Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.187.1453

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 listopada 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 27 października 2009 r.
w sprawie egzaminu uzupełniającego dla maklerów papierów wartościowych uprawniającego do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego

Na podstawie art. 218 ust. 2a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) wysokość opłat za egzamin uzupełniający dla maklerów papierów wartościowych uprawniający do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego, zwany dalej "egzaminem uzupełniającym", oraz tryb i warunki dokonywania zwrotu wniesionych opłat;
2) regulamin przeprowadzania egzaminu uzupełniającego;
3) sposób ustalania i wysokość wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej dla maklerów papierów wartościowych, zwanej dalej "komisją egzaminacyjną", za udział w posiedzeniach, za przeprowadzenie egzaminu uzupełniającego oraz przygotowanie projektów pytań na egzamin uzupełniający.
§  2. Opłatę za egzamin uzupełniający ustala się w wysokości 150 zł.
§  3.
1. Makler papierów wartościowych, który z ważnych, nagłych przyczyn losowych nie może przystąpić w oznaczonym terminie do egzaminu uzupełniającego, może wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego o:
1) zaliczenie wniesionej opłaty za egzamin uzupełniający na poczet egzaminu uzupełniającego wyznaczonego w innym terminie;
2) zwrot wniesionej opłaty.
2. Realizacja wniosku, o którym mowa w ust. 1, wniesionego:
1) w terminie co najmniej na 7 dni przed datą egzaminu uzupełniającego - odbywa się bez potrącenia kosztów manipulacyjnych;
2) w terminie krótszym niż 7 dni przed datą egzaminu uzupełniającego - odbywa się z potrąceniem równowartości 50 % wniesionej opłaty tytułem kosztów manipulacyjnych.
3. Wniosek o zwrot wniesionej opłaty zgłoszony w dniu egzaminu uzupełniającego lub później nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty.
4. O zachowaniu terminów, o których mowa w ust. 2, decyduje data nadania wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub data złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego.
§  4. Egzamin uzupełniający przeprowadza się zgodnie z regulaminem przeprowadzania egzaminu uzupełniającego dla maklerów papierów wartościowych uprawniającego do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego, stanowiącym załącznik do rozporządzenia.
§  5. Wysokość wynagrodzenia członka komisji egzaminacyjnej jest ustalana, z zastrzeżeniem § 6, z uwzględnieniem liczby posiedzeń, w których członek komisji egzaminacyjnej uczestniczył.
§  6. Łączne wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej z tytułu udziału w posiedzeniach komisji egzaminacyjnej nie może być wyższe niż czterokrotność wynagrodzenia przysługującego za udział w jednym posiedzeniu.
§  7.
1. Wynagrodzenie przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wynosi:
1) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej związanym z danym egzaminem uzupełniającym - 275 zł;
2) za przeprowadzenie egzaminu uzupełniającego - 1.100 zł.
2. Wynagrodzenie zastępcy przewodniczącego oraz członka komisji egzaminacyjnej, pełniącego funkcję sekretarza, wynosi:
1) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej związanym z danym egzaminem uzupełniającym - 250 zł;
2) za przeprowadzenie egzaminu uzupełniającego - 1.000 zł.
3. Wynagrodzenie każdego z pozostałych członków komisji egzaminacyjnej wynosi:
1) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej związanym z danym egzaminem uzupełniającym - 225 zł;
2) za przeprowadzenie egzaminu uzupełniającego - 900 zł.
§  8. Wynagrodzenie za przygotowanie nowych pytań lub zadań do elektronicznych zbiorów pytań i zadań (baz pytań i zadań) na egzamin uzupełniający ustala się jako iloczyn stawki 50 zł i liczby przygotowanych pytań i zadań do elektronicznych zbiorów pytań i zadań.
§  9. Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UPRAWNIAJĄCEGO DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO

1) Egzamin uzupełniający dla maklerów papierów wartościowych uprawniający do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego, zwany dalej "egzaminem uzupełniającym", przeprowadza powołana na podstawie art. 128 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego komisja egzaminacyjna dla maklerów papierów wartościowych, zwana dalej "komisją egzaminacyjną".

