[Ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego] - Art. 11. - Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. - Dz.U.2020.446 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego] - Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.446 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2020 r.
Art.  11.  [Ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego]
1. 
Po uprawomocnieniu się postanowienia o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym sąd zarządzi ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego.
2. 
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego powinno zawierać:
1)
wymienienie sądu, przed którym toczy się postępowanie grupowe;
2)
oznaczenie stron postępowania oraz oznaczenie przedmiotu sprawy;
3)
informacje o możliwości przystąpienia do grupy przez osoby, których roszczenia mogą być objęte powództwem grupowym poprzez złożenie reprezentantowi grupy, w oznaczonym terminie, nie krótszym niż jeden, a nie dłuższym niż trzy miesiące od daty ogłoszenia, pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do grupy;
4)
zasady wynagrodzenia pełnomocnika;
5)
wzmiankę o wiążącym skutku wyroku wobec członków grupy.
3. 
Publikacja ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego następuje w sposób najbardziej odpowiedni dla danej sprawy, tak aby umożliwiało ono poinformowanie o postępowaniu wszystkich potencjalnie zainteresowanych przystąpieniem do grupy, w szczególności ogłoszenie może zostać zamieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej właściwego sądu, na stronach internetowych stron lub ich pełnomocników lub w prasie o zasięgu ogólnokrajowym albo lokalnym.
4. 
Zarządzenie ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego można zaniechać wtedy, gdy z okoliczności sprawy wynika, że wszyscy członkowie grupy złożyli oświadczenia o przystąpienie do grupy.
5. 
Przystąpienie do grupy po upływie terminu wyznaczonego przez sąd jest niedopuszczalne.