Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.40.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 12 maja 1920 r.
w przedmiocie czasowego zawieszenia, zmiany oraz uzupełnienia niektórych artykułów "Przepisów Przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich", oraz "Przepisów Przewozowych", stanowiących część I-ą Taryfy, na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczanych i Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt z dnia 1 czerwca 1920 r.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82), i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu niniejszem zarządzam, aby z dniem 1 czerwca 1920 r. w "Przepisach Przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich" oraz w "Przepisach Przewozowych" stanowiących część I-ą Taryfy na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych i Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt polskiemi kolejami państwowemi, wprowadzone były, ze względu na wyjątkowe warunki czasu wojennego, czasowo, aż do odwołania, następujące zmiany oraz uzupełnienia:

A.

W DZIALE I-m. PRZEWÓZ BAGAŻU.

W art. 34: "Wydawanie" zdanie pierwsze ust. 2-go otrzymuje brzmienie następujące:

"Podróżny może żądać wydania bagażu na stacji przeznaczenia w ciągu 7-u dni po przyjściu pociągu, którym przyjechał".

W art. 35: "Odpowiedzialność" dodaje się ust. 3-ci treści następującej:

"3. Aż do odwołania ustala się maksymalną wysokość odszkodowania za zaginięcie lub brak wagi bagażu na 50 mk. za 1 kg. i to nie więcej niż za 25 kg. wagi ogólnej".

W art. 36: "Zaginiecie bagażu" ust. 2-gi otrzymuje brzmienie następujące:

"Bagaż, niedostarczony na stację przeznaczenia w ciągu 3 dni po upływie terminu dostawy, wskazanego w art. 34 ust. 2, uważa się za zaginiony i właściciel jego ma prawo otrzymać od kolei odpowiednie odszkodowania (art. 35) ".

B.

W DZIALE III-m. PRZEWÓZ PRZESYŁEK NADZWYCZAJNYCH.

W art. 42: "Wydawanie" ust. 1-y otrzymuje brzmienie następujące:

"Odbierający ma prawo żądać na stacji przeznaczenia wydania mu przesyłki w ciągu 7-u dni po przyjściu pociągu na który została nadaną".

C.

W DZIALE IV-ym. PRZEWÓZ ZWŁOK.

W art. 44: "Wysyłanie" ust. 1-y otrzymuje brzmienie następujące:

"Zwłoki mogą być przyjmowane do przewozu jako przesyłki zwyczajne lub pośpieszne".

D.

W DZIALE VI-ym. PRZEWOZÓW TOWARÓW.

W art. 63: "Przyjmowanie przesyłek" w ust. 6-ym w zdaniu 3-m: "Opłatę za przetrzymanie wagonu przez niedziele i dni świąteczne pobiera się tylko wówczas, kiedy termin ładowania upłynął już dnia, poprzedniego", skreślają się słowa: "o godz. 2 po południu". Poza tem w końcu ust. 6-go dodaje się zdanie: "Na stacjach, otwartych w niedziele i świata dla czynności ładunkowych, opłata za przetrzymanie wagonu przez niedziele i dni świąteczne pobiera się na tych samych zasadach co i w dni powszednie". Postanowienie wykonawcze do tegoż ust. 6-go ma brzmieć, jak następuje:

"Termin załadowania przesyłki, dokonywanego przez nadawcą, stanowi 6 godzin służbowych od chwili podstawienia wagonu do ładowania, za wyjątkiem przesyłek ropy, nafty, benzyny i olejów mineralnych w wagonach-kotłach (cysternach), dla których termin ten przedłuża się do 8-u godzin, a dla olejów ciężkich w miesiącach grudniu, styczniu i lutym do 10-u godzin służbowych. Dla naładowania wagonów-kotłów w rafinerjach oraz wagonów-kotłów (cystern) zagranicznych powyższe terminy przedłużają się do 12-u godzin służbowych.

Ust. 7 tegoż artykułu otrzymuje brzmienie następujące:

"Bieg terminów, przewidzianych w ust. 4 i 6-m zawiesza się na czas dokonywania formalności celnych, podatkowych i policyjnych, o ile one nie ulegną zwłoce z winy nadawcy, a na stacjach zamkniętych w niedziele i święta dla czynności ładunkowych, także na przeciąg dni niedzielnych i świątecznych".

W art. 72: "Zaliczenia, obciążające przesyłki" do ust. 1-go dodaje się zdanie następujące:

"Czasowo prawo obciążania przesyłki zaliczeniem zawiesza się dla przewozów w obrębie kolei b. zaboru rosyjskiego oraz w komunikacji ich z kolejami innych dzielnic państwa".

W art. 75: "Termin dostawy" ust. 1-y zmienia się w sposób następujący: 1. Termin dostawy przesyłki nie może przekraczać następujących norm maksymalnych:

a) dla przesyłek pośpiesznych:

1) na przyjęcie przesyłki do przewozu-2 doby,

2) na czynności zdawczo-odbiorcze przy przejściu z jednej kolei na drugą-2 doby,

3) na przewóz-na każde rozpoczęte 300 km. odległości taryfowej-5 dni;

b) dla przesyłek zwyczajnych:

1) na przyjęcie przesyłki do przewozu-2 doby,

2) na czynności zdawczo-odbiorcze przy przejściu z jednej kolei na drugą-2 doby,

3) na przewóz-na każde rozpoczęte 150 km. odległości taryfowej-8 dni.