2) Zakres tematyczny oraz terminy przeprowadzania egzaminu uzupełniającego są podawane do wiadomości publicznej w sposób, o którym mowa w art. 128 ust. 4 ustawy.

3) Obowiązują następujące zasady postępowania kandydatów przed przystąpieniem do egzaminu uzupełniającego:

a) w celu zgłoszenia się na egzamin uzupełniający należy przesłać do urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wypełniony formularz wniosku rejestrowego z zaznaczeniem preferowanego przez siebie terminu egzaminu uzupełniającego oraz zdjęcie,

b) w celu przystąpienia do egzaminu uzupełniającego należy w terminie co najmniej 14 dni przed datą tego egzaminu określoną przez kandydata we wniosku rejestrowym wnieść opłatę egzaminacyjną; dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej powinien wpłynąć do urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w terminie co najmniej 14 dni przed datą egzaminu uzupełniającego,

c) kandydat, który spełnił wymogi, o których mowa w lit. a i b, jest informowany pisemnie o miejscu i terminie egzaminu uzupełniającego; jeżeli kandydat nie określił we wniosku rejestrowym preferowanego przez siebie terminu, jest on kwalifikowany na pierwszy wolny termin.

4) Egzamin uzupełniający przeprowadza się w wydzielonej sali, zwanej dalej "salą egzaminacyjną", lub salach egzaminacyjnych, w warunkach umożliwiających zdającym samodzielność pracy, a komisji egzaminacyjnej - czuwanie nad zgodnym z regulaminem przebiegiem egzaminu uzupełniającego.

5) Egzamin uzupełniający przebiega w następujący sposób:

a) wejście do sali egzaminacyjnej odbywa się za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość i zawierającego zdjęcie kandydata,

b) kandydat będący uczestnikiem egzaminu uzupełniającego potwierdza własnoręcznym podpisem nadane mu przez komisję egzaminacyjną oznaczenie kodowe,

c) uczestnicy egzaminu uzupełniającego nie mogą wnosić do sali egzaminacyjnej toreb podróżnych, neseserów, okryć wierzchnich lub innych niedozwolonych przez komisję egzaminacyjną przedmiotów; w przypadkach uzasadnionych warunkami lokalowymi, w jakich jest przeprowadzany egzamin uzupełniający, komisja egzaminacyjna może odstąpić od powyższego zakazu.

6) Egzamin uzupełniający ma formę testu składającego się z 30 pytań.

7) Rozwiązywanie testu trwa 1 godzinę. Czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania testu określają przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub upoważniona przez niego osoba.

8) W czasie egzaminu uzupełniającego uczestnik nie powinien opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący, zastępca przewodniczącego, członek komisji egzaminacyjnej lub osoba upoważniona przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej udzielają zgody na opuszczenie sali egzaminacyjnej - po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika z innymi zdającymi i osobami postronnymi oraz posługiwania się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi. Na czas nieobecności w sali egzaminacyjnej zdający przekazuje pracę egzaminacyjną przewodniczącemu, zastępcy przewodniczącego, członkowi komisji egzaminacyjnej lub osobie upoważnionej przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Czas nieobecności w sali egzaminacyjnej odnotowuje się na karcie odpowiedzi.

9) Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego komisji egzaminacyjnej mają prawo wykluczyć z egzaminu uzupełniającego osoby, które podczas egzaminu korzystały z cudzej pomocy, posługiwały się niedozwolonymi przez komisję egzaminacyjną materiałami pomocniczymi, pomagały innym uczestnikom egzaminu uzupełniającego lub w inny sposób zakłócały przebieg egzaminu uzupełniającego.

