Czechosłowacja-Polska. Umowa o wzajemnej komunikacji kolejowej. Praga.1958.01.31.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.53.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1958 r.

UMOWA
MIĘDZY POLSKĄ RZECZĄPOSPOLITĄ LUDOWĄ A REPUBLIKĄ CZECHOSŁOWACKĄ O WZAJEMNEJ KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ
podpisana w Pradze dnia 31 stycznia 1958 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 31 stycznia 1958 roku podpisana została w Pradze Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o wzajemnej komunikacji kolejowej o następującym brzmieniu dosłownym:

UMOWA MIĘDZY POLSKĄ RZECZĄPOSPOLITĄ LUDOWĄ A REPUBLIKĄ CZECHOSŁOWACKĄ O WZAJEMNEJ KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ

Uwzględniając wszechstronny rozwój polsko-czechosłowackiej współpracy w dziedzinie komunikacji kolejowej, Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Prezydent Republiki Czechosłowackiej postanowili zastąpić Konwencję pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w przedmiocie uregulowania wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisaną w Pradze dnia 30 maja 1927 r., nową Umową odpowiadającą aktualnym potrzebom obu Państw i w tym celu wyznaczyli swych pełnomocników:

Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej:

inż. Ryszarda Strzeleckiego - Ministra Komunikacji,

Prezydent Republiki Czechosłowackiej:

Dra Frantiska Vlasáka - Ministra Komunikacji,

którzy po wymianie pełnomocnictw, uznanych za dobre i sporządzone w należytej formie, zgodzili się na następujące postanowienia:

Postanowienia ogólne.

1.
Komunikacja kolejowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką odbywa się przez przejścia kolejowe, otwarte dla tej komunikacji.
2.
Na każdym przejściu kolejowym jedna ze stacji granicznych służy jako stacja zdawczo-odbiorcza, na której pracownicy kolejowi Umawiających się Stron wykonują wspólnie czynności zdawczo-odbiorcze.
3.
Zarządy kolejowe Umawiających się Stron ustalą w porozumieniu z właściwymi organami w odrębnej umowie:
a)
przejścia kolejowe i rodzaj komunikacji na tych przejściach,
b)
stacje zdawczo-odbiorcze.

Przy ustalaniu stacji zdawczo-odbiorczych należy uwzględnić, aby wzajemne świadczenia były możliwie równe dla każdej z Umawiających się Stron.

4.
Na stacjach zdawczo-odbiorczych, oprócz kolejowych czynności zdawczo-odbiorczych, Umawiające się Strony mogą wykonywać również wspólnie czynności związane z kontrolą paszportową, celną, weterynaryjną i fitopatologiczną oraz inne czynności w zależności od potrzeby.
5.
Właściwe władze Umawiających się Stron ustalą w oddzielnych porozumieniach, na których stacjach zdawczo-odbiorczych i w jakim zakresie będą wykonywane wspólnie czynności związane z kontrolą paszportową, celną, weterynaryjną i fitopatologiczną oraz inne czynności.

Eksploatację odcinka linii kolejowej między stacją zdawczo-odbiorczą a granicą Państwa (odcinek przygraniczny) wykonuje zarząd kolejowy Umawiającej się Strony, na terytorium której leży ten odcinek. Natomiast obsługę pociągów lokomotywami i drużynami pociągowymi wykonuje na tym odcinku zarząd kolejowy drugiej Umawiającej się Strony za zwrotem kosztów własnych. Sposób rozliczenia ustalą zarządy kolejowe Umawiających się Stron.

