Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.5.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH
z dnia 4 grudnia 1920 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z tymiż Ministrami do rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dn. 20 lipca 1920 r. o zasiłkach wojskowych dla rodzin osób pełniących służbę w wojsku polskiem z poboru i ochotniczo.

Na zasadzie art. 15 rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dn. 20 lipca 1920 r. o zasiłkach wojskowych dla rodzin osób pełniących służbą w wojsku polskiem z poboru i ochotniczo (Dz. Ust. R. P. № 63 poz. 418) zarządzam w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej częściową zmianą brzmienia art. 1 i art. 2 mego rozporządzenia wykonawczego, wydanego w porozumieniu z tymiż Ministrami do tegoż rozporządzenia Rady Obrony Państwa (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 80 poz. 537), jak następuje;
§  1. Ustęp pierwszy art. 1 wspomnianego we wstępie rozporządzenia wykonawczego otrzymuje brzmienie następujące:

"Na obszarze b. zaboru rosyjskiego przyznają zasiłki dowództwa wojskowych okręgów generalnych (mtencienturfj), a wypłacają kasy skarbowe. Na terenach, nie włączonych do żadnego okręgu generalnego, do czasu zorganizowania tychże-zasiłki przyznają te władze wojskowe, które wyznaczy Minister Spraw Wojskowych, a wypłacają te władze, które wyznaczy Minister Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu, oraz w razie potrzeby z Ministrem Spraw Wewnętrznych".

§  2. 1 (uchylony).
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

ZGŁOSZENIE O ZASIŁEK DLA RODZINY SZEREGOWEGO.

1) Szarża, nazwisko i imię szeregowego: ..................................................................................
2) Czy pobiera z Kom. Gosp. dodatki na żonę i dzieci, od kiedy .............................................
3) Urodzony dnia w ...................................... powiat ................................................................
4) Przynależny do miasta (gminy) ........................................ powiat ........................................
5) Data wstąpienia do wojska polskiego ...................................................................................
6) Kolejne oznaczenie oddziałów, w których szeregowy służył od 1.XIII918 r.
Oddział wojskowyOdDoUwagi
7) Zawód przed wstąpieniem do W. P ....................... zarobek miesięczny ..............................
8) Wykaz członków rodziny, dla których szeregowy ubiega się o zasiłek:
Imię i nazwisko członka rodziny szeregowegoStosunek pokrewieństwa z szeregowym (np. żona, brat i t. p.)WiekZawódMiejsce zamieszkania (dokładny adres)PowiatCzy rodzina pobiera już zasiłek z jakiej kasy i za jaki czas
9) Czy któryś z członków rodziny pobiera zapomogą dla bezrobotnych i który? ....................
10) Czy któryś z członków rodziny otrzymuje od ostatniego pracodawcy szeregowego jakieś uposażenie w pieniądzach lub w naturze, który i w jakiej wysokości miesięcznie? .............
11) Czy szeregowy mieszkał bezpośrednio przed wstąpieniem do wojska polskiego z rodziną pod jednym dachem i prowadził z nią wspólne gospodarstwo? ...........................................
12) Czy któryś z członków rodziny otrzymał odroczenie wzgl. zwolnienie od służby wojskowej jako jej jedyny żywiciel (opiekun) i na jaki czas? ..............................................
13) Czy petent utrzymywał rodzinę? ...........................................................................................
14) Czy rodzina poniósła taki materjalny uszczerbek wskutek wstąpienia petenta do wojska, iż byt jej uważać należy za zagrożony i zachodzi w myśl art. 4 rozporządzenia R. O. P. z 20/7 1920 r. (Dz. U. R. P. № 63 poz. 418) potrzeba przyznania zasiłku? ............................
15) Czy rodzina pobiera już zasiłek wojskowy z tytułu służby wojskowej innego jej członka? ..............................................................................................................................................
16) Na czyje ręce zasiłek ma być wypłacany? ............................................................................

Stwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość szczegółów i dat podanych przezemnie powyżej i oświadczam, iż wiadomo mi, że w razie stwierdzenia ich nieprawdziwości pociągnięty będę do odpowiedzialności karnej za oszustwo, a z rodziny mej zasiłek ściągnięty.

..................................................

(podpis szeregowego)

17) Pieczęć i data potwierdzenia niniejszego zgłoszenia oraz podpis i stopień służbowy d-cy:

................................................................................................................................................

18) Miejsce postoju i adres (poczta polowa) oddziału ................................................................
1 § 2 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 września 1921 r. (Dz.U.21.86.629) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 1921 r.