10) W przypadku naruszenia tajemnicy służbowej przewodniczący komisji egzaminacyjnej może unieważnić przeprowadzony egzamin uzupełniający, powiadamiając o tym Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Unieważnienie egzaminu uzupełniającego może nastąpić zarówno w stosunku do wszystkich zdających, jak i poszczególnych uczestników, za zwrotem wniesionych opłat za egzamin uzupełniający tym uczestnikom, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za unieważnienie egzaminu uzupełniającego.

11) Obowiązują następujące zasady postępowania po zakończeniu egzaminu uzupełniającego:

a) po zakończeniu egzaminu uzupełniającego uczestnik zwraca kartę odpowiedzi, po uprzednim naniesieniu nadanego mu oznaczenia kodowego, oraz ponownie składa podpis na liście obecności; karta odpowiedzi bez prawidłowo naniesionego oznaczenia kodowego nie będzie oceniana przez komisję egzaminacyjną,

b) uczestnik, który zakończył egzamin uzupełniający przed ogłoszeniem końca tego egzaminu przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub upoważnioną przez niego osobę, pozostawia swój test przy wyjściu; będzie mógł ponownie otrzymać swój test bezpośrednio po ogłoszeniu zakończenia egzaminu uzupełniającego lub w terminie późniejszym w urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego,

c) test egzaminacyjny po egzaminie uzupełniającym jest udostępniany w urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego po rozpatrzeniu wniosków o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku złożonego egzaminu uzupełniającego.

12) Komisja sporządza protokół przebiegu egzaminu uzupełniającego, który powinien zawierać: imiona i nazwiska przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków komisji egzaminacyjnej, czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu uzupełniającego oraz opis ważniejszych zdarzeń, jakie zaszły w czasie jego trwania. Do protokołu należy dołączyć test egzaminacyjny w wersji podstawowej z kodami prawidłowych odpowiedzi, powiązania pytań zestawu podstawowego z zestawami egzaminacyjnymi, listę zdających uczestników oraz wyniki końcowe. Protokół podpisują przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i pozostali członkowie komisji egzaminacyjnej.

13) Każde pytanie testu egzaminacyjnego ocenia komisja egzaminacyjna według następujących zasad:

a) odpowiedź dobra - dwa punkty,

b) odpowiedź zła - minus jeden punkt (punkt ujemny),

c) brak odpowiedzi - zero punktów.

14) Wyłączną podstawę oceny stanowią odpowiedzi udzielone przez zdającego egzamin uzupełniający na załączonych do testu formularzu lub karcie odpowiedzi. Jeżeli zdający nie dostosuje się do instrukcji wypełniania karty odpowiedzi, komisja egzaminacyjna może odstąpić w stosunku do niego od oceny wyników egzaminu uzupełniającego.

15) Warunkiem złożenia przez uczestnika egzaminu uzupełniającego z wynikiem pozytywnym jest otrzymanie co najmniej 40 punktów.

16) Termin i miejsce ogłoszenia wyników egzaminu uzupełniającego oraz wydawania zaświadczeń o złożeniu egzaminu uzupełniającego ustala przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

17) Obowiązują następujące zasady dotyczące wniosków o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku złożonego egzaminu uzupełniającego:

a) każdy uczestnik egzaminu uzupełniającego może zwrócić się do komisji egzaminacyjnej, za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku złożonego egzaminu uzupełniającego; wniosek w tej sprawie powinien wpłynąć do urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia ogłoszenia wyników egzaminu uzupełniającego,

b) przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje o pozytywnym lub negatywnym stanowisku komisji egzaminacyjnej w terminie 15 dni roboczych od dnia upływu terminu składania wniosków o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku złożonego egzaminu uzupełniającego przez uczestników,

c) z ustaleń komisji egzaminacyjnej w sprawie rozpatrzenia wniosków, o których mowa w lit. b, sporządzany jest aneks do protokołu przebiegu egzaminu uzupełniającego, na zasadach określonych w pkt 12.

18) Osobom, które złożyły egzamin uzupełniający z wynikiem pozytywnym, komisja egzaminacyjna wydaje zaświadczenie.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317 i Nr 168, poz. 1323.