Dodatek za wysługę lat. - Dz.U.1949.44.331 - OpenLEX

Dodatek za wysługę lat.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.44.331

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 lipca 1949 r.
w sprawie dodatku za wysługę lat.

Na podstawie art. 14 ust. 3 i art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 7 lutego 1949 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 40) zarządza się w porozumieniu z Ministrem Skarbu, co następuje:

Wysokość stawek dodatku za wysługę lat i osoby uprawnione do otrzymywania tego dodatku.

§  1.
Oficerom zawodowym posiadającym stopień porucznika (porucznika marynarki) lub wyższy oraz podoficerom zawodowym w stopniu starszego sierżanta (równorzędnym) przysługuje prawo do dodatku za wysługę lat w następującej wysokości:
Stopień wojskowypo osiągnięciu wysługi lat
12 do 14 lat14 do 16 lat16 do 18 lat18 do 20 lat20 do 22 lat22 do 24 lat24 do 26 lat26 do 28 lat28 do 30 latpowyżej 30 lat
złotych miesięcznie
Marszałek9.00010.00012.000
generał broni (admirał)8.0009.00010.000
generał dywizji (wiceadmirał)6.0007.0008.0009.000
generał brygady (kontradmirał)4.0005.0006.0007.0008.000
pułkownik (komandor)3.3003.6003.9004.2004.5005.000
podpułkownik (komandor porucznik)2.7003.0003.3003.6003.9004.2004.700
major (komandor podporucznik)2.1002.4002.7003.0003.3003.6003.9004.400
kapitan (kapitan marynarki)1.5001.8002.1002.4002.7003.0003.3003.6004.100
porucznik (porucznik marynarki)9001.2001.5001.8002.1002.4002.7003.0003.3003.800
starszy sierżant (równorzędny)6008001.0001.2001.5001.8002.1002.4002.7003.200
§  2.
1.
Prawo do dodatku za wysługę lat przysługuje żołnierzom zawodowym, wymienionym w § 1, również w przypadku przeniesienia ich w stan nieczynny z prawem do uposażenia.
2.
Jeżeli przeniesienie w stan nieczynny nastąpiło z prawem do części uposażenia, Minister Obrony Narodowej rozstrzyga o prawie do dodatku za wysługę lat.
§  3.
Prawo do dodatku za wysługę lat przysługuje żołnierzom tytularnym (kontraktowym), pełniącym służbę wojskową w stopniach wymienionych w § 1, jeżeli zawarta z nimi umowa przewiduje uposażenie określone ustawą dla żołnierzy zawodowych w czynnej służbie.
§  4.
1.
Żołnierze zawodowi, wymienieni w § 1, otrzymują dodatek za wysługę lat również w przypadku skierowania ich do szkół i kursów wojskowych w kraju.
2.
Minister Obrony Narodowej może w stosunku do podoficerów zawodowych, nie utrzymujących rodziny, zarządzić niewypłacanie dodatku za wysługę lat przez czas przebywania w szkołach lub na kursach wojskowych kształcących na oficerów zawodowych.
3.
Oficerowie niezawodowi, powołani do służby czynnej i skierowani do szkół i kursów wojskowych w kraju, otrzymują dodatek za wysługę lat po uzyskaniu przez nich charakteru oficerów zawodowych.
§  5.
1.
W razie mianowania podoficera zawodowego w stopniu starszego sierżanta (równorzędnym) oficerem w stopniu chorążego lub podporucznika (chorążego marynarki lub podporucznika marynarki) zatrzymuje on pobierany dodatek za wysługę lat w takiej wysokości, aby jego nowe uposażenie nie było niższe od uposażenia pobieranego dotychczas wraz z dodatkiem za wysługę lat.
2.
Prawo do dodatku, określonego w ust. 1, przysługuje tak długo, dopóki oficer, wskutek podwyższenia jego uposażenia, nie osiągnie wysokości uposażenia pobieranego ostatnio w stopniu starszego sierżanta (równorzędnym).
3.
Przy określaniu wysokości nowego i dotychczasowego uposażenia nie uwzględnia się dodatku rodzinnego.

Zasady i warunki zaliczenia czasu do wysługi lat.

