[Organy kontrolujące wyroby] - Art. 38. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 38. - [Organy kontrolujące wyroby] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  38.  [Organy kontrolujące wyroby]
1. 
System kontroli wyrobów tworzą organy wymienione w ust. 2 i 3, zwane dalej "organami wyspecjalizowanymi", oraz organy celne.
2. 
Kontrolę spełniania przez wyroby zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań prowadzą:
1)
wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej;
2)
inspektorzy pracy;
3)
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
4)
organy Inspekcji Ochrony Środowiska;
5)
(uchylony);
6)
organy nadzoru budowlanego;
7)
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
8)
(uchylony);
9)
wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego.
3. 
Postępowania w zakresie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami prowadzą:
1)
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej "Prezesem UOKiK";
2)
okręgowi inspektorzy pracy;
3)
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
4)
wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska;
5)
(uchylony);
6)
organy nadzoru budowlanego;
7)
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
8)
(uchylony);
9)
wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego.
4. 
Kompetencje organów wyspecjalizowanych określają przepisy odrębne.