjent wsparcia nie jest wykluczony z dofinansowania na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

IV. Dodatkowe informacje dołączane do wniosku o finansowe wsparcie udzielane w ramach planu rozwojowego

A. Wnioskowana kwota finansowego wsparcia udzielanego w ramach planu rozwojowego (w zł).

B. Informacje o tym, czy:

1) wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP w budynku powstałym w ramach tego przedsięwzięcia wyrażona i obliczona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497 oraz z 2022 r. poz. 2206) nie przekracza 52 kWh/(m2Tok);

2) planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia wynika z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach działania B.3.5.1. "Inwestycje w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach";

3) przedsięwzięcie spełnia warunki określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającym Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności;

4) budynek nie jest wznoszony na:

a) gruntach ornych i gruntach uprawnych o średnim lub wysokim poziomie żyzności gleby i podziemnej bioróżnorodności, o czym mowa w unijnym badaniu LUCAS 18 ,

b) terenie niezagospodarowanym o uznanej wysokiej wartości pod względem bioróżnorodności oraz teren służący za siedlisko gatunków zagrożonych (fauny i flory) wymienionych w Europejskiej czerwonej księdze 19  lub czerwonej księdze IUCN 20 ,

c) terenie odpowiadającym definicji lasu określonej w prawie krajowym i stosowanej w krajowym bilansie emisji gazów cieplarnianych lub, jeżeli nie jest ona dostępna, odpowiadający definicji lasu ustanowionej przez FAO 21 ;

5) dla inwestycji został określony scenariusz według normy PN-EN 15978;

6) dla inwestycji została przeprowadzona ocena śladu węglowego budynków w pełnym cyklu życia, zgodnie z metodą opisaną w normie EN 15978 Zrównoważone obiekty budowlane - Ocena środowiskowych właściwości użytkowych budynków - Metoda obliczania - w przypadku budynków o powierzchni przekraczającej 5000 m2;

7) obliczenia współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia budynku zostaną udostępnione na życzenie najemców budynku - w przypadku budynków o powierzchni przekraczającej 5000 m2;

8) w projekcie uwzględniono konieczność weryfikacji spełnienia przez urządzenia zainstalowane poza lokalami mieszkalnymi parametrów określonych w ust. 7.1. pkt 3 załącznika I do rozporządzenia nr 2021/2139;

9) projekty budynków i techniki konstrukcyjne wspomagają obieg zamknięty, w tym wskazują, w jaki sposób zapewniono wyższy poziom zasobooszczędności, możliwości dostosowania, elastyczności i możliwości demontażu w celu umożliwienia ponownego użycia i recyklingu;

10) elementy budynków i materiały budowlane wykorzystane przy budowie, z którymi mieszkańcy mogą mieć kontakt, spełniają warunki, o których mowa w ust. 7.1. pkt 4 zdanie trzecie załącznika I do rozporządzenia nr 2021/2139;

11) teren został poddany badaniom pod kątem potencjalnych zanieczyszczeń - w przypadku gdy budynek wznoszony jest na terenie zdegradowanym;

12) dla inwestycji został przygotowany wykaz środków służących redukcji emisji hałasu, kurzu i zanieczyszczeń w trakcie robót budowlanych lub konserwacyjnych;

13) beneficjent wsparcia nie otrzymał już finansowania na realizację zakresu prac zakładanego w ramach realizacji przedsięwzięcia w ramach planu rozwojowego lub innych unijnych programów, instrumentów, funduszy w ramach budżetu Unii Europejskiej;

14) beneficjent wsparcia w ramach realizacji przedsięwzięcia przestrzega zasady niedyskryminacji i równości szans ze względu na płeć;

15) beneficjent wsparcia nie jest wykluczony z dofinansowania na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

V. Informacje o prawdziwości danych zawartych we wniosku, podpisane przez:

1) w przypadku gminy - wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

2) w przypadku związku międzygminnego - zarząd związku;

3) w przypadku powiatu - starostę;

4) w przypadku jednoosobowej spółki gminnej, organizacji pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki i organizacji (należy dołączyć aktualny dokument potwierdzający uprawnienia).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI, JAKIE ZAWIERA WNIOSEK O FINANSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE AKTUALIZACJI KWOTY FINANSOWEGO WSPARCIA

I. Dane wnioskodawcy

A. Beneficjent wsparcia (gmina, jednoosobowa spółka gminna, której gmina powierzyła realizację zadania własnego w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, z wyjątkiem społecznych inicjatyw mieszkaniowych albo zadania związanego z infrastrukturą techniczną lub infrastrukturą społeczną, powiat, związek międzygminny, organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812), zwana dalej "organizacją pozarządową", podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

B. Nazwa.

C. Adres, w tym adres ePUAP.

D. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż w lit. C), w tym adres ePUAP.

E. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), a dla podmiotów innych niż gmina, powiat lub związek międzygminny numer KRS.

F. Imię i nazwisko, służbowy numer telefonu oraz służbowy adres poczty elektronicznej osoby bezpośrednio prowadzącej sprawę.

G. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377, 1561 i 2456), zwanej dalej "ustawą" - nazwa, adres, w tym adres ePUAP, numery REGON, NIP i KRS inwestora.

H. Numer rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową beneficjenta wsparcia, na który zostanie przekazane finansowe wsparcie.