W art. 79: "Zawiadomienie odbiorcy o przybyciu przesyłki" ust. 3-ci uzupełnia się w sposób następujący: "Zawiadomienie uważa się za spełnione po upływie 2-ch godzin od chwili nadania listu na poczcie, wysłania depeszy czy posłańca, bądź zawiadomienia przez telefon".

W art. 80: "Termin odbioru przesyłki" w ust. 1-ym zdanie drugie ma brzmieć jak następuje:

"Termin liczy się od chwili zawiadomienia odbiorcy o przybyciu przesyłki i ma wynosić conajmniej 12 godzin (art. 79 ust. 3)". Odpowiednie do tego postanowienie wykonawcze do tegoż ustępu otrzymuje brzmienie następujące: "Termin odbioru przesyłek, wyładowywanych przez kolej, stanowi 12 godzin służbowych".

Postanowienia wykonawcze do ust. 2-go tegoż artykułu zmienia się w sposób następujący: "Termin odbioru przesyłek, wyładowywanych przez odbiorcę, stanowi 6 godzin służbowych, za wyjątkiem przesyłek ropy, nafty, benzyny i olejów mineralnych w wagonach-kotłach (cysternach), dla których termin ten przedłuża się do 8-u godzin, a dla olejów ciężkich w miesiącach grudniu, styczniu i lutym do 10-u godzin służbowych. Dla wyładowania wagonów.-kotłów oraz wagonów-kotłów (cystern) zagranicznych powyższe terminy przedłużają się do 12-u godzin służbowych".

Ust. 5 tegoż artykułu otrzymuje brzmienie następujące:

"Do terminu odbioru przesyłki nie wlicza się czasu trwania formalności celnych, podatkowych lub policyjnych, jeżeli przytem nie powstała inna zwłoka z winy nadawcy lub odbiorcy, a na stacjach zamkniętych w niedziele i święta dla czynności ładunkowych; do terminu tego nie wlicza się także niedziel i dni świątecznych".

W ust. 6-ym tegoż artykułu ze zdania 3-go: "Za niedziele i święta pobiera się postojowe tylko wówczas, kiedy termin wyładowania upłynął już dnia poprzedniego" skreślają się słowa: "o 2-ej godzinie po południu". Po-zatem w końcu tegoż ust. 6-go dodaje się zdanie: "Na stacjach, otwartych w niedziele i święta dla czynności ładunkowych opłata za przetrzymanie wagonu-przez niedziele i święta pobiera się na tych samych zasadach, co i w dni powszednie. Kolei przysługuje prawo w wypadkach wyjątkowych wyładować przesyłki podobne także przed upływem terminu odbioru, nie może ona jednak pobierać w tym wypadku opłaty za wyładowanie".

W art. 81: "Przeszkody w wydawaniu przesyłek i -zwłoka w odbiorze" w ust. 4-m punkt b) pierwszego zdania otrzymuje brzmienie następujące:

"b) po upływie 48 godzin od chwili zawiadomienia odbiorcy o przybyciu przesyłki - wszystkie inne przesyłki, nieodebrane ani przez odbiorcę ani przez nadawcę, w razie braku odpowiednich składów na stacji odbiorczej, albo gdyby składy te nie wystarczały, lub były potrzebne na inne cele".

Do art. 88: "Wysokość odszkodowania za zaginięcie, brak albo uszkodzenie przesyłki" dodaje się ust. 4-ty treści następującej:

"4. W myśl ust. 1-go niniejszego artykułu Minister Kolei Żelaznych w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu ustala czasowo dla przewozów w obrębie kolei b. zaboru rosyjskiego oraz w komunikacji ich z kolejami innych dzielnic normę, ograniczającą wysokość odszkodowania, przypadającego za zaginięcie lub brak przesyłki na 50 mk. za 10 kg."

Równocześnie w Wykazie opłat dodatkowych, stanowiących część II Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, opłaty za przetrzymanie wagonu (postojowe) ustalają się w wysokości następującej:

a)za każdą rozpoczętą godzinę pierwszej doby po upływie terminu, wolnego od postojowego.3mk.
b)za każdą rozpoczętą godzinę drugiej doby5"
c)za każdą rozpoczętą godzinę trzeciej i każdej następnej doby10"

Uwaga: Przy przewozie w wagonach-kotłach (cysternach) ropy, nafty, benzyny i olejów mineralnych odpowiednie opłaty za przetrzymanie stanowią:

a)zakażdąrozpoczętągodzinępierwszejdoby5mk.
b)""""drugiej"10"
c)""""trzeciej inast. doby15"

Za wagony-kotły (cysterny) zagraniczne, stojące na prywatnych bocznicach, postojowe nie pobiera się; za przetrzymanie zaś takich cystern na torach stacyjnych ponad 72 godziny pobiera się po 20 mk. za każdą rozpoczętą dobę.

W tymże Wykazie opłat dodatkowych ceny druków urzędowych zmieniają się w sposób następujący:

a) za formularze listów przewozowych łącznie z ich wtórnikami, bez znaczka stemplowego-za sztukę 3 mk.
b) za formularze na zlecenia dodatkowe, oświadczenia nadawcy i tym podobne druki-za sztukę 1 "

Z dniem wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia, t. j. od 1 czerwca 1920 r., tracą moc obowiązującą postanowienia, zawarte w rozporządzeniach Ministra Kolei żelaznych z dnia 5 stycznia 1920 r. № 31, oraz z dnia 24 stycznia 1920 r. № 83, ogłoszonych w № № 5 i 16 Dziennika Ustaw.