Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.86.629

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH
z dnia 29 września 1921 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 4 grudnia 1920 r. (Dz. U. R. P. № 5 z dnia 12 stycznia 1921 r. poz. 23), wydanego w porozumieniu z tymiż Ministrami w sprawie zasiłków dla rodzin pełniących służbę w wojsku polskiem z poboru i ochotniczo.

Na zasadzie art. 15 rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 20-go lipca 1920 r. o zasiłkach wojskowych dla rodzin osób, pełniących służbę w wojsku polskiem z poboru i ochotniczo (Dz. U. R. P. № 63 poz. 418) zarządza się co następuje:
§  1. Uchyla się § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 4 grudnia 1920 roku, wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej (Dz. U. R. P. 1921 r. № 5 poz. 23); jednocześnie przywraca się moc obowiązującą ustępu pierwszego i drugiego art. 2 rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z tymiż Ministrami do rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 20 lipca 1920 r. o zasiłkach wojskowych dla rodzin osób pełniących służbę w wojsku polskiern z poboru i ochotniczo (Dz. U R. P. 1920 № 80, poz. 537).
§  2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą ź dniem ogłoszenia.