§  6.
Do wysługi lat zalicza się:
a)
okresy działalności antyfaszystowskiej w kraju i za granicą,
b)
okresy działalności w kraju i za granicą po dniu 1 września 1939 r. w obronie niepodległości Rzeczypospolitej,
c)
czas czynnej służby w Wojsku Polskim, liczony od dnia jej rozpoczęcia, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 listopada 1918 r.,
d)
czas służby wojskowej odbytej w polskich formacjach wojskowych za granicą w okresie od dnia 1 września 1939 r. do dnia 9 maja 1945 r.,
e)
czas służby, pełnionej na podstawie stosunku publicznoprawnego,
f)
czas pracy najemnej, stanowiącej główne źródło utrzymania,
g)
czas innej działalności zawodowej, opartej na osobistej pracy i stanowiącej główne źródło utrzymania, a nie połączonej z prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.
§  7.
Warunkiem zaliczenia czasu służby, pracy i działalności zawodowej, określonych w § 6 lit. e), f) i g) jest wykonywanie ich:
a)
w Państwie Polskim w okresie od dnia 1 listopada 1918 r., z wyłączeniem okresu wojennego określonego w § 8, oraz
b)
w wieku powyżej 21 roku życia.
§  8.
Za okres wojenny uważa się okres czasu od dnia okupacji do dnia wyzwolenia spod okupacji terenu, na którym żołnierz pełnił służbę, wykonywał pracę lub inną działalność zawodową (§ 6 lit. e), f) i g).
§  9.
Do wysługi lat zalicza się również:
a)
czas służby pełnionej w charakterze żołnierza tytularnego (kontraktowego),
b)
czas ćwiczeń i przeszkolenia wojskowego,
c)
czas przebyty w stanie nieczynnym lub na urlopie, zaliczalny do czasu służby wymienionej w § 6 lit. c), d) i e) - w myśl przepisów szczególnych.
§  10.
Do wysługi lat nie zalicza się:
a)
czasu zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania, nie zaliczalnego do czasu służby w myśl przepisów szczególnych,
b)
czasu służby odliczonego orzeczeniem dyscyplinarnym w myśl przepisów szczególnych,
c)
czasu odbywania kary pozbawienia wolności wymierzonej prawomocnym wyrokiem sądu (także aresztu domowego), jeżeli skazanie nie nastąpiło za działalność antyfaszystowską albo za działalność w obronie niepodległości Rzeczypospolitej,
d)
czasu trwania samowolnego opuszczenia służby lub stanowiska służbowego albo pozostawania poza nimi,
e)
czasu przebywania w niewoli (internowaniu).
§  11.
1.
W przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, można zaliczyć do wysługi lat:
a)
czas służby wojskowej odbytej przed dniem 1 listopada 1918 r.,
b)
czas służby, pracy i innej działalności zawodowej (§ 6 lit. e), f) i g), wykonywanych przed dniem 1 listopada 1918 r. bądź w wieku poniżej 21 roku życia, albo w okresie wojennym,
c)
okresy wymienione w § 10.
2.
W przypadkach wyjątkowych, gdy tego wymagają względy słuszności, można nie zaliczyć do wysługi lat, w całości lub w części, czasu służby, pracy lub innej działalności zawodowej określonych w § 6 lit. d), e), f) i g).
3.
O zaliczeniu (ust. 1) bądź nie zaliczeniu (ust. 2) do wysługi lat rozstrzyga Minister Obrony Narodowej na wniosek Wojskowej Komisji Weryfikacyjnej.
§  12.
1.
Do wysługi lat zalicza się czas służby wojskowej i innej służby pełnionej na podstawie stosunku publicznoprawnego oraz czas pracy najemnej i innej działalności zawodowej, wykonywanych w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, na zasadach obowiązujących przy zaliczeniu czasu tych służb, pracy i działalności zawodowej, wykonywanych w Państwie Polskim.
2.
O zaliczeniu służby, pracy i działalności zawodowej na zasadach określonych w ust. 1, a wykonywanych w innych państwach, rozstrzyga Minister Obrony Narodowej, na wniosek Wojskowej Komisji Weryfikacyjnej.
§  13.
1.
Poszczególne okresy służby, pracy lub działalności zalicza się do wysługi lat w wymiarze pojedynczym.
2.
Okresy działalności antyfaszystowskiej oraz czas służby wojskowej odbytej w oddziałach frontowych walczących przeciw armiom faszystowskim zalicza się do wysługi lat podwójnie.
3.
W przypadku zbiegu tytułów do zaliczenia poszczególnego okresu służby, pracy lub działalności wykonywanych w jednym czasie, okres ten liczy się do wysługi lat tylko z jednego tytułu. Jeżeli zbiegające się tytuły uzasadniają zaliczenie tego okresu w stosunku niejednakowym, liczy się go w stosunku korzystniejszym dla żołnierza.
4.
Przerwy w służbie, pracy lub działalności nie stoją na przeszkodzie zaliczeniu czasu tych służb, pracy i działalności do wysługi lat.

