Działania podejmowane w związku z zatrzymaniem wyrobów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie... - Dz.U.2004.87.813 - OpenLEX

Działania podejmowane w związku z zatrzymaniem wyrobów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one zasadniczych wymagań.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.87.813

Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 kwietnia 2004 r.
w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one zasadniczych wymagań

Na podstawie art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 631) zarządza się, co następuje:
Niniejsze rozporządzenie ma na celu zapewnienie skuteczności stosowania rozporządzenia nr 339/93/EWG z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie kontroli zgodności z przepisami w sprawie bezpieczeństwa produktów przywożonych z państw trzecich (Dz. Urz. WE L 40 z 17.2.1993), ostatnio zmienionego aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.9.2003), zwanego dalej "rozporządzeniem 339/93/EWG".
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy tryb postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu wyrobów;
2)
tryb wydawania i sposób postępowania z opinią wydaną przez organy, o których mowa w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, zwane dalej "organami wyspecjalizowanymi";
3)
szczegółowy sposób umieszczania przez organy celne adnotacji na dokumentach towarzyszących wyrobom zatrzymanym przez organy celne.
1.
Zatrzymanie wyrobów na podstawie rozporządzenia 339/93/EWG organ celny potwierdza protokołem zatrzymania.
2.
Protokół zatrzymania jest sporządzany również w przypadku zatrzymania zabawek, dokonanego w związku z brakiem dokumentacji lub oznakowania wymaganych na podstawie przepisów odrębnych.
3.
Protokół zatrzymania podpisują organ celny i zgłaszający lub jego przedstawiciel, obecny przy czynnościach zatrzymania. Jeżeli osoba obecna przy czynnościach zatrzymania odmówi podpisania protokołu, organ celny umieszcza w protokole adnotację o przyczynach odmowy podpisania protokołu.
4.
Protokół zatrzymania sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden doręcza się zgłaszającemu lub jego przedstawicielowi, a drugi dołącza się do akt sprawy.
1.
Wniosek organu celnego o wydanie opinii przez organ wyspecjalizowany powinien być przesłany niezwłocznie do właściwego organu wyspecjalizowanego telefaksem, za pomocą poczty elektronicznej lub za pośrednictwem placówki pocztowej operatora publicznego.
2.
Wniosek powinien zawierać informacje określone w załączniku do rozporządzenia.
1.
W terminie 3 dni roboczych od dnia zatrzymania wyrobów organ wyspecjalizowany wydaje opinię w sprawie spełniania przez wyrób zasadniczych wymagań lub występuje do organu celnego z wnioskiem o pobranie próbek wyrobów, określając ilość i sposób ich pobrania.
2.
W przypadku niewydania opinii w terminie, o którym mowa w ust. 1, organ celny stosuje tryb postępowania określony w art. 5 rozporządzenia 339/93/EWG.
Opinię stwierdzającą, że wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań, organ wyspecjalizowany przekazuje niezwłocznie do wiadomości Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
1.
Po otrzymaniu opinii stwierdzającej, że wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań, organ celny dokonuje adnotacji, o której mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia 339/93/EWG, w sposób trwały i widoczny, na wszystkich dokumentach towarzyszących wyrobowi.
2.
Po dokonaniu adnotacji upoważniony funkcjonariusz celny lub pracownik przystawia na dokumentach, o których mowa w ust. 1, okrągłą pieczęć urzędu celnego, wpisuje datę i składa podpis, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE, KTÓRE POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK ORGANU CELNEGO O WYDANIE OPINII W SPRAWIE SPEŁNIANIA PRZEZ WYRÓB ZASADNICZYCH WYMAGAŃ

Dane o wyrobie

01. Określenie rodzaju wyrobu

02. Dokładna nazwa wyrobu

03. Znak towarowy

04. Typ/numer modelu

05. Rodzaj zasilania (np. energia elektryczna, mechaniczne)

06. Wymiary i opis wyrobu oraz jego opakowania (podane tak, aby można było wyrób łatwo zidentyfikować)

07. Fotografia lub rysunek wyrobu (o ile to jest możliwe, kopia etykiety i instrukcji obsługi, instalacji itp.)

08. Kod Taryfy celnej

09. Kraj pochodzenia wyrobu

Dane o producencie, eksporterze i importerze

10. Nazwa i adres producenta

11. Nazwa i adres eksportera

12. Nazwa i adres importera

Zasadnicze wymagania

13. Rodzaj wymagania

14. Na jakiej podstawie stwierdzono niespełnianie wymagań (opisowa informacja przyczyn zakwestionowania wyrobu, rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości itp.)

Dane urzędu celnego

15. Nazwa i adres urzędu celnego

16. Pieczęć urzędu celnego

17. Imię i nazwisko oraz podpis funkcjonariusza celnego lub pracownika sporządzającego wniosek

18. Data wystawienia wniosku