II. Dane dotyczące realizowanego przedsięwzięcia

Informacja o oznakowaniu umowy o finansowe wsparcie, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy (znak, data zawarcia).

III. Inne

A. Wnioskowana kwota finansowego wsparcia, o której mowa w art. 13 ust. 8 ustawy (w zł), w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5c ustawy, również w podziale na poszczególne zadania własne gminy wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 2, 3, 4-6, 8-10 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) lub zadania publiczne powiatu, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-3, 6-8 i 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526).

B. Zaktualizowana przewidywana struktura finansowania przedsięwzięcia, z podziałem na środki własne inwestora (w tym wartość gruntu stanowiącego własność albo będącego w użytkowaniu wieczystym inwestora, na którym jest realizowane przedsięwzięcie, w przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy) i środki własne beneficjenta wsparcia, wsparcie finansowe na podstawie ustawy, wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, o którym mowa w art. 33l ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807, 1561 i 2456) oraz inne źródła (kwoty oraz udział procentowy).

IV. Informacje o prawdziwości danych zawartych we wniosku, podpisane przez:

1) w przypadku gminy - wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

2) w przypadku związku międzygminnego - zarząd związku;

3) w przypadku powiatu - starostę;

4) w przypadku jednoosobowej spółki gminnej, organizacji pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki i organizacji (należy dołączyć aktualny dokument potwierdzający uprawnienia).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

FORMULARZ, NA KTÓRYM DOKONUJE SIĘ ROZLICZENIA FAKTYCZNIE PONIESIONYCH KOSZTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

INFORMACJE DOŁĄCZANE DO ROZLICZENIA FAKTYCZNIE PONIESIONYCH KOSZTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA W PRZYPADKU FINANSOWEGO WSPARCIA UDZIELONEGO WRAZ Z GRANTEM MZG LUB W RAMACH PLANU ROZWOJOWEGO

A. Informacje o tym, czy:

1) urządzenia związane z wodą, zainstalowane poza lokalami mieszkalnymi, spełniają warunki specyfikacji technicznej określone w dodatku E do załącznika I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (Dz. Urz. UE L 442 z 09.12.2021, str. 1, z późn. zm. 22 ), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 2021/2139";

2) co najmniej 70% masy innych niż niebezpieczne odpadów z budowy i rozbiórki wytwarzanych na placu budowy jest gotowe do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku materiału, zgodnie z ust. 7.1. pkt 4 załącznika I do rozporządzenia nr 2021/2139;

3) ograniczono wytwarzanie odpadów w procesach związanych z budową i rozbiórką, zgodnie z ust. 7.1. pkt 4 załącznika I do rozporządzenia nr 2021/2139;

4) w trakcie robót budowlanych lub konserwacyjnych wprowadzono środki służące redukcji emisji hałasu, kurzu i zanieczyszczeń.

B. W przypadku budowy budynków o powierzchni przekraczającej 5000 m2 informacja o sporządzeniu raportów z badań, o których mowa w ust. 7.1.2 załącznika I do rozporządzenia 2021/2139.

1 Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).
2 Stopa bazowa obliczana zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02) (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6).
3 Stopa swap obliczana dla celów realizacji decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2012, str. 3).
4 Stopa bazowa obliczana zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02) (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6).
5 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 września 2022 r. w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. poz. 2030), które traci moc z dniem 31 grudnia 2022 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (Dz. U. poz. 2456).
6 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967, 2127, 2140 i 2754.
7 Obliczona zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172, 975, 1561 i 2456).
8 Obliczona zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172, 975, 1561 i 2456).
9 Obliczona zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172, 975, 1561 i 2456).
10 Obliczona zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172, 975, 1561 i 2456).
11 Obliczona zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172, 975, 1561 i 2456).
12 Obliczona zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172, 975, 1561 i 2456).
13 Obliczona zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172, 975, 1561 i 2456).
14 Stosuje się do obliczania wysokości maksymalnego finansowania wsparcia w przypadku, gdy przedsięwzięciem objęte jest tworzenie także lokali mieszkalnych nieprzeznaczonych dla osób, które utraciły lokal lub budynek mieszkalny w wyniku powodzi.
15 Należy wskazać konkretny punkt przepisu § 2 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat, który jest podstawą prawną niestosowania standardów.
16 Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 410 z 18.11.2021, str. 197.
17 Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 188 z 15.07.2022, str. 1.
18 JRC ESDCA, LUCAS: badanie terenowe użytkowania gruntów i pokrycia terenu, wersja z dnia 4.6.2021: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/lucas).
19 IUCN, Europejska czerwona księga gatunków zagrożonych (wersja z dnia 4.6.2021: https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/european-red-list-threatened-species).
20 IUCN, Czerwona księga gatunków zagrożonych IUNC (wersja z dnia 4.6.2021: https://www.iucnredlist.org).
21 Obszar obejmujący więcej niż 0,5 hektara z drzewami o wysokości powyżej pięciu metrów i o zwarciu drzewostanu powyżej 10% lub drzewami, które będą mogły osiągnąć te progi in situ. Z definicji tej wyklucza się grunty przeznaczone głównie do użytku rolnego lub miejskiego; FAO, "Ocena światowych zasobów leśnych z 2020 r. Terminy i definicje" (wersja z dnia 4.6.2021: http://www.fao.org/3/18661EN/i8661en.pdf).
22 Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 188 z 15.07.2022, str. 1.