§ 7. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  7. 
1. 
Liczbę pracowników ewaluowanego podmiotu prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie naukowej albo artystycznej, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, i oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy, zwaną dalej "liczbą N", ustala się:
1)
jako średnią arytmetyczną liczby tych pracowników w poszczególnych latach z okresu objętego ewaluacją, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z uwzględnieniem udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie;
2)
według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją;
3)
na podstawie informacji zawartych w wykazie, o którym mowa w art. 342 ust. 3 pkt 1 ustawy;
4)
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. 
W przypadku ewaluowanego podmiotu utworzonego zgodnie z przepisem § 6 liczbę N ustala się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją, poczynając od roku, w którym nastąpiły zmiany organizacyjne.