Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.80.537

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH W POROZUMIENIU Z MINISTREM SKARBU, MINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH I MINISTREM B. DZIELNICY PRUSKIEJ DO ROZPORZĄDZENIA RADY OBRONY PAŃSTWA Z DNIA 20 LIPCA 1920 R. (DZ. U. R. P. № 63 EX 1920, POZ. 418)
z dnia 21 sierpnia 1920 r.
o zasiłkach wojskowych dla rodzin osób, pełniących służbę w Wojsku Polskiem z poboru i ochotniczo.

Na zasadzie art. 15 Rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dn. 20 lipca 1920 r. o zasiłkach wojskowych dla rodzin osób, pełniących służbę w Wojsku Polskiem z poboru i ochotniczo (Dz. Ustaw R. P. № 63 ex 1920, poz. 418) zarządza się, co następuje:
Art.  1. 1

Na obszarze b. zaboru rosyjskiego przyznają zasiłki dowództwa wojskowych okręgów generalnych (mtencienturfj), a wypłacają kasy skarbowe. Na terenach, nie włączonych do żadnego okręgu generalnego, do czasu zorganizowania tychże-zasiłki przyznają te władze wojskowe, które wyznaczy Minister Spraw Wojskowych, a wypłacają te władze, które wyznaczy Minister Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu, oraz w razie potrzeby z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

W b. zaborze austrjackim przyznają zasiłki Powiatowe Komisje Zasiłkowe, a wypłacają Grzędy podatkowe (we Lwowie: Krajowa Kasa Skarbowa, a w Krakowie Filjalna Kasa Krajowa).

W b. zaborze pruskim przyznają i wypłacają zasiłki Wydziały Powiatowe (miejskie wzgl. ziemskie).

W razie przesiedlenia się rodziny szeregowego w obrębie tego samego byłego zaboru, co do sposobu dalszej .wypłaty zasiłków, mają zastosowanie dotychczasowe przepisy, obowiązujące w poszczególnych b. zaborach.

W razie stałego przesiedlenia się rodziny z jednego b. zaboru do innego, obowiązana jest ona zawiadomić o tem bezzwłocznie Dowództwo Okręgu Generalnego (Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich, Powiatową Komisją Zasiłkową, Wydział Powiatowy), które zasiłek przyznało, z dołączeniem karty wypłat wzgl. arkusza płatniczego i podaniem nowego stałego miejsca zamieszkania, na co otrzymuje potwierdzenie odbioru. Na skutek powyższego zawiadomienia Dowództwo Okręgu Generalnego (Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich, Powiatowa Komisja Zasiłkowa, Wydział Powiatowy) zarządzi wstrzymanie dotychczasowej wypłaty i prześle wszystkie akta zasiłkowe tej rodziny-władzy, która ze względu na nowe miejsce stałego jej zamieszkania dla przyznania zasiłku jest właściwą, a to w celu przyznania dalszego zasiłku od dnia wstrzymania, o ile zachodzą nadal warunki z art. 2 Rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dn. 20 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 63 ex 1920 poz. 418).

Art.  2. 2

Prawo do zasiłku zgłasza szeregowy (zarówno poborowy, jak ochotniczy) w wojskowej władzy zaciągowej (poborowej), która go zaciąga do służby wojskowej. Władze te powinny pouczyć zgłaszających się do służby wojskowej o przysługującem ich rodzinom prawie do zasiłku wojskowego, wskazując na warunki, pod jakiemi zasiłek może być przyznany. Ubiegający się o zasiłek dla rodziny obowiązany jest wypełnić ściśle i szczegółowo formularz zgłoszenia, a następnie godpisać go. Przed wypełnieniem i podpisaniem formularza przez szeregowego, należy zwrócić mu uwagę na obowiązek podania szczegółów i dat zgodnie z prawdą oraz na skutki, jakie pociągnie za sobą podanie szczegółów i dat nieprawdziwych (odpowiedzialność karna za oszustwo i ściągnięcie wypłaconych zasiłków w trybie egzekucyjnym).

Wypełniony i podpisany przez szeregowego, a następnie opatrzony pieczęcią władzy zaciągowej (poborowej) i podpisem dowódcy tej władzy formularz zgłoszenia, władze zaciągowe (poborowe) przesyłają wprost do władzy właściwej do przyznania zasiłku. Władza ta wymierza bezzwłocznie zasiłek, a zarazem przesyła kwestjonarjusz do władzy administracyjnej pierwszej instancji (starostwa, komisarjatu Rządu, magistratu i t. p.) ostatniego miejsca zamieszkania rodziny szeregowego. Władze te zarządzają natychmiast sprawdzenie stanu rodzinnego i materjalnego rodziny szeregowego według przepisów, obowiązujących dotychczas w poszczególnych b. zaborach, i zwracają następnie wypełniony przez władzę miejsca zamieszkania rodziny szeregowego kwestjonarjusz z załącznikami tej władzy, która zasiłek przyznała. Jeśli przeprowadzone w ten sposób dochodzenia ustalą, iż szeregowy podał w zgłoszeniu szczegóły lub daty, niezgodne z prawdą, wskutek czego wprowadził w błąd władzę przyznającą zasiłki i w ten sposób dla rodziny zasiłek ten uzyskał, powinna władza ta wypłatą zasiłku natychmiast wstrzymać, a sprawą skierować na drogę sądową.

