Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.16.83

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 24 stycznia 1920 r.
w przedmiocie czasowego zawieszenia, zmiany oraz uzupełnienia niektórych artykułów "Przepisów Przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich."

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 roku (Monitor Polski № 82) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu niniejszem zarządzam, aby z dn. 1 marca 1920 r. w "Przepisach Przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich" wprowadzone były czasowo, aż do odwołania, następujące zmiany oraz uzupełnienia:

A.

W dziale I - ym. Przewóz osób.

Czasowo, do chwili wprowadzenia nowej ogólnej taryfy osobowej i wydrukowania biletów, art. 12 i 13, określające opłaty za przejazd dzieci oraz formę, i treść biletów osobych i peronowych, ulegają zawieszeniu.

B.

W dziale II - im. Przewóz bagażu.

Ze względu na wyjątkowe warunki okresu wojennego kolej nie może ręczyć za terminowość dostawy bagażu. W związku z tem ulegają zawieszeniu ust. 3 art. 32 o ubezpieczeniu całości i terminowości dostawy bagażu, oraz art. 37 "Przekroczenie terminu dostawy".

Równocześnie, aż do czasu wprowadzenia w życie nowej ogólnej taryfy osobowej, zawieszony zostaje ust. 6 art. 32, określający treść kwitu bagażowego oraz opłatę za jego wydanie.

C.

W dziale III-im. Przewóz przesyłek nadzwyczajnych.

Dla tych samych przyczyn zawieszają się czasowo: ust. 5 art. 40 co do opłaty za kwit bagażowy, oraz ust. 2 art. 43 co do odpowiedzialności kolei za opóźnienie dostawy.

D.

W dziale IV-ym. Przewóz zwłok.

Czasowe wymaganie ust. 1 art. 44, aby zwłoki były przewożone tylko jako przesyłki pośpieszne, zawiesza się i przewóz zwłok zezwala się również w przesyłkach zwyczajnych.

E.

W dziale VI. Przewóz towarów.

Ze względu na wyjątkowe warunki czasu wojennego zawieszają się następujące artykuły:

Art. 72, dotyczący prawa nadawcy obciążyć przesyłkę zaliczeniem.

Art. 75, określający termin dostawy przesyłek.

Art. 78, o dostawie przesyłek do miejscowości, leżących w pobliżu stacji przeznaczenia.

Art. 92, 93 i 95, zapewniające nadawcy prawo ubezpieczenia strat, mogących wyniknąć z nieterminowej dostawy, braku lub uszkodzenia przesyłki, oraz wysokość odszkodowania za te straty.

Art. 94, ustalający odpowiedzialność kolei za przekroczenie terminu dostawy.

Pozatem, wprowadzają się w poszczególnych artykułach następujące zmiany i uzupełnienia:

1. Art. 35 o odpowiedzialności kolei za zaginięcie, uszkodzenie lub brak wagi bagażu uzupełnia się w ten sposób, że odpowiedzialność ta nie może w żadnym wypadku przenieść 10 mk. za klg.
2. W art. 80 termin odbioru przesyłek, wyładowanych bądź przez kolej, bądź przez odbiorcę, ustala się na 12 godzin.
3. W ust. 4 art. 81 ustala się prawo kolei do sprzedaży z licytacji bez osobnego zawiadomienia nadawcy i odbiorcy wszelkich przesyłek, nieodebranych w ciągu 48 godzin od chwili zawiadomienia odbiorcy o przybyciu przesyłki.
4. Art. 88, określający wysokość odszkodowania za zaginięcie, brak albo uszkodzenie przesyłki uzupełnia się w ten sposób, że odszkodowanie za zaginięcie lub brak przesyłki, jak również za jej uszkodzenie nie może przenosić w żadnym wypadku 150 mk. za 100 klg.
5. Art. 2 art. 98 o przedawnieniu roszczeń do kolei w stosunku do wypadków zaginięcia przesyłki zmienia się w ten sposób, że przedawnienie takich roszczeń liczy się po upływie 6 tygodni od nadania przesyłki.