Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.21.65

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET TYMCZASOWY
o stabilizacji i wynagrodzeniu nauczycieli szkół powszechnych. *

Art.  1.

Nauczyciele publicznych szkół powszechnych są stali i tymczasowi.

Art.  2.

Stałym jest nauczyciel, który posiada: 1) prawem przepisane kwalifikacje naukowe i 2) trzy lata nieprzerwanej pracy w publicznej szkole powszechnej lub prywatnej z prawem publiczności.

Art.  3.

Nauczycielowi, który dopełnił warunków, wymienionych w art. 2 niniejszego dekretu, wydaje inspektor szkolny okręgowy patent na nauczyciela stałego (patent stabilizacyjny).

Art.  4.

Czas pracy zawodowej w szkolnictwie przed stabilizacją zalicza się do lat służbowych.

Art.  5.

Nauczyciele, posiadający prawem przepisane kwalifikacje naukowe, otrzymują płacę zasadniczą z dodatkiem ekonomicznym wojennym, równą X kategorji płac urzędników państwowych, zgodnie z tabelą tymczasowych przepisów służbowych dla urzędników państwowych z dnia 11 czerwca 1918 r. (Dziennik Praw Królestwa Polskiego № 6), przyczem posunięcie się do IX kategorji odbywa się automatycznie z chwilą wysłużenia 12 lat kategorji poprzedniej.

Wymiar dodatku ekonomicznego wojennego oblicza się zgodnie z p. 3 tabeli tymczasowych przepisów służbowych.

Art.  6.

Nauczyciele niewykwalifikowani pobierają 1.800 marek płacy rocznej oraz dodatek ekonomiczny wojenny w wymiarze następującym: w miastach I klasy (Warszawa, Łódź, Lublin, Sosnowiec, Częstochowa) - 600 marek rocznie, w miastach II klasy (dawnych gubernjalnych i powiatowych) - 480 marek, w innych miejscowościach - 360 marek.

Art.  7.

Nauczyciele niewykwalifikowani, czyniący zadość wymaganiom ustępu 2 art. 2 niniejszego dekretu, będą stabilizowani po złożeniu egzaminu, którego warunki zarządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego określone zostaną.

Czas pracy w szkolnictwie przed złożeniem egzaminów zalicza się do lat służbowych.

Art.  8.

Do lat służby nauczycielskiej wlicza się praca w szkolnictwie bez względu na to, pod jakim rządem szkolnictwo to się znajdowało.

Art.  9.

Wszyscy nauczyciele stali i tymczasowi, zatrudnieni w gminach wiejskich, otrzymują bezpłatnie mieszkanie z opałem lub odpowiedni równoważnik w gotowiźnie.

Jeżeli lokal, dostarczony przez gminę, nie odpowiada normalnym wymaganiom życiowym, dozór szkolny lub inspektor szkolny może zażądać zmiany lokalu na inny.

Mieszkanie lub odpowiedni równoważnik w gotowiźnie wyznacza dozór szkolny, zależnie od stosunków rodzinnych nauczyciela (kawaler, żonaty, dzietny). Wyznaczenie równoważnika pieniężnego jest tylko wtedy dopuszczalne, jeżeli w danej miejscowości można wynająć mieszkanie, odpowiadające normalnym warunkom życiowym. W przeciwnym razie dozór szkolny lub inspektor szkolny dostarcza na koszt gminy odpowiednie mieszkania.

Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, określi bliżej warunki, którym odpowiadać winny mieszkania nauczycieli.

Art.  10.

Nauczyciele zarówno stali, jak tymczasowi, w gminach wiejskich otrzymywać będą przynajmniej 2 morgi gruntu na własny użytek. Jeżeli gmina nie może wydzielić nauczycielowi gruntu, winna dostarczyć co roku odpowiedniej, określonej dla danej gminy przez dozór szkolny, ilości produktów rolnych w naturze lub wypłacić taki równoważnik pieniężny, za który określoną powyżej ilość produktów podług cen bieżących nabyć można, po strąceniu w obu wypadkach kosztów produkcji.

Art.  11.

Na zarządzenia i czynności urzędów gminnych, opiek i dozorów szkolnych w przedmiotach, o których mowa w artykułach 9 i 10 niniejszego dekretu, służy interesowanym skarga do Rady szkolnej okręgowej w przeciągu jednego miesiąca od dnia ogłoszenia zarządzenia. Decyzja Rady szkolnej okręgowej jest ostateczną.

