Rozdział 4 - Postanowienia końcowe. - Czechosłowacja-Polska. Umowa o wzajemnej komunikacji kolejowej. Praga.1958.01.31.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.53.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1958 r.

Rozdział  IV.

Postanowienia końcowe.

Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która odbędzie się w Warszawie.

Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat, licząc od dnia jej wejścia w życie. Ulega ona automatycznie przedłużeniu na dalsze pięcioletnie okresy, o ile jedna z Umawiających się Stron nie wypowie jej najpóźniej na rok przed upływem odpowiedniego pięcioletniego okresu.

Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy traci moc obowiązującą Konwencja pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w przedmiocie uregulowania wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisana w Pradze dnia 30 maja 1927 r., jak również Protokoły między obu Umawiającymi się Stronami, podpisane w Pradze dnia 18 czerwca 1930 r. i dnia 17 lutego 1933 r., zmieniające lub uzupełniające tę Konwencję.

Umowa niniejsza została sporządzona w Pradze dnia 31 stycznia 1958 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i czeskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc obowiązującą.

Na dowód czego wymienieni pełnomocnicy podpisali niniejszą Umowę i zaopatrzyli ją pieczęciami.