§ 34a. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  34a. 
1. 
W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. liczbę osób prowadzących działalność naukową wdanej dyscyplinie naukowej w 2017 r. ustala się na podstawie liczby pracowników zaliczonych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) do osób uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, z uwzględnieniem dyscyplin wskazanych przez tych pracowników w oświadczeniu, o którym mowa w art. 219 ust. 11 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Do liczby osób prowadzących działalność naukową wdanej dyscyplinie naukowej w 2017 r. nie wlicza się pracowników naukowo - technicznych i inżynieryjno-technicznych.
2. 
Udział czasu pracy osoby prowadzącej działalność naukową w danej dyscyplinie naukowej w 2017 r. ustala się według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.