Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.945 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Art.  27.  [Dział transport]
1.  Dział transport obejmuje sprawy:
1) funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury transportu, w szczególności budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg publicznych, w tym autostrad, oraz kolei, lotnisk i portów lotniczych;
1a) 24  opłat za korzystanie z infrastruktury, o której mowa w pkt 1;
2) ruchu drogowego, kolejowego oraz lotniczego;
3) przewozu osób i rzeczy środkami transportu samochodowego, kolejowego i lotniczego;
4) komunikacji publicznej.
2.  Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad oraz Głównym Inspektorem Transportu Drogowego.
3.  Ministrowi właściwemu do spraw transportu podlegają Transportowy Dozór Techniczny oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
24 Art. 27 ust. 1 pkt 1a dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 maja 2020 r. (Dz.U.2020.1087) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2020 r.