Art. 15vb. - [Szczególne zasady częściowych płatności oraz wypłacania zaliczek na poczet wykonania zamówienia; wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy] - Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1327 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r. do: 27 października 2023 r.
Art.  15vb.  [Szczególne zasady częściowych płatności oraz wypłacania zaliczek na poczet wykonania zamówienia; wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy]

(utracił moc).