1.
Zainteresowane zarządy Umawiających się Stron i ich pracownicy posługują się we wzajemnych stosunkach pisemnie i ustnie swoim językiem urzędowym. W umowach wykonawczych mogą być przewidziane wyjątki od tej zasady.
2.
Umawiające się Strony dołożą starań, aby ich pracownicy zatrudnieni na stacjach zdawczo-odbiorczych i na przygranicznych odcinkach na terytorium drugiej Umawiającej się Strony władali językiem urzędowym Państwa, na terytorium którego znajduje się stacja zdawczo-odbiorcza, przynajmniej w takim stopniu, aby mogli porozumieć się z pracownikami tego Państwa w jego urzędowym języku.
1.
Umawiające się Strony mają prawo oznaczać swoje pomieszczenia służbowe na stacjach zdawczo-odbiorczych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony napisami w swoim języku urzędowym oraz godłem i barwami swego Państwa. Napisy na tych pomieszczeniach służbowych powinny być sporządzone w taki sposób, aby tekst w języku urzędowym Państwa, którego pracownicy je zajmują, był umieszczony przed tekstem w języku urzędowym drugiego Państwa.
2.
Umawiające się Strony mają prawo wywieszać swoje flagi państwowe na pomieszczeniach służbowych, zajmowanych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, jak również dekorować te pomieszczenia.
1.
Obywatelstwo i stosunek służbowy pracowników nie ulega zmianie wskutek wyznaczenia ich do służby na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.
2.
Pracownicy Umawiających się Stron ponoszą odpowiedzialność za popełnione na terytorium drugiej Umawiającej się Strony wykroczenia służbowe, karalne w trybie administracyjnym lub dyscyplinarnym, wyłącznie przed swymi władzami.
3.
Pracownicy Umawiających się Stron, wykonujący czynności służbowe na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, spełniają swoje czynności służbowe zgodnie z prawem i przepisami swego Państwa. Ich czynności służbowe będą mieć takie same następstwa prawne, jak gdyby je spełniali na terytorium swojego Państwa.
4.
Pracownicy kolejowi Umawiających się Stron są jednak obowiązani stosować postanowienia międzynarodowych umów kolejowych, których uczestnikami są obie Umawiające się Strony.
5.
O ile w niniejszej Umowie inaczej nie postanowiono, pracownicy jednej Umawiającej się Strony, wykonujący czynności służbowe na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, powinni przestrzegać obowiązujących tam praw i przepisów oraz zarządzeń miejscowych władz.
6.
Pracownicy Umawiających się Stron, wykonujący czynności służbowe na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, są zwolnieni od wszelkich na tym terytorium pobieranych podatków bezpośrednich, danin i opłat, oraz od wszelkich publicznych świadczeń osobistych i rzeczowych z wyjątkiem tych, które nie mają związku z ich zatrudnieniem służbowym na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.
1.
Umawiające się Strony zobowiązują się zapewnić pracownikom drugiej Umawiającej się Strony na stacjach zdawczo-odbiorczych lub na odcinkach przygranicznych wykonywanie ich czynności służbowych bez przeszkód. W przypadku działań skierowanych przeciwko tym pracownikom władze miejscowe obowiązane są na ich żądanie udzielić potrzebnej pomocy.
2.
Pracownikom wykonującym czynności służbowe na terytorium drugiej Umawiającej się Strony zapewnia się taką samą ochronę prawną, jak swoim pracownikom.
1.
Pracownicy Umawiających się Stron, wykonujący czynności służbowe na stacjach zdawczo-odbiorczych lub na odcinkach przygranicznych, powinni w interesie sprawnego przebiegu służby postępować w duchu przyjacielskich stosunków, jakie istnieją między państwami socjalistycznymi oraz zachowywać się poprawnie w służbie i poza służbą.
2.
Każda z Umawiających się Stron jest obowiązana odwołać niezwłocznie swego pracownika, wykonującego czynności służbowe na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, na żądanie właściwych władz tej Umawiającej się Strony. Żądanie odwołania nie wymaga uzasadnienia.
3.
Jeżeli wobec pracownika, wykonującego czynności służbowe na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, zostanie tamże zastosowany areszt tymczasowy, należy o tym niezwłocznie powiadomić władzę służbową tego pracownika. Umawiająca się Strona, której władze zastosowały areszt tymczasowy, podejmie w takim przypadku niezbędne kroki dla ochrony interesów drugiej Umawiającej się Strony, a w szczególności zabezpieczy niezakłócone wykonywanie służby.
1.
Pracownicy jednej Umawiającej się Strony, wykonujący czynności służbowe na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, podlegają ubezpieczeniom społecznym według prawa swego Państwa. Dla tych ubezpieczeń społecznych są właściwe instytucje ubezpieczeń, sądy i urzędy tego Państwa.
2.
W razie nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku pracownika, wykonującego czynności służbowe na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, pierwszej pomocy lekarskiej temu pracownikowi udziela bezpłatnie Strona, na terytorium której zaistniał taki przypadek.

