Art. 15va. - [Wnoszenie wadium niezależnie od wartości zamówienia] - Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1327 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 sierpnia 2023 r. do: 27 września 2023 r.
Art.  15va.  [Wnoszenie wadium niezależnie od wartości zamówienia]

(utracił moc).