Weryfikacja i zaliczenie czasu do wysługi lat.

§  14.
1.
Weryfikacji i zaliczenia czasu do wysługi lat żołnierzy zawodowych w stopniach wojskowych, wymienionych w § 1, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pełnią służbę wojskową i posiadają wysługę lat uprawniającą do dodatku za wysługę lat, dokonuje jednorazowo Wojskowa Komisja Weryfikacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej.
2.
Dla żołnierzy zawodowych innych stopni weryfikacji i zaliczenia czasu do wysługi lat dokonuje jednorazowo Wojskowa Komisja Weryfikacyjna po mianowaniu ich na stopnie wojskowe wymienione w § 1.
3.
Skład Wojskowej Komisji Weryfikacyjnej oraz tryb jej urzędowania określi Minister Obrony Narodowej w drodze zarządzenia.
§  15.
1.
Weryfikacji i zaliczenia czasu do wysługi lat dokonuje Wojskowa Komisja Weryfikacyjna na wniosek zainteresowanego, złożony przełożonemu dowódcy (kierownikowi, szefowi) jednostki wojskowej, który wniosek ten przesyła drogą służbową do Wojskowej Komisji Weryfikacyjnej.
2.
Do wniosku wymienionego w ust. 1 należy dołączyć chronologiczny co do czasu wykaz służby, pracy i działalności oraz dowody stwierdzające prawdziwość danych zawartych w tym wykazie.
3.
W przypadku ubiegania się o zaliczenie do wysługi lat okresów w zasadzie niepoliczalnych do tej wysługi, a wymienionych w § 11 ust. 1, należy wnieść umotywowaną prośbę do Ministra Obrony Narodowej. Prośbę należy wnieść łącznie z wymienionym w ust. 2 wykazem służby, pracy i działalności.
§  16.
1.
Udowodnienie poszczególnych okresów służby, pracy i działalności może nastąpić na podstawie wszelkich dokumentów (zaświadczeń) przedłożonych w oryginałach lub w uwierzytelnionych w sposób urzędowy odpisach, a stwierdzających wykonywanie służby, pracy i działalności.
2.
W przypadku niemożności przedstawienia dowodów, wymienionych w ust. 1, poszczególne okresy służby, pracy i działalności mogą być udowodnione zaświadczeniami dwóch wiarygodnych świadków. Podpisy świadków na zaświadczeniach winny być uwierzytelnione w sposób urzędowy. Świadkowie winni w zaświadczeniu podać źródło posiadanych wiadomości i stwierdzić, że świadectwo składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie (art. 140 § 2 KK).
3.
Wojskowa Komisja Weryfikacyjna może dokonać sprawdzeń przedstawionych lub powołanych dowodów w sposób, jaki uzna za celowy.
§  17.
1.
Wojskowa Komisja Weryfikacyjna wydaje orzeczenie o zaliczeniu lub o odmowie zaliczenia do wysługi lat poszczególnych okresów służby, pracy i działalności.
2.
Odmowa zaliczenia winna być uzasadniona. Nie jest wymagane uzasadnienie, jeżeli zaliczenie lub niezaliczenie pewnych okresów służby, pracy lub innej działalności zawodowej (§ 11) zależy od uznania Ministra Obrony Narodowej.
§  18.
1.
Orzeczenie Wojskowej Komisji Weryfikacyjnej winno zawierać:
a)
nazwę komisji, nr i datę wydania orzeczenia,
b)
nazwisko i imię, stopień wojskowy i przydział służbowy zainteresowanego,
c)
dokładne wyszczególnienie wszystkich okresów służby, pracy i działalności:
1)
zaliczonych do wysługi lat - ze wskazaniem stosunku w jakim zaliczenie nastąpiło,
2)
nie zaliczonych do wysługi lat - ze wskazaniem powodów niezaliczenia,
d)
pouczenie o środku odwoławczym, zawierające wskazanie władzy, do której odwołanie może być wniesione, i terminu wniesienia odwołania (§ 19),
e)
podpis przewodniczącego Wojskowej Komisji Weryfikacyjnej i odcisk pieczęci tej Komisji.
2.
Orzeczenie Wojskowej Komisji Weryfikacyjnej może również zawierać wnioski do Ministra Obrony Narodowej co do tych okresów służby, pracy i działalności, które podlegają bądź nie podlegają zaliczeniu do wysługi lat, a co do których Wojskowa Komisja Weryfikacyjna stawia wniosek o ich niezaliczenie bądź zaliczenie do wysługi lat.
§  19.
1.
Odpis orzeczenia Wojskowej Komisji Weryfikacyjnej doręcza się zainteresowanemu, któremu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14-dniowym od dnia doręczenia orzeczenia.
2.
Odwołanie wnosi się do Ministra Obrony Narodowej w drodze służbowej za pośrednictwem Wojskowej Komisji Weryfikacyjnej.
3.
Wojskowa Komisja Weryfikacyjna może zmienić wydane przez siebie orzeczenie, jeżeli uważa okoliczności przytoczone w odwołaniu za uzasadnione.
§  20.
1.
Po upływie terminu do wniesienia odwołania, Wojskowa Komisja Weryfikacyjna przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej wydane orzeczenie, a gdy od tego orzeczenia zostało wniesione odwołanie, przedstawia również odwołanie i wyniki przeprowadzonych w miarę potrzeby sprawdzeń.
2.
Minister Obrony Narodowej przedstawione mu orzeczenie Wojskowej Komisji Weryfikacyjnej:
a)
zatwierdza - w brzmieniu ustalonym przez Wojskową Komisję Weryfikacyjną lub w brzmieniu przez siebie zmienionym, bądź
b)
uchyla i przekazuje sprawę Wojskowej Komisji Weryfikacyjnej do ponownej weryfikacji i zaliczenia.
3.
Po zatwierdzeniu orzeczenia Wojskowej Komisji Weryfikacyjnej ogólny czas służby, pracy i działalności zaliczony do wysługi lat ogłasza się w rozkazie Ministra Obrony Narodowej.
§  21.
1.
Po pierwszym zaliczeniu żołnierzom wymienionym w § 14 czasu służby, pracy i działalności do wysługi lat, dalszych zaliczeń do wysługi lat służby wojskowej pełnionej przez tych żołnierzy dokonują z urzędu przełożeni dowódcy (kierownicy, szefowie) jednostek wojskowych, w których pełnią służbę.
2.
Zaliczenia dokonują przełożeni na podstawie akt personalnych żołnierza. Przepis § 10 stosuje się odpowiednio.
3.
O zaliczeniu ogłasza się w rozkazie dziennym jednostki wojskowej.

