Wprowadzenie do stosowania przepisów technicznych stanowionych przez Wspólne Władze Lotnicze.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2002.1.3

Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 2002 r.

DECYZJA Nr 2
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 7 stycznia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania przepisów technicznych stanowionych przez Wspólne Władze Lotnicze

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158, Nr 122, poz. 1321 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954) zarządza się, co następuje:
§  1.
Wprowadza się do stosowania na czas określony, do dnia 31 grudnia 2002 .r, następujące przepisy stanowione przez Wspólne Władze Lotnicze:
1)
JAR - 1 Definicje i skróty,
2)
JAR - 21 Procedury certyfikacji statków powietrznych, ich części i wyrobów związanych,
3)
JAR - DOA Zatwierdzanie Organizacji Projektującej,
4)
JAR - POA Zatwierdzanie Organizacji Produkującej,
5)
JAR - 22 Szybowce i motoszybowce,
6)
JAR - 23 Samoloty lekkie,
7)
JAR - 26 Dodatkowe wymagania zdatności do lotu dla użytkownika,
8)
JAR - 27 Wiropłaty małe,
9)
JAR - 29 Wiropłaty duże,
10)
JAR - 36 Hałas lotniczy,
11)
JAR -145 Zatwierdzone organizacje obsługowe,
12)
Podręcznik JAR 145 Zatwierdzone organizacje obsługowe,
13)
JAR - AWO Loty w każdych warunkach meteorologicznych,
14)
JAR - E Silniki,
15)
JAR - P Śmigła,
16)
JAR - TSO Normy techniczne,
17)
JAR - VLA Bardzo lekkie samoloty,
18)
JAR - 66 Personel Poświadczający Obsługę Techniczną,
19)
JAR - 147 Zatwierdzone organizacje szkolenia personelu poświadczającego obsługę techniczną,
20)
JAR - FCL 1 Licencje i uprawnienia pilotów (samoloty),
21)
JAR - FCL 2 Licencje i uprawnienia pilotów (śmigłowce),
22)
JAR - FCL 3 Licencjonowanie personelu lotniczego (Wymagania medyczne),
23)
Podręcznik JAR - FCL 3 Licencjonowanie personelu lotniczego (Wymagania medyczne),
24)
JAR - OPS 1 Zarobkowy przewóz lotniczy (samoloty),
25)
JAR - OPS 3 Zarobkowy przewóz lotniczy (śmigłowce),

stanowiące załącznik do niniejszej decyzji.

§  2.
Wykonanie niniejszej decyzji powierza się Głównemu Inspektorowi Lotnictwa Cywilnego, który ma jednocześnie obowiązek aktualizacji wyżej wymienionych przepisów.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.