Wzór formularza zgłoszenia podaje się w dodatku do niniejszego rozporządzenia.

Szeregowy może zgłosić prawo do zasiłku dla rodziny także w oddzielę (zakładzie), w którym pełni służbę. Oddział (zakład) przesyła wówczas formularz zgłoszenia, wypełniony i podpisany przez szeregowego i dowódcę władzy uprawnionej do przyznania zasiłku.

Rodzina szeregowego może wnieść zgłoszenie o zasiłek wprost do władzy uprawnionej do jego przyznania, jeśli posiada poświadczenie władzy wojskowej, stwierdzające, w jakim charakterze, od jakiego czasu i w jakim oddzielę szeregowy pełni służbę. Poświadczenie to należy dołączyć do podania.

Art.  3.

Rodzice oficerów uprawnieni są do pobierania zasiłków w myśl art. 10 cyt. rozporządzenia, o ile oficer nie pobiera dodatku na żonę i dzieci. W tym wypadku rodzice oficera wnoszą zgłoszenie wprost do właściwej władzy, przyznającej zasiłek, dołączając poświadczenie Komisji Gospodarczej oddziału, w którym oficer pełni służbą, iż nie pobiera on dodatków na żonę i dzieci. O przyznanie zasiłku dla rodziców mogą tylko oni prosić, a nie oficer.

Art.  4.

O ile w wojsku polskiem służy równocześnie dwie lub więcej osób z tej samej rodziny (np. ojciec i syn, dwaj synowie), rodzina (rodzice, żona) może pobierać zasiłek tylko za jednego szeregowego.

Art.  5.

Szeregowym niezawodowym, którzy pobierali dotychczas wprost z Komisji Gospodarczych zasiłek wojskowy dla członków rodziny, przez który nie rozumie się jednak dodatków na żonę i dzieci, mają Komisje wstrzymać wypłatę tego zasiłku z dniem 31 lipca 1920 r., -a nowe zgłoszenie o zasiłek przesłać bezzwłocznie właściwej władzy asygnującej z dokładnem oznaczeniem czasu, do którego zasiłek został przez Komisję Gospodarczą wypłacony.

Rodzice tych szeregowych, zawodowych, którzy nie pobierają z kas wojskowych dodatku na żonę i dzieci, mają prawo do zasiłku na podstawie art. 2. cyt. rozporządzenia.

Art.  6.

Władza, asygnująca zaopatrzenie wdowie i sierocie względnie rentę inwalidzką, winna zawiadomić tak kasę, wypłacającą zasiłek/jak i władzę, asygnująca go, o dniu, od którego przyznano to zaopatrzenie względnie rentę, a to w celu wstrzymania dalszej wypłaty zasiłku z tym dniem. Kasa wypłacająca ma w tym wypadku podać władzy która asygnowała powyższe zaopatrzenie względnie rentę, ogólną sumę zasiłków, wypłaconych za czas, za który już przyznano zaopatrzenie względnie rentę, a przypadających tem samem do potrącenia z zaopatrzenia względnie renty.

Art.  7.

Przerwa w wypłacie zasiłku z powodów wymienionych w punktach a) i c) art. 7 cyt. rozporządzenia, może nastąpić dopiero wtedy, gdy od chwili zaistnienia tych powodów upłynęło conajmniej dwa tygodnie.

W razie uzyskania przez szeregowego urlopu dłuższego niż trzy miesiące, przerwa w wypłacie zasiłków następuje z dniem, w którym szeregowy ukończył pierwsze trzy miesiące.

Art.  8.

Rodziny, zamieszkałe w miejscowościach, wymienionych w zamieszczonym poniżej dodatku do art. 8 niniejszego rozporządzenia, będą pobierać zasiłki w wysokości, określonej pod A) art. 8 cyt. rozporządzenia.

Rodziny, zamieszkałe w pozostałych miejscowościach, otrzymują zasiłki, określone pod B) art. 8 cyt. rozporządzenia.

Art.  9.

