§ 1. - Dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Wywiadu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1989

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 listopada 2020 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa warunki i tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", albo weterana poszkodowanego--funkcjonariusza Agencji Wywiadu, zwanej dalej "AW", w wyroby medyczne ze środków budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji odpowiednio Szefa ABW albo Szefa AW, kwotą wykraczającą poza wysokość limitu ich finansowania ze środków publicznych, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, 945, 1493 i 1875).