Działania podejmowane w związku z zatrzymaniem wyrobów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie... - Dz.U.2008.38.215 - OpenLEX

Działania podejmowane w związku z zatrzymaniem wyrobów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one zasadniczych lub innych wymagań.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.38.215

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 lutego 2008 r.
w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one zasadniczych lub innych wymagań1)

Na podstawie art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy tryb postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu wyrobów;
2)
tryb wydawania i sposób postępowania z opinią wydaną przez organy, o których mowa w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, zwane dalej "organami wyspecjalizowanymi";
3)
szczegółowy sposób umieszczania przez organy celne adnotacji na dokumentach towarzyszących wyrobom zatrzymanym przez organy celne.
1. 1
Zatrzymanie wyrobów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 765/2008", organ celny potwierdza protokołem zatrzymania.
2.
Protokół zatrzymania podpisują organ celny i zgłaszający lub jego przedstawiciel, obecny przy czynnościach zatrzymania. Jeżeli osoba obecna przy czynnościach zatrzymania odmówi podpisania protokołu, organ celny umieszcza w protokole adnotację o przyczynach odmowy podpisania protokołu.
3.
Protokół zatrzymania sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden doręcza się zgłaszającemu lub jego przedstawicielowi, a drugi dołącza się do akt sprawy.
1.
Wniosek organu celnego o wydanie opinii przez organ wyspecjalizowany powinien być przesłany niezwłocznie do właściwego organu wyspecjalizowanego telefaksem, za pomocą poczty elektronicznej lub za pośrednictwem placówki pocztowej operatora publicznego.
2.
Wniosek powinien zawierać informacje określone w załączniku do rozporządzenia.
1.
W terminie 3 dni roboczych od dnia zatrzymania wyrobów organ wyspecjalizowany wydaje opinię w sprawie spełniania przez wyrób zasadniczych lub innych wymagań lub występuje do organu celnego z wnioskiem o pobranie próbek wyrobów, określając ilość i sposób ich pobrania.
2. 2
W przypadku niewydania opinii w terminie, o którym mowa w ust. 1, organ celny stosuje tryb postępowania określony w art. 28 ust. 1 rozporządzenia nr 765/2008.
Opinię stwierdzającą, że wyrób nie spełnia zasadniczych lub innych wymagań, organ wyspecjalizowany przekazuje niezwłocznie do wiadomości Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
1. 3
Po otrzymaniu opinii stwierdzającej, że wyrób nie spełnia zasadniczych lub innych wymagań, organ celny dokonuje adnotacji, o której mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia nr 765/2008, w sposób trwały i widoczny, na wszystkich dokumentach towarzyszących wyrobowi.
2.
Po dokonaniu adnotacji upoważniony funkcjonariusz celny lub pracownik przystawia na dokumentach, o których mowa w ust. 1, okrągłą pieczęć urzędu celnego, wpisuje datę i składa podpis, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)
______

1) Niniejsze rozporządzenie ma na celu zapewnienie skuteczności stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 4

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 192, poz. 1381.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one zasadniczych wymagań (Dz. U. Nr 87, poz. 813), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2008 r. na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1834).

ZAŁĄCZNIK 

INFORMACJE, KTÓRE POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK ORGANU CELNEGO O WYDANIE OPINII W SPRAWIE SPEŁNIANIA PRZEZ WYRÓB ZASADNICZYCH LUB INNYCH WYMAGAŃ

Dane o wyrobie

01. Określenie rodzaju wyrobu

02. Dokładna nazwa wyrobu

03. Znak towarowy

04. Typ/numer modelu

05. Rodzaj zasilania (np. energia elektryczna, mechaniczne)

06. Wymiary i opis wyrobu oraz jego opakowania (podane tak, aby można było wyrób łatwo zidentyfikować)

07. Fotografia lub rysunek wyrobu (o ile to jest możliwe, kopia etykiety i instrukcji obsługi, instalacji itp.)

08. Kod Taryfy celnej

09. Kraj pochodzenia wyrobu

Dane o producencie, upoważnionym przedstawicielu, eksporterze i importerze

10. Nazwa i adres producenta

11. Nazwa i adres eksportera

12. Nazwa i adres importera

13. Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela

Zasadnicze wymagania

14. Rodzaj wymagania

15. Na jakiej podstawie stwierdzono niespełnianie wymagań (opisowa informacja przyczyn zakwestionowania wyrobu, rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości itp.)

Inne wymagania

16. Rodzaj wymagania

17. Na jakiej podstawie stwierdzono niespełnianie innych wymagań (opisowa informacja przyczyn zakwestionowania wyrobu, rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości itp.)

Dane urzędu celnego

18. Nazwa i adres urzędu celnego

19. Pieczęć urzędu celnego

20. Imię i nazwisko oraz podpis funkcjonariusza celnego lub pracownika sporządzającego wniosek

21. Data wystawienia wniosku

1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.843) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
2 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.843) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
3 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.843) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.
4 Odnośnik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.125.843) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2010 r.