Rozdział 3 - Przepisy przejściowe i końcowe. - Dalsze zjednoczenie ziem odzyskanych z Rzecząpospolitą Polską.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.22.136

Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 1939 r.

Rozdział  III.

Przepisy przejściowe i końcowe.

Rada Ministrów może w drodze rozporządzeń wydawać przepisy przejściowe i uzgadniające, związane z rozciągnięciem aktów ustawodawczych, wymienionych w art. 7, 9 i 10.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Prezesowi Rady Ministrów i ministrom.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Terminy wejścia w życie przepisów art. 7 pkt 19) określi Minister Przemysłu i Handlu, zaś art. 10 pkt 26) - Minister Opieki Społecznej.