Art. 26. - Czechosłowacja-Polska. Umowa o wzajemnej komunikacji kolejowej. Praga.1958.01.31.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.53.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1958 r.
Artykuł  26.

Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat, licząc od dnia jej wejścia w życie. Ulega ona automatycznie przedłużeniu na dalsze pięcioletnie okresy, o ile jedna z Umawiających się Stron nie wypowie jej najpóźniej na rok przed upływem odpowiedniego pięcioletniego okresu.