Czechosłowacja-Polska. Porozumienie o cleniu chodników dywanowych. Warszawa.1931.01.12. - Dz.U.1932.66.616 - OpenLEX

Czechosłowacja-Polska. Porozumienie o cleniu chodników dywanowych. Warszawa.1931.01.12.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.66.616

Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1931 r.

POROZUMIENIE
między Polską a Czechosłowacją o cleniu chodników dywanowych, podpisane w Warszawie, dnia 12 stycznia 1931 r.

(Ratyfikowane zgodnie z ustawą z dn. 25 lutego 1932 r. - Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 283).

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

MY, IGNACY MOŚCICKI,

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy:

Dnia dwunastego stycznia tysiąc dziewięćset trzydziestego pierwszego roku podpisane zostało w Warszawie porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Czeskosłowackiej w formie wymiany not w sprawie clenia chodników dywanowych, o następującem brzmieniu dosłownem:

Warszawa, dnia 12 stycznia 1931 r.

Panie Ministrze,

Z polecenia mego Rządu mam zaszczyt zakomunikować co następuje:

Rząd Polski, pragnąc uregulować sprawę clenia przez polskie urzędy celne chodników dywanowych, odpowiednio dopełniając poz. 203 polskiej taryfy celnej, wyraża zgodę na stosowanie w przyszłości do chodników dywanowych, wełnianych lub półwełnianych, względnie z szerści, niestrzyżonych z deseniem z jednej strony, wyrabianych mechanicznie, - cła konwencyjnego w wysokości złp. 640 (sześćset czterdzieści złotych) od 100 (sto) klg, ustanowionego na dywany na podstawie poz. 203 polskiej taryfy celnej w myśl postanowień IV protokółu dodatkowego z dnia 26 czerwca 1928 r. do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 roku.

Zechce Pan, Panie Ministrze, przyjąć zapewnienia o mojem wysokiem poważaniu.

Do J. E.

Pana Vaclava Girsy

Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomocnego

Republiki Czeskosłowackiej

w Warszawie.

Zaznajomiwszy się z powyższem porozumieniem, uznaliśmy je i uznajemy za słuszne zarówno w całości jak i każde z postanowień w niem zawartych; oświadczamy, że jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 15 kwietnia 1932 r.