Art. 38. - Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.
Art.  38. 

W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) w art. 3 w ust. 4:

1)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) europejskich partii politycznych;";

2)
po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) europejskich fundacji politycznych.".