Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.17.45

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 września 1918 r.

USTAWA TYMCZASOWA
o płacy nauczycieli publicznych szkół elementarnych.

My, RADA REGENCYJNA KRÓLESTWA POLSKIEGO, za zgodą RADY STANU, postanowiliśmy i stanowimy, co następuje:

Zanim wydana zostanie w drodze prawodawczej ustawa zasadnicza, określająca kwalifikacje i wynagrodzenia nauczycieli szkół elementarnych, obowiązywać będą przepisy poniższe, dotyczące wszystkich nauczycieli, pracujących w publicznych szkołach elementarnych.

Art.  1.

Zasadnicza płaca nauczyciela w publicznej szkole elementarnej wynosi 1.200 marek polskich rocznie.

Art.  2.

Nauczycielom, których roczne wynagrodzenie, pobierane obecnie ze skarbu państwa, z funduszów gminnych lub z obu tych źródeł, łącznie z dotychczasowym dodatkiem wojennym, nie dosięga oznaczonej w poprzednim artykule kwoty 1.200 mk., wypłacona będzie ze skarbu państwa różnica pomiędzy sumą 1.200 mk., a sumą obecnie wypłacanych poborów.

Art.  3.

Oprócz zasadniczej płacy ze skarbu państwa lub z funduszów gminnych, lub z obu tych źródeł łącznie, bądź w wysokości określonej w art. poprzednim, bądź też w jakiejkolwiek wyższej normie, nauczyciele publicznych szkół elementarnych otrzymywać będą ze skarbu państwa dodatki do płacy, a mianowicie: dodatek za pięciolecia i wojenny dodatek drożyźniany.

Art.  4.

Wszyscy nauczyciele publicznych szkół elementarnych, którzy do d. 1 lipca b. r. pracowali zawodowo w szkolnictwie więcej niż pięć lat, otrzymują dodatki za pięciolecie: a) ci z nich, którzy do d. 1 lipca b. r. pracowali lat 5, otrzymują, począwszy od tej daty, dodatek 130 mk. rocznie, b) ci z nich, którzy do d. 1 lipca b. r. pracowali lat 10, otrzymują, począwszy od tej daty, dodatek 260 mk. rocznie; c) ci z nich, którzy do d. 1 lipca b. r. pracowali lat 15, otrzymują, począwszy od tej daty, dodatek 390 mk. rocznie; d) ci wreszcie, którzy do d. 1 lipca b. r. pracowali lat 20 lub więcej, otrzymują, począwszy od tej daty, dodatek 520 mk. rocznie.

Jeżeli termin 5 - letniej, 10 - letniej, 15 - letniej lub 20 - letniej pracy przypadnie na dzień, późniejszy od d. 1 lipca b. r., w tym jednak czasie, gdy ustawa niniejsza będzie miała jeszcze moc obowiązującą, odpowiedni dodatek będzie wypłacony od dnia, w którym upłynął termin wskazany.

Art.  5.

Do lat służby, w myśl art. 4, wliczona będzie praca zawodowa w szkolnictwie bez względu na to, pod jakim rządem szkolnictwo to się znajdowało.

Art.  6.

Wojenny dodatek drożyźniany otrzymywać będą wszyscy nauczyciele publicznych szkół elementarnych z wyjątkiem nauczycieli szkół, znajdujących się w Warszawie i Łodzi. W szkołach tych dwóch miast regulacja płac będzie określona przez zasadnicze ustawy szkolne.

Art.  7.

Wojenny dodatek drożyźniany dla nauczycieli nieżonatych nauczycielek niezamężnych, wdowców i wdów bezdzietnych, a także dla nauczycielek, których mężowie pobierają jako nauczyciele ten dodatek, wynosi: a) dla pracujących na wsi - 300 marek rocznie; b) dla pracujących w miastach, liczących nie więcej niż 20.000 ludności - 420 marek rocznie; c) dla pracujących w miastach, liczących powyżej 20.000 ludności - 540 marek rocznie.

Art.  8.

Wojenny dodatek, drożyźniany dla nauczycieli żonatych, nauczycielek zamężnych, bezdzietnych wynosi: a) dla pracujących na wsi - 420 marek rocznie; b) w miastach, liczących nie więcej niż 20.000 ludności - 540 marek rocznie; c) w miastach, liczących powyżej 20.000 - ludności - 660 marek rocznie.

Art.  9.

Wojenny dodatek drożyźniany dla nauczycieli żonatych, nauczycielek zamężnych, wdowców i wdów dzietnych wynosi: a) dla pracujących na wsi - 540 marek rocznie; b) w miastach, liczących nie więcej niż 20.000 ludności - 660 marek rocznie; c) w miastach, liczących powyżej 20.000 ludności - 780 marek rocznie.

Art.  10.

Na terytorjum okupacji austrjacko - węgierskiej pobory nauczycieli obliczane będą według norm, w niniejszej ustawie przewidzianych, w walucie koronowej, w stosunku 150 halerzy za 1 markę polską.

Art.  11.

Wszelkie dopłaty i dodatki, w ustawie niniejszej przewidziane, liczone będą od d. 1 lipca 1918 r. i płatne w ratach miesięcznych łącznie z płacą zasadniczą.

Art.  12.

Dopłaty i dodatki, w ustawie niniejszej przewidziane, zastępują wszelkie dodatki służbowe dla nauczycieli, ustanowione przez rząd rosyjski.

Dan w Warszawie, dnia 19 września 1918 roku.