Wypłata dodatku za wysługę lat.

§  22.
1.
Prawo do dodatku za wysługę lat przysługuje żołnierzowi z dniem pierwszym najbliższego miesiąca kalendarzowego po dniu zatwierdzenia przez Ministra Obrony Narodowej orzeczenia Wojskowej Komisji Weryfikacyjnej bądź od daty wyraźnie wskazanej w tym orzeczeniu.
2.
Prawo do dodatku za wysługę lat w wyższym wymiarze przysługuje żołnierzowi z dniem pierwszym najbliższego miesiąca kalendarzowego po dniu, w którym upłynął dwuletni okres jego wysługi lat.
§  23.
Podstawę do wypłaty dodatku za wysługę lat stanowi wyciąg z rozkazu Ministra Obrony Narodowej o zaliczeniu czasu służby, pracy i działalności do wysługi lat. Przy dalszych zaliczeniach podstawę do wypłaty dodatku za wysługę lat w wyższym wymiarze stanowi wyciąg z rozkazu przełożonego o zaliczeniu służby do dwuletniego okresu wysługi lat.
§  24.
Wypłata dodatku za wysługę lat następuje łącznie z uposażeniem i w terminach przewidzianych do wypłaty uposażenia.
Przepisy przejściowe i końcowe.
§  25.
1.
Jeżeli zaliczenia czasu służby, pracy i działalności do wysługi lat dokonane przez Wojskowe Komisje Weryfikacyjne do dnia 31 grudnia 1948 r. nie pozostają w sprzeczności z zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, a ilość zaliczonych lat uzasadnia prawo do dodatku za wysługę lat w myśl § 1, Szef Departamentu Personalnego Ministerstwa Obrony Narodowej przedstawi dokonane zaliczenia Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia.
2.
Zatwierdzone zaliczenia wysługi lat ogłasza się w rozkazie Ministra Obrony Narodowej ze wskazaniem daty, od której żołnierzowi przysługuje prawo do dodatku za wysługę lat. Przepis § 23 stosuje się odpowiednio.
3.
Dalsze zaliczenia czasu służby, pracy i działalności podlegających zaliczeniu w myśl przepisów niniejszego rozporządzenia przeprowadza Wojskowa Komisja Weryfikacyjna w trybie określonym w rozdz. III.
§  26.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1949 r.