Do przeliczenia kwot, pobieranych dotychczas przez rodziny szeregowych tytułem zasiłków wojskowych na kwoty unormowane cyt. rozporządzeniem, obowiązane są władze, uskuteczniające wypłatę. Przeliczenie to winno być niezwłocznie dokonane tak, by rodziny szeregowych otrzymywały zasiłki według norm, ustalonych cyt. rozporządzeniem, najpóźniej do 2 miesięcy od chwili ogłoszenia niniejszego rozporządzenia. Do tego czasu rodziny pobierają nadal tytułem zaliczki na nowe kwoty zasiłkowe - dotychczasowe kwoty zasiłkowe tak, by wypłata zasiłku nie doznała przerwy.

Art.  10.

Dowództwa oddziałów (zakładów) mają bezzwłocznie donosić o wszystkich okolicznościach, mających wpływ na wypłatę zasiłków lub ich wysokość, a to o wystąpieniu szeregowego z. oddziału, urlopie ponad 3 miesiące j zwolnieniu z wojska, odroczeniu służby wojskowej, śmierci, dezercji, zaginięciu, zasądzeniu na karę więzienia oraz mianowaniu oficerem. U oficerów i szeregowych zawodowych stanu wolnego ponadto - o zawarciu małżeństwa.

Na władzach administracyjnych pierwszej instancji i zwierzchnościach gminnych oraz członkach rodziny szeregowego, pobierających zasiłek, ciąży obowiązek zawiadamiania o wszystkich powyżej wymienionych, a do wiadomości tych władz wzgl. osób - doszłych zmianach, ponadto zaś o ukończeniu przez dziecko szeregowego 14 lat życia, zaprzestaniu uczęszczania do szkoły przez dziecko, dla którego z tego powodu przyznano zasiłek ponad 14-ty rok życia, oraz o wypadkach, powodujących zgaśniecie prawa do zasiłku, a przewidzianych w art. 6 cyt. rozporządzenia.

Powyższe doniesienia i zawiadomienia należy kierować do właściwych władz, wypłacających i przyznających zasiłki.

Na podstawie tych lub z innych źródeł otrzymanych informacji dnośne władze wstrzymują wypłatę zasiłku.

Art.  11.

Wypłata zasiłku do rąk szeregowego jest niedopuszczalna.

Art.  12.

Zasiłek, pobrany wbrew postanowieniom Rozporządzenia Rady Obrony Państwa z 20 lipca 1920 r. i niniejszego rozporządzenia wykonawczego, podlega zwrotowi. O obowiązku zwrotu rozstrzyga władza, asygnująca zasiłek.

Uchwałę, zarządzającą zwrot, należy doręczyć osobie, która zasiłek pobrała, z wezwaniem zwrotu w ciągu dni 30-tu, licząc od dnia następnego po doręczeniu, uchwały, pod rygorem egzekucji.

Zasiłek winien być zwrócony do kasy, która go wypłaciła.

Po bezskutecznym upływie terminu należy przesłać odpis uchwały, zarządzającej zwrot, właściwej władzy administracyjnej pierwszej instancji, celem przymusowego ściągnięcia nadebranej kwoty.

Art.  13.

Członkowie rodziny szeregowego, którzy pobierają z funduszów państwowych zapomogę dla bezrobotnych, nie otrzymują zasiłku wojskowego.

Art.  14.

Rodzinom szeregowych, zamieszkałym zagranicą, przyznają *i wypłacają zasiłki wojskowe właściwe Konsulaty według oddzielnie określonych norm na warunkach, określonych cyt. rozporządzeniem.

Dodatek do art. 8. Warszawa, Lodź, Lublin, Lwów, Kraków, Poznań oraz wszystkie miasta powiatowe państwa a ponadto:

a) w b. zaborze rosyjskim: Brześć Litewski, Ostrowiec, Pabjanice, Sosnowiec, Żyrardów i Dąbrowa;
b) w b. zaborze austriackim: Jaworzno, Siersza, Szczakowa, Tenczynek, Trzebinia miasto i wieś, Borysław, Schodnica, Wolanka, Kleparów, Lewandówka, Zamarstynów, Zniesienie, Krynica-zdrój, Szczawnica, Zakopane, Brzeszcze, Knihin - wieś;
c) w b. zaborze pruskim: Główna, Krempa, Mała Starołęka, Nowo-Skalmierzyce, Rataje, Winiary, Chełmża, Czersk, Golub, Kamień, Kowalewo, Łasin, Nowe, Nowe-Miasto, Pelplin, Radzyn, Skarszewo.
1 Art. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 grudnia 1920 r. (Dz.U.21.5.23) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 stycznia 1921 r.
2 Art. 2 zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 4 grudnia 1920 r. (Dz.U.21.5.23) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 stycznia 1921 r.

Z dniem 31 października 1921 r. przywraca się moc obowiązującą ustępu pierwszego i drugiego niniejszego rozporządzenia, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 29 września 1921 r. w sprawie zasiłków dla rodzin pełniących służbę w wojsku polskiem z poboru i ochotniczo (Dz.U.21.86.629).