§ 5. - Egzamin ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1756 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2017 r.
§  5. 
1. 
Część praktyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie przestrzegania szczegółowych zasad zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy, umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania danej broni, postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie, określenia części broni oraz przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użycia danego rodzaju broni.
2. 
Praktyczną część egzaminu przeprowadza się na strzelnicy, a wyniki wpisuje się na karcie egzaminacyjnej.
3. 
Komisja może zadawać zdającemu pytania dotyczące zagadnień, o których mowa w ust. 1.
4. 
Część praktyczną uważa się za zdaną, gdy zdający wykaże się znajomością zagadnień, o których mowa w ust. 1, oraz uzyska ze sprawdzianu strzeleckiego wyniki przewidziane dla danego rodzaju broni.
5. 
Szczegółowy zakres sprawdzianu strzeleckiego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
6. 
Wzór karty egzaminacyjnej z praktycznej części egzaminu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
7. 
Części praktycznej egzaminu nie przeprowadza się w przypadku broni, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
8. 
Sprawdzianu strzeleckiego nie przeprowadza się w przypadku broni sygnałowej.