Pracownicy wykonujący czynności służbowe na terytorium drugiej Umawiającej się Strony mają prawo do noszenia na jej terytorium w czasie służby i poza służbą swego munduru lub odznak służbowych. Pracownicy ci są również uprawnieni do noszenia broni służbowej, o ile to przewidują ich przepisy służbowe.

Umawiające się Strony będą zatrudniać na terytorium drugiej Umawiającej się Strony swych pracowników w ilości niezbędnie potrzebnej do wykonywania służby.

1.
Umawiające się Strony dołożą starań, aby wzajemna komunikacja kolejowa, sąsiedzka i tranzytowa odbywała się jak najsprawniej, bez przeszkód i opóźnień.
2.
Zarządy kolejowe Umawiających się Stron powinny ustalać rozkład jazdy pociągów w ruchu granicznym w taki sposób, ażeby przez odpowiednie skomunikowanie podróżni i przesyłki nie były zatrzymywane na stacjach granicznych ponad czas nieodzownie potrzebny dla służby kolejowej, granicznej i celnej.
3.
Zarządy kolejowe Umawiających się Stron powinny podawać sobie wzajemnie do wiadomości wszelkie przeszkody komunikacyjne, które mogłyby niepomyślnie wpływać na komunikację kolejową drugiej Umawiającej się Strony.
4.
Usunięcie przeszkód komunikacyjnych na stacjach zdawczo-odbiorczych lub na odcinkach przygranicznych należy do obowiązku tego Zarządu kolejowego na terytorium którego powstały te przeszkody. Zarządy kolejowe Umawiających się Stron powinny na żądanie udzielać sobie wzajemnie w miarę możliwości pomocy swym personelem, sprzętem, taborem i materiałami za zwrotem kosztów własnych.

Dla realizacji poszczególnych postanowień niniejszej Umowy właściwe władze Umawiających się Stron zawrą odrębne umowy wykonawcze.

Umawiające się Strony wezmą we właściwym czasie pod uwagę nowe uregulowanie wzajemnej komunikacji kolejowej na zasadach wspólnych stacji granicznych.

1.
Umawiające się Strony, w przypadkach uzasadnionych szczegółowymi warunkami ich sieci kolejowej, zapewniają sobie wzajemnie wolność tranzytu dla osób, bagażu, przesyłek ekspresowych i towarowych, poczty i taboru kolejowego przez przygraniczne linie kolejowe drugiej Umawiającej się Strony, na zasadach tranzytu uprzywilejowanego.
2.
Umawiające się Strony zawierają w poszczególnych przypadkach odrębne porozumienia o tranzycie uprzywilejowanym.

Kolej i poczta.

