Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.15.208

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
z dnia 18 grudnia 1918 r.
o zmianie przepisów przechodnich do dekretu o stabilizacji i wynagrodzeniu nauczycieli szkół powszechnych.

Na wniosek Rady Ministrów zamiast przepisów przechodnich do dekretu z dnia 18 grudnia 1918 roku (Dziennik Praw № 21 z dn. 28 grudnia 1918 roku, pozycja 65) stanowię przepisy przechodnie w brzmieniu następującem:
§  1. Nauczyciele, czynni w chwili wejścia w życie niniejszego dekretu, odpowiadają warunkom, przewidzianym w p. 1 § 2, o ile posiadają:
a) świadectwo ukończenia seminarjum nauczycielskiego, bądź
b) świadectwo ukończenia conajmniej 6-ciu klas polskiej szkoły średniej ogólnokształcącej i złożenia uzupełniającego egzaminu pedagogicznego, bądź
c) świadectwo rosyjskie t. zw. nauczyciela "początkowego" i nauczyciela "domowego".
§  2. Nauczyciele, posiadający świadectwo ukończenia conajmniej 60-ciu klas polskiej szkoły średniej, otrzymują wynagrodzenie zgodnie z art. 5 dekretu z dn. 18 grudnia 1918 r.

Dla tej kategorji nauczycieli tymczasowych egzamin pedagogiczny uzupełniający odracza się najdalej do 31 stycznia 1920 roku.

§  3. Nauczyciele, posiadający świadectwo ukończenia conajmniej 6-ciu klas szkoły średniej z językiem wykładowym niepolskim, otrzymują wynagrodzenie zgodnie z art. 5 dekretu z dnia 18 grudnia 1918 r.

Dla tej kategorji nauczycieli tymczasowych egzamin pedagogiczny uzupełniający oraz egzamin z języka polskiego, historji Polski i geografji Polski odracza się najdalej do 31 stycznia 1920 r.

§  4. Warunki egzaminów, o których mowa w przepisach niniejszych, ustali Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
§  5. W razie niezłożenia najpóźniej do dnia 31 stycznia 1920 r. egzaminów, w §§ 2 i 3 niniejszych przepisów wzmiankowanych, nauczyciele, o których mowa w powyższych paragrafach, otrzymywać będą od 1 lutego 1920 roku aż do dnia złożenia rzeczonych egzaminów wynagrodzenie zgodnie z art. 6 - tym dekretu z dn. 18 grudnia 1918 roku.
§  6. O przynależności nauczyciela do jednej z kategorji, wymienionych w § 1 - 3 przepisów niniejszych, wypadkach wątpliwych rozstrzyga Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
§  7. Sposób wypłaty wynagrodzenia nauczycieli zostanie unormowany osobnem zarządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Dan w Warszawie, dnia 8 lutego 1919 r.