Art. 4. - [Definicje] - Broń i amunicja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2516 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 sierpnia 2023 r.
Art.  4.  [Definicje]
1. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o broni, należy przez to rozumieć:
1)
broń palną, w tym broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową;
2)
broń pneumatyczną;
3)
miotacze gazu obezwładniającego;
4)
narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu:
a)
broń białą w postaci:
-
ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni,
-
kastetów i nunczaków,
-
pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału,
-
pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy,
b)
broń cięciwową w postaci kusz,
c)
przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.
2. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o amunicji, należy przez to rozumieć amunicję do broni palnej.
3. 
W rozumieniu ustawy amunicją są naboje przeznaczone do strzelania z broni palnej.
4. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o państwach członkowskich Unii Europejskiej należy przez to rozumieć również państwa trzecie traktowane na równi z nimi na podstawie umowy w sprawie włączenia tych państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen.
5. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
zgodzie przewozowej należy przez to rozumieć dokument wystawiany przez zbywcę broni palnej w państwie początkowym transakcji na każdorazowe przemieszczenie broni palnej, poświadczony przez właściwe władze tego państwa, zaświadczający o wiarygodności tego zbywcy oraz o objęciu kontrolą przez to państwo tej transakcji;
2)
uprzedniej zgodzie przewozowej należy przez to rozumieć dokument wystawiany przez nabywcę broni palnej w państwie docelowym transakcji na każdorazowe przemieszczenie broni palnej, poświadczony przez właściwe władze tego państwa, zaświadczający o wiarygodności tego nabywcy oraz o objęciu kontrolą przez to państwo tej transakcji.