1.
Budowę i urządzenie stacji zdawczo-odbiorczych, włączając w to pomieszczenia i tereny potrzebne dla granicznej służby kontrolnej Umawiających się Stron, wykonuje na własny koszt Zarząd kolejowy Umawiającej się Strony, na terytorium której znajduje się stacja zdawczo-odbiorcza. Ten Zarząd kolejowy będzie uwzględniał przy budowie i urządzeniu stacji zdawczo-odbiorczych uzasadnione żądania drugiej Umawiającej się Strony, jak również potrzeby wzajemnej łączności kolejowej.
2.
Zarządy kolejowe Umawiających się Stron ustalą w odrębnej umowie, za jakie świadczenia na stacjach zdawczo-odbiorczych pobierane będzie wynagrodzenie, jak również sposób rozliczenia i zapłaty.
3.
Zarząd kolejowy Umawiającej się Strony, na terytorium której znajduje się stacja zdawczo-odbiorcza, udostępni pracownikom kolejowym drugiej Umawiającej się Strony wygodne pomieszczenia dla odpoczynku i noclegu.
1.
Nadzór na przygranicznym odcinku i na stacji zdawczo-odbiorczej, jak również utrzymanie i odnawianie urządzeń kolejowych należy do obowiązku zarządu kolejowego Umawiającej się Strony, na terytorium której znajduje się stacja zdawczo-odbiorcza.
2.
Zarządy kolejowe Umawiających się Stron zawierają odrębne porozumienia w sprawach nadzoru, utrzymania i odnawiania budowli i urządzeń kolejowych, przeciętych linią granicy Państwa.
1.
Zarządy kolejowe Umawiających się Stron ustanawiają swoje taryfy od granicy Państwa względnie do granicy Państwa.
2.
Taryfowe wpływy za przewóz na odcinku przygranicznym należą się zarządowi kolejowemu Umawiającej się Strony, na terytorium której znajduje się odcinek przygraniczny.
3.
Przesyłki służbowe urzędów sąsiedniego Państwa, czynnych na stacji zdawczo-odbiorczej, przewozi się na odcinku przygranicznym bezpłatnie.
1.
Zarządy kolejowe Umawiających się Stron są obowiązane wybudować i utrzymywać w należytym stanie na terytorium swego Państwa urządzenia łączności i zabezpieczenia ruchu pociągów, niezbędne dla prowadzenia komunikacji kolejowej pomiędzy stacjami granicznymi.
2.
Przewody telegraficzne i telefoniczne, łączące stacje graniczne Umawiających się Stron, muszą być zakończone na tych stacjach i nie mogą być połączone z wewnętrzną siecią.
3.
Zarządy kolejowe Umawiających się Stron mogą, w zależności od potrzeby, zaprowadzać łączność telekomunikacyjną między innymi służbowymi jednostkami kolejowymi obu Umawiających się Stron.
4.
Pracownicy Umawiających się Stron, wykonujący czynności służbowe na stacjach zdawczo-odbiorczych lub na odcinkach przygranicznych, mają prawo do bezpłatnego korzystania dla celów służbowych z kolejowych urządzeń telekomunikacyjnych drugiej Umawiającej się Strony.
1.
Wzajemne przekazywanie przesyłek pocztowych w komunikacji kolejowej odbywa się na podstawie postanowień Światowego Związku Pocztowego oraz na podstawie umów zawartych między zarządami pocztowymi Umawiających się Stron.
2.
Zarządy pocztowe Umawiających się Stron ustalają w porozumieniu z Zarządami kolejowymi stacje, na których będzie się odbywać wzajemne przekazywanie przesyłek pocztowych. Miejsca wzajemnego przekazywania przesyłek pocztowych powinny znajdować się w zasadzie na stacjach zdawczo-odbiorczych.
1.
Kolejową służbę porządkową na stacjach zdawczo-odbiorczych i na odcinkach przygranicznych pełnią na podstawie swych przepisów właściwe władze Umawiającej się Strony, na terytorium której znajdują się te stacje i odcinki.
2.
Kolejową służbę porządkową w pociągach na odcinkach przygranicznych pełnią drużyny tych pociągów na podstawie przepisów Umawiającej się Strony, na terytorium której znajdują się te odcinki. Właściwe władze miejscowe okażą tym drużynom pociągowym wszelką pomoc i ochronę.
1.
Za szkody lub wypadki, powstałe w komunikacji kolejowej na stacjach zdawczo-odbiorczych lub na odcinkach przygranicznych, ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich zarząd kolejowy Umawiającej się Strony, na terytorium której powstały te szkody lub wypadki.
2.
Odpowiedzialność zarządów kolejowych Umawiających się Stron względem siebie oraz prawo regresu będą uregulowane w umowie między tymi zarządami kolejowymi.
3.
Odpowiedzialność za szkody, wynikającą z umowy o przewóz, regulują odrębne umowy.

Postanowienia graniczne i celne.

