Art. 219. - [Dostosowanie systemów informatycznych szkolnictwa wyższego i nauki do nowych przepisów; oświadczenia o zaliczeniu do minimum kadrowego; oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1669

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  219.  [Dostosowanie systemów informatycznych szkolnictwa wyższego i nauki do nowych przepisów; oświadczenia o zaliczeniu do minimum kadrowego; oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie]
1. 
Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on", o którym mowa w art. 34a ust. 1a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
2. 
Dane i informacje zawarte w Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym, o którym mowa w art. 34a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, oraz w Systemie Informacji o Nauce, o którym mowa w art. 4c ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, stają się danymi i informacjami zawartymi w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
3. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dostosuje Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.
4. 
Do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, do wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania i usuwania danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on stosuje się przepisy dotychczasowe.
5. 
W terminie do dnia 15 stycznia 2019 r. rektorzy uczelni, dyrektorzy jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych oraz kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, o której mowa w art. 1, wprowadzą do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on dane, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 1, 2, 8, 10, 11 oraz 15-17 tej ustawy.
6. 
W terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, podmioty obowiązane do wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania i usuwania danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on wprowadzą dane za okres od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w tej ustawie.
7. 
W terminie do dnia 31 marca 2020 r. rektorzy uczelni, dyrektorzy jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych oraz kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, o której mowa w art. 1:
1)
wprowadzą do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on dane, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 21 tej ustawy,
2)
mogą wprowadzić do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on dane, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 16 tej ustawy

- za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia jej wejścia w życie.

8. 
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2023 r. rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych oraz dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych wprowadzają na zasadach dotychczasowych dane do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on dotyczące uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli te studia przed rokiem akademickim 2019/2020.
9. 
Z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki usunie listę ostrzeżeń, o której mowa w art. 37b ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on oraz ze strony internetowej urzędu obsługującego ministra.
10. 
W terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. osoby prowadzące działalność naukową po raz pierwszy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1.
11. 
W terminie do dnia 30 listopada 2018 r. osoby prowadzące działalność naukową i osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej po raz pierwszy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1.
12. 
W terminie do dnia 30 listopada 2018 r. osoby prowadzące zajęcia po raz pierwszy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 11 ustawy, o której mowa w art. 1.
13. 
W przypadku gdy minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki nie dysponuje pełnymi danymi za okresy, o których mowa w art. 352 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1, przekazuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych te dane, które są dostępne.
14. 
Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, nie gromadzi się nowych danych i informacji w bazie Nauka Polska prowadzonej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. Dane i informacje zgromadzone w tej bazie do dnia wejścia w życie tej ustawy włącza się do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 tej ustawy. W okresie 10 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy dane i informacje stanowią bazę danych Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on i mogą być przetwarzane w celach, o których mowa w art. 342 ust. 4 tej ustawy.