Art.  12.

W gminach miejskich nauczyciele otrzymywać będą z funduszów gminnych wzamian za dodatki, wymienione w artykułach 9 i 10, dodatek pieniężny wyrównawczy. Gminy miejskie pod tym względem dzielą się na 4 kategorje:

do

I - szej

należy Warszawa i Łódź;

do

II - ej

- miasta,

liczące

powyżej 50.000 ludności;

do

III - ej

"

"

od 20.000 do 50.000;

do

IV - ej

- miasta pozostałe.

I.

W miastach I kategorji dodatek ten wynosi:

a)

dla nauczycieli nieżonatych, nauczycielek niezamężnych, wdowców i wdów bezdzietnych, a także dla nauczycielek, których mężowie pobierają, jako nauczyciele, dodatek wyrównawczy - 1.200 mk. rocznie;

b)

dla żonatych i zamężnych, a bezdzietnych, z wyjątkiem nauczycielek zamężnych, o których mowa w ustępie a) niniejszego artykułu - 1.800 mk. rocznie;

c)

dla nauczycieli i nauczycielek dzietnych z wyjątkiem nauczycielek, o których mowa w ustępie a) niniejszego artykułu - 2.400 mk. rocznie.

II.

W miastach II - giej kategorji:

a)

..................

840

marek

rocznie,

b)

..................

1.200

"

"

c)

..................

1.500

"

"

III.

W miastach III - ej kategorji:

a)

..................

600

marek

rocznie,

b)

..................

840

"

"

c)

..................

1.200

"

"

IV.

W miastach IV - tej kategorji:

a)

..................

480

marek

rocznie,

b)

..................

720

"

"

c)

..................

1.080

"

"

O ile nauczyciel otrzymuje mieszkanie w naturze, zmniejsza się dodatek wyrównawczy pieniężny w stosunku, który ustala dozór szkolny.

Art.  13.

Gminy miejskie mogą być przenoszone do wyższej kategorji miast bądź z własnej inicjatywy, bądź na skutek zarządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, powziętego po porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych może zaliczać gminy wiejskie typu przemysłowego do jednej z kategorji miast, artykułem 12 niniejszego dekretu określonych.

Art.  14.

Poza dodatkami, powyżej wymienionemi, może być nadto przyznany nauczycielom, wybitnie zasłużonym w szkolnictwie powszechnem i na polu pracy kulturalno - oświatowej, awans do VIII - ej kategorji płac. Awans ten nauczyciel może otrzymać nie wcześniej, niż po 24 latach pracy szkolnej.

Awans przyznaje Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego na mocy uchwały dozoru szkolnego, powziętej większością conajmniej ⅔ głosów, po zatwierdzeniu przez Radę szkolną okręgową.

Ogólna liczba nauczycieli, korzystających z tego awansu, nie może przekraczać 10% liczby czynnych nauczycieli stałych.

Art.  15.

Każdy nauczyciel jest obowiązany do 30 - godzinnej pracy tygodniowo. Za każdą godzinę nauki dodatkowej, udzielanej z polecenia władzy przełożonej, nauczyciel pobiera - jeśli nauka, udzielana ponad normą, trwa najmniej przez jeden miesiąc - 90 marek za godzinę w stosunku rocznym.

Art.  16.

Wynagrodzenie nauczycieli przedmiotów nieobowiązkowych określone będzie zarządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Art.  17.

Nauczyciel, będący kierownikiem szkoły, otrzymuje oprócz wynagrodzenia za pracę nauczycielską osobne wynagrodzenie za kierownictwo.

Wynagrodzenie to wynosić będzie rocznie za kierownictwo: 2 - klasową szkołą - 120 marek, 3 - klasową - 240 mk., 4 - klasową - 360 mk., 5 - klasową - 480 mk., 6 - klasową - 600 mk., 7 - klasową - 720 mk., za każdy oddział równoległy 60 mk.

Art.  18.

Kierownikiem szkoły wieloklasowej może zostać nauczyciel po trzech latach pracy w szkole w charakterze nauczyciela stałego.

Art.  19.

Płace zasadnicze, dodatek ekonomiczny wojenny, dodatki za wysługę lat, za kierownictwo i godziny nadliczbowe nauczycieli szkół powszechnych pokrywa skarb państwa; wszelkie inne świadczenia pokrywają gminy.