1.
Kontrola graniczna i celna podróżnych, bagażu, przesyłek ekspresowych i towarowych na przejściach kolejowych może się odbywać w dzień i w nocy.
2.
Zarządy kolejowe Umawiających się Stron powinny uwzględnić w rozkładzie jazdy dla pociągów przejeżdżających przez granicę Państwa czas postoju na stacjach granicznych, niezbędny dla dokonania kontroli granicznej i celnej. Rozkład jazdy pociągów stałych należy podawać do wiadomości właściwym organom granicznym i celnym co najmniej na 15 dni przed jego wprowadzeniem. Zmiany rozkładu jazdy, informacje o opóźnieniach, odwołaniu pociągów stałych i uruchomieniu pociągów dodatkowych, należy podawać do wiadomości tych organów niezwłocznie.
3.
Przy wykonaniu czynności kontrolnych wspólnie (artykuł 1 ust. 5) obowiązuje zasada, że najpierw przeprowadzają kontrolę organy Państwa, z którego pociąg wyjeżdża, następnie zaś organy Państwa, do którego pociąg wjeżdża.
4.
Organy kontrolne Umawiających się Stron, które w celu wykonywania czynności służbowych udają się do stacji zdawczo-odbiorczych lub do stacji granicznych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, mają prawo do bezpłatnego przejazdu pociągami kursującymi między tymi stacjami.
5.
Organy kontrolne Umawiających się Stron mają prawo do konwojowania pociągów na odcinku kolejowym między stacją zdawczo-odbiorczą a stacją graniczną drugiej Umawiającej się Strony.
6.
Zarządy kolejowe Umawiających się Stron powinny wydzielić dla organów granicznych i celnych drugiej Umawiającej się Strony odpowiednie pomieszczenia służbowe na stacjach zdawczo-odbiorczych, na których będą wykonywane czynności kontrolne wspólnie (artykuł 1 ust. 5) i na ich żądanie umożliwią im wybudowanie własnych linii telefonicznych prowadzących na swoje terytorium w kolejowym pasie wywłaszczenia.
1.
Pracownicy Umawiających się Stron, wykonujący czynności służbowe na stacjach zdawczo-odbiorczych lub odcinkach przygranicznych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, mogą w celu wykonania obowiązków służbowych przekraczać granicę Państwa na podstawie przepustki. Wzór przepustki zawiera załącznik do niniejszej Umowy.
2.
Organy uprawnione do wydawania przepustek oraz tryb ich wystawiania określają przepisy wewnętrzne każdej z Umawiających się Stron.
3.
W przypadkach szczególnych, w których konieczność uzyskania przepustki mogłaby spowodować zwłokę, grożącą przerwaniem ciągłości służby, można wysłać pracownika na czas niezbędnie potrzebny do stacji zdawczo-odbiorczej lub na odcinek przygraniczny na terytorium drugiej Umawiającej się Strony bez przepustki, przewidzianej w ust. 1. W takich jednak przypadkach należy uzyskać zgodę miejscowych organów ochrony granic, które zawiadamiają o tym organy ochrony granic drugiej Umawiającej się Strony.
4.
Personel pociągów ratunkowych i pługów odśnieżnych, wyjeżdżający na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w celu udzielenia pomocy, może przekraczać granicę Państwa na podstawie wpisu do raportu z jazdy pociągu.
5.
Pracownicy wykonujący czynności służbowe na stacjach zdawczo-odbiorczych lub na odcinkach przygranicznych obowiązani są po przybyciu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony zgłosić się niezwłocznie do miejscowych organów ochrony granic.
6.
Opuszczanie pociągów na odcinkach przygranicznych nie jest dozwolone, z wyjątkiem konieczności opuszczenia pociągu dla potrzeb eksploatacyjnych. Postanowienie to nie dotyczy organów ochrony granic i celnych.
7.
Przepisy Umawiających się Stron, dotyczące pobytu na ich terytorium cudzoziemców, nie mają zastosowania do pracowników wykonujących czynności służbowe na stacjach zdawczo-odbiorczych lub na odcinkach przygranicznych.
8.
Pracownicy wykonujący czynności służbowe poza stacjami zdawczo-odbiorczymi lub odcinkami przygranicznymi na terytorium drugiej Umawiającej się Strony przekraczają granicę Państwa na podstawie ważnych paszportów.
1.
Pracownicy Umawiających się Stron, wykonujący czynności służbowe na stacjach zdawczo-odbiorczych lub odcinkach przygranicznych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, podlegają przy każdym przekroczeniu granicy Państwa kontroli celnej i dewizowej. Również podlegają kontroli celnej wszelkie przedmioty przywożone na stacje zdawczo-odbiorcze lub wywożone z tych stacji z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.
2.
Pracownicy Umawiających się Stron, wykonujący czynności służbowe na stacjach zdawczo-odbiorczych lub odcinkach przygranicznych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, mogą przywozić i wywozić bez zezwolenia, bez cła i innych opłat, przedmioty osobiste, żywność, napoje i inne artykuły spożywcze w ilości odpowiedniej do czasu ich służby na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Przy przywozie i wywozie wartości dewizowych obowiązują przepisy każdej z Umawiających się Stron.
3.
Urządzenia pomieszczeń służbowych, przedmioty potrzebne do wykonywania służby, narzędzia i materiały potrzebne do naprawy i konserwacji urządzeń na stacjach zdawczo-odbiorczych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, mogą być przywożone i wywożone bez specjalnego zezwolenia, bez cła i bez opłat.
4.
Dokumenty urzędowe oraz zdeponowane, zatrzymane lub skonfiskowane przez organy kontrolne jednej z Umawiających się Stron na stacjach zdawczo-odbiorczych lub odcinkach przygranicznych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony przedmioty, środki płatnicze i inne walory, jak również pobrane opłaty celne i inne opłaty wywozi się ze stacji zdawczo-odbiorczych lub odcinków przygranicznych i przywozi się do stacji zdawczo-odbiorczych bez zezwoleń i ograniczeń, bez cła i opłat oraz bez kontroli.

