Art. 93. - [Zakres stosowania dotychczasowych regulacji w zakresie wnoszenia wadium w zamówieniach publicznych niezależnie od wartości zamówienia, zasad częściowych płatności oraz wypłacania zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy] - Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2141 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2022 r.
Art.  93.  [Zakres stosowania dotychczasowych regulacji w zakresie wnoszenia wadium w zamówieniach publicznych niezależnie od wartości zamówienia, zasad częściowych płatności oraz wypłacania zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy]
1. 
Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 49, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie art. 15va i art. 15vb ustawy zmienianej w art. 77, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
Do umów w sprawie zamówienia publicznego, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 49, zawartych:
1)
przed dniem wejścia w życie art. 15vb ustawy zmienianej w art. 77,
2)
nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie art. 15vb ustawy zmienianej w art. 77, w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie tego przepisu

- stosuje się przepisy dotychczasowe.