Art.  20.

Wszelkie należności wypłacane będą nauczycielom w ratach miesięcznych za każdy miesiąc zgóry, prócz wynagrodzenia za godziny nadobowiązkowe, które wypłacane będzie dwa razy do roku zdołu.

Art.  21.

Gminy wiejskie i miejskie mogą przyznawać bądź z własnej inicjatywy, bądź z inicjatywy państwowych organów szkolnych nauczycielom z własnych funduszów dodatki niezależnie od poborów, niniejszym dekretem określonych.

Art.  22.

Dzieci stałych nauczycieli i nauczycielek szkół powszechnych są wolne od opłaty za naukę w szkołach państwowych. Dzieci stałych nauczycieli i nauczycielek, kształcące się poza miejscem zamieszkania rodziców, mają pierwszeństwo przy przyjmowaniu do burs, utrzymywanych przy tych szkołach państwowych, w których się kształcą.

Art.  23.

Przepisy o służbie nauczycieli oraz o wynagrodzeniu emerytalnem osobnemi ustawami objęte będą.

Art.  24.

Z chwilą wejścia w życie niniejszego dekretu wszelkie świadczenia na rzecz nauczycieli, płynące tak ze skarbu państwa, jak i funduszów gminnych na zasadzie ustaw i zarządzeń zarówno władz państwowych, jak i organów komunalnych, ustają.

Jeżeli jednak na zasadzie zarządzeń dotychczasowych nauczyciel pobiera większą płacę od tej, która przypadałaby w myśl dekretu niniejszego, w takim razie różnica wypłacana mu pędzie z funduszów gminnych.

Art.  25.

Wszystkie dotychczasowe przepisy, dotyczące stabilizacji i wynagrodzenia nauczycieli szkół powszechnych, znoszą się.

Art.  26.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1919 r.

Art.  27.

Dekret niniejszy rozciąga się na część państwa polskiego, stanowiącą terytorjum dawnego t. zw. Królestwa Kongresowego.

Przepisy przechodnie.

§  1. Nauczyciele, czynni w chwili wejścia w życie niniejszego dekretu, odpowiadają warunkom, przewidzianym w p. 1 art. 2 niniejszego dekretu, o ile posiadają:
a) świadectwo ukończenia seminarjum nauczycielskiego, bądź
b) świadectwo ukończenia conajmniej 6 - ciu klas polskiej szkoły średniej ogólnokształcącej i złożenia uzupełniającego egzaminu pedagogicznego, bądź
c) świadectwo rosyjskie t. zw. nauczyciela "początkowego" i nauczyciela "domowego".

Warunki uzupełniającego egzaminu pedagogicznego oznaczy Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

§  2. O przynależności nauczyciela do jednej z kategorji, wymienionych w § 1 przepisów przechodnich do niniejszego dekretu, wypadkach wątpliwych rozstrzyga Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
§  3. Sposób wypłaty wynagrodzenia nauczycieli zostanie unormowany osobnem zarządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Dan w Warszawie, dnia 18 grudnia 1918 r.

ZAŁĄCZNIK. 

TABELA PŁAC
Lata pracyPłaca zasadnicza rocznaZa wysługę dodatek 3 - letniDodatek ekonomicznyOgólne pobory
IIIIIIIIIIII
1-32.700-9007205403.6003.4203.240
4-62.700300"""3.9003.7203.540
7-92.700600"""4.2004.0203.840
10-122.700900"""4.5004.3204.140
13-153.600-1.2009607204.8004.5604.320
16-183.600300"""5.1004.8604.620
19-213.600600"""5.4005.1604.920
22-243.600900"""5.7005.4605.220
Awans w myśl artykułu 14 - go
25-274.500-1.5001.2009006.0005.7005.400
28-304.500600"""6.6006.3006.000
31-334.5001.200"""7.2006.9006.600
34-354.5001.800"""7.8007.5007.200
* Z dniem 8 lutego 1919 r. zmienia się przepisy przechodnie do nin. dekretu, zgodnie z dekretem z dnia 8 lutego 1919 r. o zmianie przepisów przechodnich do dekretu o stabilizacji i wynagrodzeniu nauczycieli szkół powszechnych (Dz.U.19.15.208).