Postanowienia końcowe.

Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która odbędzie się w Warszawie.

Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat, licząc od dnia jej wejścia w życie. Ulega ona automatycznie przedłużeniu na dalsze pięcioletnie okresy, o ile jedna z Umawiających się Stron nie wypowie jej najpóźniej na rok przed upływem odpowiedniego pięcioletniego okresu.

Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy traci moc obowiązującą Konwencja pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w przedmiocie uregulowania wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisana w Pradze dnia 30 maja 1927 r., jak również Protokoły między obu Umawiającymi się Stronami, podpisane w Pradze dnia 18 czerwca 1930 r. i dnia 17 lutego 1933 r., zmieniające lub uzupełniające tę Konwencję.

Umowa niniejsza została sporządzona w Pradze dnia 31 stycznia 1958 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i czeskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc obowiązującą.

Na dowód czego wymienieni pełnomocnicy podpisali niniejszą Umowę i zaopatrzyli ją pieczęciami.

ZAŁĄCZNIK

do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o wzajemnej komunikacji kolejowej.

Strona 1.
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA

POLSKA LUDOWA REPUBLIKA

PRZEPUSTKA
uprawniająca do przekroczenia granicy państwowej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką
PRÚKAZ
pro prekřačováni státnich hranic mezi Polskou lidovou republikou a Československou republikou
Numer przepustki

Čislo průkazu

pieczęć urzędu, wystawiającego przepustkę)

(Razítko úřadu, který vystavil průkaz)

Strona 2.

Nazwisko

Přijmeni

Imię

Jméno

Data i miejsce urodzenia

Data a misto narozeni

Zawód (funkcja)

Zaměstnáni (funkcje)

Stałe miejsce zamieszkania

Trvalé bydliště

Fotografia 4X4 cm

Fotografie 4X4 cm

Rysopis:

Podpis osoby:

Wzrost

Postava

Twarz

Obličej

Włosy

Vlasy

Oczy

Oči

Znaki szczególne

Zvléštni znameni

Własnoręczny podpis posiadacza przepustki

Vlastnoručni podpis držitele průkazu

Strona 3.

Posiadacz przepustki jest uprawniony do przekroczenia granicy państwowej

Držitel průkazu je oprávněn překročit státni hranice

w celu

za učelem

w miejscu - na odcinku

v mistě - úseku

i ma prawo pobytu

a zdržovat se v

Termin ważności przepustki:

Platnost průkazu:

Pieczęć i podpis urzędu wystawiającego przepustkę:

Razitko a podpis orgánu vydavajícího průkaz:

Data wystawienia:

Vystaveno dne:

Wiza organów drugiej strony*

Vidováni orgánu drůhé strany*

W dnia

V dnè

Pieczęć Podpis

Razítko Podpis

* Dla pracowników zatrudnionych na stacjach zdawczo-odbiorczych lub odcinkach przygranicznych w polsko-czechosłowackiej komunikacji kolejowej wiza nie jest wymagana.
* Zaměstnanci pracující ve výměnných stanicích neb na pohraničním tražovem úseku v polsko-československé železníčni dopravě nemusí míti visum

Strona 4

Adnotacje urzędowe:

Úředňí záznamy:

Strona 5.

