Art. 27. - [Dział transport] - Działy administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2512 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  27.  [Dział transport]
1. 
Dział transport obejmuje sprawy:
1)
funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury transportu, w szczególności budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg publicznych, w tym autostrad, oraz kolei, lotnisk i portów lotniczych;
1a)
opłat za korzystanie z infrastruktury, o której mowa w pkt 1;
2)
ruchu drogowego, kolejowego oraz lotniczego;
3)
przewozu osób i rzeczy środkami transportu samochodowego, kolejowego i lotniczego;
4)
komunikacji publicznej.
2. 
Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad oraz Głównym Inspektorem Transportu Drogowego.
3. 
Ministrowi właściwemu do spraw transportu podlegają Transportowy Dozór Techniczny oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.