Pouczenie:

Poučeni:

1. Posiadacz przepustki jest obowiązany:

Majitel průkazu je povinen:

a) przestrzegać obowiązujące przepisy państwa, na terytorium którego

się znajduje;

dodržovat předpisy platné ve státě, na jehož územi se nachási;

b) po zakończeniu pracy niezwłocznie opuścić terytorium

drugiego państwa;

opustit bezodkladně územi druhého státu po skončeni práce;

c) udać się najkrótszą drogą do miejsca pracy i z powrotem;

odebrat se do místa určeni nejkratši cestou;

d) o każdym przekroczeniu granicy państwowej zawiadomić właściwe

organy ochrony granic i ściśle stosować się do ich wskazówek;

po každém prekřočeni státnich hranic vyrozumĕt přislušné

hranični organy a řídit se přesně jejich pokyny;

e) o zagubieniu lub zniszczeniu przepustki zawiadomić w przeciągu

24 godzin najbliższe organy ochrony granic;

ztrátu nebo poškozeni průkazu ohlásit do 24 hodin

nejbližším hraničním orgánům;

f) po zakończeniu prac, w związku z którymi wydana została

przepustka, zwrócić ją w terminie 3 dni w swoim miejscu służbowym;

po skončení prací vrátit propustku do 3 dnů svému služebnimu mistu;

g) w razie dłuższej przerwy w wykonywaniu pracy złożyć przepustkę

w swoim miejscu służbowym;

při přerušení práce na delší dobu uložit průkaz u svého

sluzebního mista.

2. Posiadacz przepustki ma prawo przy przekraczaniu granicy

państwowej zabrać ze sobą bez zezwoleń wywozowych i przywozowych

oraz bez cła i innych opłat:

Držitel průkazu je oprávněn pri přestupu státních hranic vzít s

sebou bez vývozních a dovoznich povolení a placení celních a

jiných poplatků:

a) przedmioty niezbędne do wykonywania pracy pod warunkiem, że

będą one zużyte lub przeniesione z powrotem;

předmety potřebne k výkonu prací s podmínkou, že budou použity

nebo dopraveny nazpět;

b) artykuły żywnościowe i wyroby tytoniowe do własnego użytku w

ilości nie przekraczającej rzeczywistych potrzeb oraz

przedmioty osobiste.

pio vlastni potřebu potraviny, tábakové výrobky a předměty

denni potřeby v množství nepřesahujícím skutečnou potřebu.

Strona 6.

Przedłużenie terminu ważności przepustki.

Prodloužení platnosti průkazu.

PROTOKÓŁ

z rozmów przeprowadzonych w związku z zawarciem Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o wzajemnej komunikacji kolejowej.

W wyniku rozmów osiągnięto porozumienie w kwestii realizacji nowej polsko-czechosłowackiej umowy międzypaństwowej o wzajemnej komunikacji kolejowej.

W szczególności:

1.
Uznano za celowe, aby:
a)
Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o wzajemnej komunikacji kolejowej,
b)
Umowa wykonawcza między Ministerstwem Komunikacji PRL a Ministerstwem Komunikacji ČSR,
c)
miejscowe umowy graniczne dla poszczególnych przejść kolejowych między granicznymi dyrekcjami Polskich Kolei Państwowych i Czechosłowackich Kolei Państwowych

mogły ze względów eksploatacyjnych wejść w życie jednocześnie, to jest w dniu dokonania wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy międzypaństwowej (punkt 1 a).

2.
Byłoby pożądane, aby termin wejścia w życie Umów wymienionych w p. 1 pokrywał się z terminem wejścia w życie nowego rozkładu jazdy pociągów w roku 1958, to jest z dniem 1 czerwca 1958 r.
3.
Uzgodniono, że Ministerstwo Komunikacji PRL opracuje i do 15 stycznia 1958 r. prześle Ministerstwu Komunikacji ČSR projekt umowy wykonawczej między Ministerstwem Komunikacji PRL a Ministerstwem Komunikacji ČSR i że rokowania w sprawie zawarcia tej umowy odbędą się w Warszawie między 15 a 28 lutego 1958 r.
4.
Uzgodniono, że rozmowy między granicznymi dyrekcjami Polskich Kolei Państwowych i Czechosłowackich Kolei Państwowych w sprawie zawarcia miejscowych umów granicznych dla poszczególnych przejść kolejowych odbędą się w okresie między 1 a 30 kwietnia 1958 r. Miejsca i terminy przeprowadzenia rozmów uzgodnią między sobą zainteresowane graniczne dyrekcje obu Stron.

Niniejszy Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i czeskim. Każda ze Stron otrzymuje 1 egzemplarz Protokołu.

Praga, dnia 31 stycznia 1958 roku.

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 15 kwietnia 1958 roku.